Läran om Aquarius era

Det är väl känt i filosofiska kretsar, att Aquarius tidsålder kommer att medföra ett annat religiöst och ideellt tänkande och det har redan spekulerats en hel del om detta. Man kan tydligt märka, att många blivit mer mottagliga för idéer som gjorts fria från dogmatiska lärosatser och som i mycket högre grad kan kallas ”universella” än de äldre inriktningarna. Gamla religiösa föreställningar kullkastas sakta men säkert och banar sig väg in i den mer okristalliserade abstrakta tankevärld som är betecknande för Aquariuseran.

Att en stor omvälvning skulle komma har vise, tänkare och profeter sedan länge kunnat förutse. De som känner de kosmiska inflytandena har sedan länge förutsett att denna omvälvande förändring skulle bli mänsklighetens väg för de vet också hur fullständigt underkastade kosmos verkan vi är.

I de Universella lärorna finns fyra fundamentala pelare som mänskligheten inte kan undkomma:

 1. Innehållet i Johannes Uppenbarelse, Aquariuserans profet, den tidsålder som är den sista räddningsperioden för den nuvarande mänskligheten
 2. Jesu Kristi Bergspredikan, som är rent universell
 3. Världsbudbärarnas Åttafaldiga Stig, som är nära förbunden med Saligprisningarnas mysterium
 4. Själens förlossning genom förverkligandet av den Åttafaldiga Stigen, som de medeltida brödraskapen Katarrerna, Rosenkorsarna och Gralsriddarna kom mycket nära

Under många århundraden har ”petrustron” (Petrus, grek. Petros, betyder stenklippa), tron enligt den vanliga dogmatiska ”stenkyrkan”, angett tonen för det religiösa tänkandet, men i och genom Aquariustidens inbrott kan man under de senaste åren kunnat skönja en tydlig tendens till en avslutning på denna petrustro. Petrus, klippan eller stenen, ville hålla re-ligionen, själens tjänstbarhet inför Gud, inom en ram av viss förstening. Detta kom hans efterföljare ivrigt att anta. Under många århundraden blev den levande växelverkan mellan Gud och människa inkapslad i en kristalliserad avbild som till omöjliggjorde själsutveckling. 

Så blev den universella, levande och själsförlossande läran till en dogm, till en yttre formtjänst, ett slags avgudadyrkan. Det levande svängningstalet hos Befrielsens Lära gick så människan ur händerna och hon uppfattade endast bråkdelar av sanningen. Världen är full av trosuppfattningar (En trosuppfattning behöver i och för sig inte vara religiös, se Henk Leene Den fundamentala trehörningen) och religiösa övertygelser men de mångahanda orden verkar utmattande för de skulle till sin omfattning kunna fylla jordens oceaner. Ändå har den inte kunnat befria sig från Petrus försteningsmekanism, men nu medför aquariustiden ett uppvaknande ur försteningen för Petrus blir avlöst av Johannes, vilken senare är företrädare för inre mer abstrakt spiritualitet. De dogmatiska lärorna måste lämna plats åt en levande och överallt närvarande vibration, som tränger människan till att förverkliga det hon hört och trott på. Johannes, ”den lärjunge Jesus älskade”, är den som förverkligar föreningen mellan pilgrimen och Stigen.

Under de bakom oss liggande århundradena stod religionen egentligen utanför människan. Man sökte Gud, Ljuset, universums drivkraft, inom en konstgjord ram men i denna tidsålder kommer man att söka Gud som inre verklighet. Den guden kommer att sänka sig ned i människan som ett fullkomligt väsen och sökandet utom oss själva kommer att upphöra. Under denna era kommer den andlige sökaren att finna det Mysterium som han själv är – det som redan finns inom honom. Han kommer att erfara, att den långa väg han tidigare tillryggalagt bara var ett blint famlande inom de stenmurar Petrus och hans drabanter upprättat. 

Övergången från petrus- till johannestron sysselsätter för närvarande en stor del av mänskligheten. Därför kommer också de som redan fullföljt den övergången att finna gehör hos många nyvaknade. Å ena sidan är detta mycket glädjande men å andra sidan lyfts genom det också locket på Pandoras ask så att man kan säga, att Johannes Uppenbarelse med dess välsignelser och dess förskräckelser blir verkligheter. Långsamt men säkert leds mänskligheten in i uppenbarelserna och en del låter sig förskräckas medan andra vill upptäcka den stora hemligheten. 

Den som i tanke och känsla gjort sig fri från dogmer kan bli till en Johannes, till en som ”Mästaren älskar”, då kan man förstå Uppenbarelsernas Bok. För detta fordras en andlig förberedelse genom självständig utveckling. 

