Sjätte församlingen - Filadelfia

Och skriv till ängeln för församlingen i Filadelfia:

Så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna.

8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn.

9 Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig. 

10 Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen för att pröva jordens invånare. 

11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar ifrån dig segerkransen. 

12 Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn. 

13 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!

Så som hos Asiens församlingar måste pilgrimens sju andliga kärnpunkter eller chakras vända eller bli omvända. För detta får pilgrimen ”sju brev” eller sju anvisningar från Övernaturen (24 Med övernaturen avses det ursprungliga kosmos). Dessa anvisningar kommer till honom genom medvetandelivet, vilket håller jämna steg med chakras eller församlingarna. De sju församlingarnas helgande eller helande öppnar en medvetandeportal i pilgrimen genom vilken högre vibrationer träder in och kan ändra eller omsätta människans blodsväsen och mentalitet.

Om pilgrimen helgat de förut nämnda ”församlingarna” då föds i honom en förväntansfull och ren stillhet. I denna tystnad står det underbara vita ljus i centrum som strålar från sternum och tillkännager för den som möter denna kandidat Betlehems djupa frid. Morgonstjärnan eller Betlehems femuddiga stjärna stiger upp i denna kandidat och det ögonblick närmar sig då han kommer att motta denna stjärna, strålande och gnistrande, på sin panna. Bäckenhelgeomens två församlingar (korsbens- och mjältchakra) har helgat sin Guds Tempel, Förgården; hjärthelgedomens två församlingar (solfläts- och hjärtchakra) har likaledes helgat sitt Tempel; och nu följer den sista invigningen inom det Tredje Templet: Huvudhelgedomen, där Sardes församling, strupchakrat, har gått in i den stora tystnaden för att de båda andra församlingarna i huvudet så intensivt som möjligt skall kunna uträtta sina värv. 

Nu ligger avgörandet i händerna på Filadelfias församling, den som ”besitter Kronan och Davids nyckel”. Kommer denna församling, som intar en så viktig position, att bli istånd att stiga ner från sin höga plats och, flärdfritt och ödmjukt, erbjuda Mästaren sina gåvor? Slutfasen för den fullkomliga omvändelsen fullbordas inom denna församling. Alla församlingar väntar på Filadelfias gärning och i Efesus sammanfattas energin till att frigöras för att stiga upp till huvudet, som en svängningsstöt som utvecklas efter Filadelfias fullbordade gärning. Den kommer att låta strupchakra vibrera upp, så att Livets Ord, det Första Ordet, kan uttalas. 

Efesus var den första som bjöd Herren in i Paradiset eller Asiens fält, och nu blir det också den siste som, genom sitt verk fullbordar den stora omvändelsen. Efesus som vandrar mitt bland de sju gyllene ljusstakarna står i rörelse som en uppåt- och nedåtgående och även en förvandlande andning genom hela Asiens fält och behärskar och ger liv åt alla församlingarna. Johannesevangeliets apokalyps äger rum i Huvudhelgedomen, i det invigningstempel där Saturnus, Satanael blir till Kristus. Detta huvudets tempel, där Filadelfia, pannchakrat, har sin tron, känner endast av sin egen makt, och därför är det uppdrag det mottar av ängeln ett av alla församlingarnas svåraste uppdrag för här sker det man kan se på alla symboliska framställningar: Här vänds den som hänger i Livets träd uppochned. 

Huvudet får glömma sin egen makt, överlåta den. I huvudet måste denna stora vändning äga rum och då blir kandidaten en ”förändrad” eller en ”ny människa”. I denna helgedom utspelas striden om att få äga Kronan. Ljus och mörker, själskraft och personlighetsmakt står emot varandra i denna helgedom, och insatsen är den krona om vilken ängeln säger: ”Behåll det du har så att ingen berövar dig din krona”. Om att vinna denna krona har många har många dramatiska berättelser vävts därför att äga den kronan gör sin bärare till en mäktig härskare.

Därför kan Filadelfias församling också kallas en konungslig församling som står under den sig allting underkastande zodiakala Lejonkraften, som har Solen som motor. Personlighetsenergins källa, den koncentrerade Jagkraftens sol, befinner sig i denna Filadelfias församling. Här brinner en eld, ett ljus, en starkt koncentrerad vibration och man kan säga att den är församlingarnas sol som de alla är beroende av. Den enda församling som stundtals kan komma undan denna mäktiga härskare är hjärtat, Venus lysande och förföriska tjänare, som genom sin intensiva längtan efter skönhet, lycka och kärlek utnyttjar alla vägar till att komma undan ”Lejonets” klor.

