Andra Församlingen - Smyrna

Till församlingen i Smyrna (Upp. 2:8-11):

Och skriv till ängeln för församlingen i Smyrna:

Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen.

9 Jag känner ditt lidande och din fattigdom - men du är rik - och jag vet hur du smädas av dem som kallar sig judar men inte är det utan är en Satans synagoga. 

10 Var inte rädd för vad du skall få utstå. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och ni skall få lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag giva  dig livets krona. 

11 Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Den som övervinner skall inte skadas av den andra döden.


Det är helt förståeligt att pilgrimens sju församlingar eller chakran får lida för varandras misstag. Då de står i ömsesidig förbindelse med varandra, orsakar deras felaktiga rotation en kedjereaktion som angriper hela det mänskliga kroppsliga och andliga vehiklet.

Så snart som Efesus, eller korsbenchakra (På nederländska och tyska kallas korsbenet heligbenet och korsbenchakra kan på svenska också kallas sakralchakra), har överlämnat sig åt den insjuknade yin- och yangströmmens (Yin och Yang: Kosmos negativa resp. positiva livsström som fortplantar sig i människan via hennes ryggmärgskanal ) andningshållning, stimulerar detta det så närstående mjält-leverchakras till en felaktig inriktning. Det är den hållningen ängelns andra brev riktar sig mot. Efesus experimentella livshållning, som gör missbruk av möjligheten till vibrationshöjning och därmed till gränsöverskridande, verkar fatalt på församlingen i Smyrna. Efesus starka inflytande på korsbenchakra leder pilgrimen till vilje- och andningsexperimenterande.

Varje andlig hållning finner sin återspegling i människans dagliga handlingsliv. Inom den sökande människan finns en längtan efter begynnelsens fullkomlighet. Hon gör fåfänga försök att levandegöra det flackande minnet av den med hjälp av konst, religion och vetenskap. Inom religionsutövningen har detta lett till ett forcerande av vilja och handling där pilgrimen försöker tvinga sig till en utvidgning av sitt medvetande och vill förmå sin psykiska känslighet att bli så stor att hon kan börja turista i jordplanetens osynliga områden. Om hon lyckas med det tror hon sig ha uppnått den högsta andligheten. Vid alla dessa andliga experiment äger vilseledningen rum i Smyrnas församling. 

Smyrna, eller mjältchakrat, regeras av himlademonen Jupiter, även kallad Fader Etern. Genom mjältchakra kan människans eteriska dubblett projiceras utåt, vilket kan ske genom ockult-spiritistiska metoder. Under kroppens sömntillstånd beger sig den eteriska dubbletten ut till jordens eteriska områden, till de sfärer som tillika är de sfärer ur vilka de andligt experimenterande hämtar sina intryck. Jupiter härskar över människans eterkropp vilket förklarar detta inflytandes makt över mjältchakrat.

Så snart som Efesus genom viljeträning tvingas leva i forcerad andning blir Smyrna, eller mjältchakra, ytterst mottagligt för de osynliga områdena i vårt kosmiska system och då inträder pilgrimen i ett tillstånd vari han forcerat kan bli medial, magnetiserad eller klärvojant. Kontakten med de osynliga områdena kan bli starkare än normalt och det upplever den okunnige som någonting fantastiskt. I själva verket är dessa företeelser då ingenting annat än en livshållning i störd jämvikt, ett sjukligt tillstånd hos de sju församlingarna och då särskilt i Smyrnas församling.

Denna människa, som många gånger tränger sig på sina medmänniskor, är, genom sin abnormala sensitivitet, oftast praktiskt taget helt utesluten från det Sjufaldiga Livets Ord som de sju församlingarna tillsammans måste framställa och detta på grund av en abnormalitet som hon själv till och med anser vara en gåva eller en nåd.

Himlademonen Jupiter regerar henne med sin demoniska eterkraft och, tillsammans med Efesus, blir livsträdet eller ryggradspelaren (Den trefaldiga ormelden), det ”träd” på vilket pilgrimen är fästad, närt med vanställd eterisk sav. Då mottar ryggmärgskanalen, med vilken de sju församlingarna är så nära förbundna, ännu starkare än tidigare kosmos disharmoniska vibrationer.

En kontinuerlig förorenad vibration sänker sig ned och stiger upp genom livsträdets stam och tränger eteriskt och kroppsligen via blodet in i organen och påverkar de sju chakras eller församlingarna. Jupiter eller Fader Etern ger pilgrimen sinnesförvirringens stora bedrägeri. Den som tror sig ha fått nya gåvor och får beträda nya sfärer genom Jupiter eller mjältchakrat kommer till sin skada och besvikelse förr eller senare att upptäcka att han ingenting annat uppnått än sjuklighet, försvagning och orenhet av både sitt kroppsliga och andliga system. 

De som sysslar med dylika förment andliga experiment drar magnetiskt till sig orenhet och samlar den i sin eterkropp och bygger på så sätt upp ett orent fluidum som förlänar dem en oren utstrålning. Dessa orena eterkrafter förgiftar livsträdet från roten, där livet är fästat, och alstrar sjukdom. Korsbenchakra blir farligt ”oheligt” och följden blir att livsträdet hos kandidaten förlorar sin kraft och inte längre kan handla självständigt och individuellt. Den kraftiga störningen i yin- och yangströmmen får till följd att kandidaten inte längre kan återge harmoniska högre livskrafter utan kommer in i det vanmäktiga och beroende livstillstånd som många gånger kan konstateras hos mediala personer.