Aquariuserans johannesmänniska har uppdraget att skriva sina uppenbarelser, ge sina egna sju församlingar anvisningar och sammanställa dem till en synkronicitet. De sju inseglen måste brytas hos pilgrimen i vår era, så att Asiens sju församlingar skall väckas. Dessa sju församlingar motsvarar de sju chakras som finns som andlig brygga inom pilgrimen.

De är:

 • Korsbenchakra – Efesus
 • Mjält-leverchakra – Smyrna
 • Solarplexuschakra – Pergamus
 • Hjärtchakra – Thyatira
 • Strupchakra – Sardes
 • Pannchakra – Filadelfia
 • Kronchakra – Laodicea

All mänsklig spiritualitet utvecklas genom dessa andliga kärnpunkter och var och en lever av och genom dessa ”Asiens sju församlingar”. Människans livsinriktning är helt och hållet resultatet av dessa församlingars tillstånd och rotationen inom dem. För den materiellt inriktade som förblir innesluten i förstenat petrustänkande förblir Uppenbarelseboken förseglad och därför förblir breven till de sju församlingarna oskrivna. Då har tiden att göra sig beredd för denna fas inte kommit för dessa sju församlingar. Därför kallar ”ängeln” endast dem som vunnit insikt i sitt eget sanna tillstånd, dessa uppväckta har kommit fram till den mur som skiljer Petrus från Johannes.

Dessa är det som äntligen funnit Porten och som oupphörligt håller sig inriktade på den för att aldrig förlora den ur sikte. De inriktar sig helt på ängelns närvaro och förväntar sig att han skall ge dem uppdraget att skriva de sju breven. Alla åtgärder de vidtar vet de kan bli ett hindrande fel. Därför tömmer de sig själva för att kunna möta Stillheten, det stora Nirvana, vari Johannes och ängeln kan möta varandra. Denne pilgrim förblir stilla i hjärtats och huvudets harmoniserande ström och hans tredje öga, pinealis spegel, förblir inriktat på porten för att kunna motta brevens svängningstal.

Att skriva de sju breven betyder det positiva avskedet från petrusläran och inträdet i det johanneiska förverkligandet. Vi vill nu gärna hjälpa dem som ser att de står inför denna övergång och som också väl vet att denna övergång är en verklig genomgång, till motsvarande mottaglighet som möjliggörs:

 • för det första:  genom orubblighet och rening
 • för det andra:  genom att ta till sig brevens innebörd, och
 • för det tredje:  genom att uppfatta de sju församlingarnas tydliga framträdande inom dem själva

Ur detta måste ett skeende följa som innebär ett uppvaknande ur de degenererade och sjuka sju församlingar som de sju chakras dittills utgjort och samtidigt ett inträde i den svängningspotential där Kristus överlåter åt de sina de Åtta Saligprisningarna. Vi tror att de som vill omsätta denna Universella Lära av förverkligande tillhör de pilgrimer som inställt allt sökande på horisontell nivå. Detta omfattar också alla möjliga lärosatser som enbart innebär en filosofi och som aldrig kan leda Petrus till Johannes.

De som vill följa en befrielselära i praktiken är de som omvandlar Saturnus portväktare till en Vis gammal man, fylld av erfarenheter och beredd att för den som känner lösenordet öppna Porten mellan försteningen och den levande Anden. Dessa kan man likna vid medeltidens katarer, vilka mitt i förföljelsens virrvarr förhöll sig rena och oberörda; likaså kan de liknas vid de medeltida Rosenkors-Alkemisterna som smidde om Saturnus bly till Andens guld och slutligen kan de liknas vid Gralsriddarna, som omvandlade aggressionens svärd till Kärlekens kors. Om dessa tre brödraskap finns många historiska vittnesmål.

Alla dessa pilgrimer hade en sak gemensam: Deras sökandet hade nått sin höjdpunkt och de bafann sig i ett gränsland. Det landet ligger inte någonstans i världen utan befinner sig omkring och inom kandidaten och hans tänkande och känsla, där som hans livsrytm håller på att byta spår och där som Petrus förstening börjar ge vika för Johannes spiritualitet.

Fastän denne pilgrim står mitt i världens larm, känner han ändå gränslandets inre karaktär och ser hur materien viker och Johannesmänniskan skådar Uppenbarelsernas änglavision. Man kan befinna sig i gränslandet som grupp såväl som individ men man kan endast utforska det om Uppenbarelseboken öppnas för ens inre och de sju breven blir skrivna. Då svarar de sju församlingarna med det Enda Ordets livgivande harmoni. 

©2010-2012 Henk och Mia Leene