Detta är den i pilgrimen alltid fortgående strid som utkämpas mellan huvudets härsklystnad och hjärtats vilseledande och oemotståndliga emotionella makt som alltid bekämpar varandra. Hjärtat kan vara slugt och listigt för att föra ”lejonet på Tronen” bakom ljuset och detta de båda ”lysande planeternas” spel, alltså Solens och Venus, kan aldrig få till stånd den enhet som kan leda till ”omvändelsen”. Den mäktige härskaren bakom pannbenet måste fås att lyssna till och förstå ängelns ord, hans som har övervunnit ”personlighetens sol”, ty ”så säger den helige, den sannfärdige, han som har Davids nyckel” Om nu kandidaten tar upp dessa ord med sin ”lejonkraft”, med sin av personligheten regerade huvudhelgedom, då blir de honom till en dom, till en fördömelse, och då kommer ”omvändelsen” inte att äga rum under hans nuvarande liv. 

Ängeln som talar till Filadelfia är ”den sannfärdige”, en som inte försett sig med personlighetens maktfasoner, utan en som känt igen den sanna Kraften och som därför mottagit Davids nyckel. De som gör bruk av den mäktiga personlighetskraften bakom pannbenet kan behärska de lägre naturväsendena och t.o.m göra ”under” med hjälp av dem. För en ovetande skulle någonting sådant framstå som en imponerande demonstration av andlig förmåga men den vetande känner på en gång igen ”spitalauficummakaren” (Enligt Chistian Rosenkors Alkemiska Bröllop en som försöker framställa falskt guld), den som utför dåden utan Davids nyckel.  Det Sannas och Heligas Kraft ligger just i Davids nyckel. David betyder ”den älskade”. David var den yngste av sju bröder. Han var det som ägde ”den lilla Kraften” men trots det blev han Konung, inte vilken som helst utan Konungen, som den Heliga Skrift gör så tydligt, ur vilkens släkte Förnyaren, Förverkligaren, eller Kristus en gång skall födas. Av denna ”Älskade” föds Förverkligaren! Därför säger ängeln om sig själv att han bär ”Davids nyckel”, den Älskades nyckel, dens nyckel som är av hans släkte. 

Med denna nyckel kan jag öppna och sluta dina portar utan att någon kan göra något, varken till eller ifrån”. Denna ängel har mottagit Davids nyckel därför att han har kunnat förbli den Älskade eftersom Filadelfias församling inte har lekt med den mäktiga personlighetskraften, utan, som det sägs, har ”behållit den ringa kraften och Ordet och inte förnekat Namnet”. Att förneka Namnet är som att förbanna det genom att använda det för sin egen del, låta det döda struphuvudchakra utföra sitt förintande verk, låta Sardes, strupchakra, arbeta med sitt namn, det falska namnet, och förneka det rätta. Men om denne pilgrim ändå antar sin ”ringa kraft” och ”yngste sonens tillstånd”, då förnekar han inte det Heligas och rättfärdigas namn utan kan då ”skydda hjorden”, som David gjorde, skydda den för han äger då det sanna Ljusets strålningskraft. Genom denne Älskade föds förverkligaren.

Besjälad och stärkt genom den heliga och sanna ”ringa kraften” besegrar David Goliat, filisteern. ”Filiste” betyder Irrande, Vilsegången och namnet Goliat betyder ”den förbannade”. David, den Älskade, fäller denne den vilsegångne genom att slunga en sten mot hans panna vilket betyder att Goliats pannkraft förintas. Så snart som denne filistes egocentriska livskraft släckts, faller han maktlös till jorden. I Kungskammaren bakom pannan befinner sig personlighetslejonets vibrationskoncentration men där finns också den ännu inte uppväckta vibrationen av ”det Heliga och det Sanna”. Goliat hade genom natureonernas livskraft blivit en mäktig ”jätte” som endast kunde besegras av David, den älskade, den som ägde den heliga och sanna kraften.

Om det lyckas pilgrimen att helga sitt handlingsliv med hjälp av Davidskraften, ”den ringa själskraften”, då blir han förverkligaren som frigör sig från natureonerna, den som själv inte anstränger sig för att bli ”konung” över sig själv. Men om han missbrukar namnet David, då mottar han inte Davids nyckel för då har han ingen rätt till det namnet för då är han inte längre den Älskade. Då är han en vilsegången, en som höljer sig i goliatskapet och tycker sig vara en jätte i de smås värld. Denne pilgrim berövas sitt konungaskap för Goliat har tillägnat sig sin krona orättmätigt, beträtt tronen bakom pannbenet och utropat sig själv till konung, till imitationsfursten som dansar efter natureonernas melodi. Väl tycks han behärska naturkrafterna men i själva verket behärskar dessa honom, de har tagit hans vilja, hans blod och hans andning i besittning. Kanske kan han uttala: ”Se, jag har blivit frisk och jag har utfört många mäktiga verk!” medan de heliga och sannfärdiga skulle säga ”Se, jag känner dig icke!”

Varje Guds ”älskade”, varje i sanning längtande själ, förfogar över en öppen port som ”ingen kan öppna eller tillsluta”. Denne pilgrim ställer sig själv utanför natursvängningarnas herravälde och hans dörr kan inte längre öppnas eller stängas av dessa vibrationer. Så snart som Filadelfias församling uppnår helgelsen blir pilgrimen den älskade, då blir han David eller ”den yngste bland sina bröder”. Den intellektuella tankekraften är den yngsta kraften i människan och dess utveckling pågår fortfarande för fullt. Alla de andra församlingarna förfogar över en gammal kraft, en som utvecklades för eoner sedan. Var därför aktsam, o, pilgrim, ty din kraft är i alla avseenden ringa! Din själskraft är ännu en liten kraft och ditt tänkande är ungt, än har det inte skridit över gränsen till det eviga varat.

I detta ögonblick då jag talar till dig, Filadelfia, har du ännu bevarat mitt ord. En av dina bröder, Sardes, äger också detta Livets ord och du, Filadelfia, har inte bedrivit missbruk med din konungsliga makt. Se, jag skall låta några komma från Satans synagoga, några som kallar sig judar men inte är det utan far med osanning. Se, jag skall få dem att komma och kasta sig för dina fötter, och de skall förstå att jag älskar dig.

Att vara jude betyder att liksom David vara av Juda stam, de lovprisades stam, stammen av ängelns släkte men dessa ”judar” är av Satans synagoga, de har missbrukat sin ”ringa kraft” och överlåtit sig åt natureonerna och deras synagoga förärar den falska saturnuskraften (satanskraften), De tjänar materien, personligheten: blyet. Men dessa ”judar” skall knäfalla inför dig, David, fast du ”blott har ringa kraft” och är den ”yngste” och de kommer att erfara, att jag kallat dig den älskade min utvalde. Du, Filadelfia, behöver bara behålla det du redan har och inte låta dig berövas din krona, särskilt inte av dem som kallar sig judar, av dem som säger sig vara av min stam men som inte är det utan talar osanning. 

Alla på naturtillståndet inriktade läror, alla andliga experiment inriktade på egot eller har någon annan bunden naturkraft som centralpunkt, är av Satans synagoga och har inget annat mål än att stjäla Davids krona som vibrerar av Själskraft.

Du har bevarat ordet om min uthållighet, och därför skall jag bevara dig från prövningens stund, som skall komma över hela världen”, så talar ängeln. Att vara uthållig, att ha tålamod betyder att kunna förlita sig på den ringa kraften och inte förhäva sig, inte låta lejonkraften ryta i det egna väsendet, sökande Kronan som ett slags byte. Han som äger Davids nyckel är det som öppnar din inre dörr om du pilgrim bevarar hans ord, inte förnekar hans namn och använder din ”ringa kraft” i uthållighet. 

Johannes Uppenbarelse är Aquariuserans bok och därför har de Sju breven blivit i hög grad aktuella. Dess innehåll bör beaktas särskilt i denna tid. I våra dagar översköljer ”frestelserna” världen i gestalten ”missbruk av den ringa kraften”. Från alla håll påverkas människor, kandidaterna för den förborgade vishetens stig, till att vanställa den ringa kraften och ställa sig till tjänst för natureonernas goliatkraft. Överallt predikas läror och metoder att framhäva vikten av pannchakrats (Filadelfia) makt och framhäva dess existens. Detta får till följd att Filadelfia menar sig vara Själen och kunna stiga upp till Gud på skenandliga vägar. Lejonkraftens personlighetssol bakom pannbenet inbillar sig vara Andesolen, Urväsendets allsmäktiga drivkraft. 

Tidstendensen är att personlighetens arroganta individualism nästlat sig in och ersatt själsindividualiteten. Genom denna frestelse går, som det står skrivet, jordmänskligheten under. ”Se, jag kommer snart”, säger ängeln, ”Tiderna blir farofulla och jag, din ängel, känner dina verk, jag känner din ringa kraft och din ofta tvivlande ängslan inför den kraftens ringhet. Men när jag kommer till dig, du min älskade med den ringa kraften, då kommer jag att leda alla dem till dig som bedragit dig och som du tillbett på grund av deras goliatkraft och låta dem knäfalla i stoftet. Jag kommer att låta dem knäböja inför min kraft, det heligas kraft som då är i dig. 

Om du övervinner, Filadelfia, då skall jag göra dig till en pelare i min Guds tempel.” Så snart denna Huvudhelgedom övervinner och bringar Lejonkraften som offer, (som Juda, Davids stamfader fick frambära sitt offer) infogar sig den Sjunde församlingen i denna helhet, för här i Filadelfia där viljans eldkraft ryter, ligger det i sanning sista hindret. Om Filadelfia övervinner sin arroganta viljekraft då blir kandidaten till en pelare, till Livets träd i sin Guds tempel. 

I Asiens fält, det förmedlande mikrokosmiska fältet, kan då Herren gå in och ut genom den öppnade dörren. Så snart som Fadern drar genom Asiens fält, givande liv åt det träd som står i Paradisets mitt, öppnar Saturnus (Efesus) portarna till detta liv och omvändelsen drar ut som en skapande sjuklang. Detta Nya Filadelfia mottar tre heliga namn som antyder kandidatens tre helgedomar, som det står skrivet i brevet till Filadelfias församling: ”På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på Guds stad, det nya Jerusalem som kommer ner ur himlen, från min Gud, och mitt nya namn

Så mottar kandidaten efter Övervinnelsen i Filadelfia sitt inre tempels tre namn; Bäckenhelgedomen, där Saturnus och Jupiter bor och där Herren går in, tar emot denna Herres namn, Guds rena eterfälts insegel präglas i kandidatens livsandning och han börjar leva ur dem. Sedan mottar Hjärtats helgedom, där Venus och Mars bor, sitt nya namn, namnet Jerusalem, Guds stad. I detta Jerusalems tempel bor då Guds son och blir där gjutet Hiram Abiffs metallhav, som består av en blandning av vatten (Venus) och eld (Mars).

Till slut mottar kandidaten Filadelfias ängels namn och det betyder: han har blivit den helige, den rättfärdige, den som äger Davids nyckel, den utkorade konungarnas konungs nyckel. Ur denna kandidat med tre heliga namn kan förverkligaren uppstå, den Åttafaldiga stigens herre. Han blir till en förverkligare och kan beträda den Åttafaldiga stig som ligger förankrad i de Åtta Saligprisningarna. 

Detta förverkligande sker – som det tydligt anges i de sju breven – i det fördolda, under avvaktande och under bevarande av den ringa kraften och följande ängelns råd. Detta förverkligande fullgörs genom den ringa kraften och aldrig genom någonting annat. Genom erkännandet av den ringa kraften växer ödmjukheten, sannfärdigheten, heligheten men aldrig arrogans och stolthet över den egna makten. Vaka därför så att inte din pann-lejonkraft växer och slukar dig och tar din krona. Behåll det du äger: din sanna, heliga kraft och den som bär nyckeln skall snart komma.

Endast den som har modet att lämna allt kommer att i Filadelfia kunna övervinna jätten Goliats väldiga kraft och all den materiella Saturnus kvarlåtenskap och avtäcka de tre heliga namnens magiska kraft. Härda ut i tålamod, just i denna Aquarius era då Goliat drar ut i strid och betänk att David vann striden genom att tillintetgöra lejonkraften bakom pannbenet.

Behåll därför det du har och var utan fruktan!

©2010-2012 Henk och Mia Leene