Deras livsträd, ryggmärgskanalen, centrum för deras livsenergi, kan godtyckligt utnyttjas av den som har sin egen livsrytm helt i sin hand. Denna härskartyps mäktiga viljeeld överförs då till det viljesvaga mediets livsträd med alla följder det medför. På det sättet kan man läka med ”magnetism”, hypnotisera, härska och utnyttja sådana man gjort underordnade.

Därför är det av största vikt för kandidaten att kunna komma tillrätta med Smyrnas församling, eller mjältchakra. Den tid då denna församling får visa sin förmåga har ännu på långa vägar inte brutit in, som framgår av ängelns andra brev. Efesus saturniska beroende hindrar jupitermakten att verkligen kunna överskrida gränsen mellan ”varat” och ”icke-varat”. Saturnus kosmiska ring uppfattar man också i de osynliga områdena. Denna ring är en vibrationsmakt, en vibrationsmur som aldrig kan genombrytas så länge kandidaten inte förfogar över den sjufaldiga klangen, eller det sjufaldiga ordet, Saturnus ”lösenord”. 

Saturnus vibrationsring håller alltjämt den experimenterande pilgrimen fången även om han menar sig ha överskridit ”gränsen”. När han förirrat sig in i det osynliga området, irrar han i själva verket bara omkring inom det saturniska område som Saturnus, Satanael eller Portvakten bevakar och Jupiter, Saturnus med-himlademon, äger inte makten att bryta igenom denna ringmur. Bland de sju himlademonerna är det bara Saturnus som övervakar inträdesporten till det Andra Riket, det icke-jordiska eller harmoniska strålningsfältet.

Därför är församlingens ängel ”den som håller de sju stjärnorna i sin högra hand” och Saturnus är den som kan regera de sju församlingarna eller de sju chakras. Fast han är den mäktigaste av alla är han ändå den mest bundna av dem och, skenbart, den lägsta.  Saturnus metall, blyet, räknas ofta som en mindervärdig metall men inte desto mindre är det bly som omsätts till guld inom alkemin. Denne Saturnus kallas också Tempelväktaren, Satanael eller Lucifer och kallas i legender Kristi broder. 

Den första församlingen, Efesus, behärskar livsträdet, den andra församlingen, Smyrna, leder livsträdets eteriska liv; såväl Efesus som Smyrna leder pilgrimens livsenergi. Om pilgrimen skulle börja leva både ur Efesus och Smyrnas ”demonkrafter”, och börjar tillägna sig själv en makt genom Jupiters mediala Jupiter-gåvor, Smyrnas härskare, då skulle han börja dö den andliga döden för han blir oemottaglig för kallelsen till själsförlossning.  Därför säger ängeln till församlingen i Smyrna

Så säger han, den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen. Den som övervinner skall inte skadas av den andra döden.

Den omvända Saturnus, som blivit till en Kristuskraft, utbrister i lov:

Åt den som övervinner skall jag giva att äta av livets träd, som står i Guds paradis

Så mottar den Själ som skrider genom Saturnus port det sanna Livet. Den omvända Jupiter, Fader Etern, som blivit till en eterström av andlig livskraft, lovar kandidaten odödlighet inom eterområdet. Den som gör som det står i brevet till Smyrna kommer ”inte att skadas” av eterområdets vibrationer då han knappast kommer att ta bruk av dem sedan han ”övervunnit”. 

Jupiter och Saturnus bildar en mäktig två-enhet som kan ge pilgrimen en väldig övervinnelse så väl som en kraftig förbannelse. Materien, som en förtätning av Saturnus, och Jupiters eteriskt-psykiska förhärdning, medför ett oöverstigligt hinder mellan Vara och Icke-Vara. 

När korsbenchakra har återställt harmonin mellan Yin och Yang och ställt dem båda öppna för den gudomliga vibrationen, blir Jupiter, eller mjältckakrat, inte ansatt att börja experimentera i de osynliga områdena utan hans eterkraft stannar då kvar i pilgrimen. Då förspills ingen eterkraft av Fader-Etern och inte heller av den till ordning kallade Smyrnaförsamlingen. 

Livets träd kommer då inte att insjukna och dö, pilgrimens livskraft kommer då inte att fly honom och han kan inte längre falla offer för andras inflytande och därmed inte bli immun mot Guds kallelse till individen. Därför säger också ängeln klart och tydligt till Smyrna:

Var inte rädd för vad du skall få utstå. Var trogen intill döden, (det gamla Efesus bortgång, den missledande och förhärdade Satanaels död), så skall jag giva dig livets krona.

Just Smyrna, som förfogar över de eteriska krafterna hos människan, eller Asien, människans mikrokosmiska fält, måste förbli trogen intill ”döden”, till dess ”döden i omsättningens fält” blir uppnådd och ängeln med de sju stjärnorna i sin hand åter står upp. Att ”förbli trogen” är Smyrnas svåraste uppgift därför att denna församling har större makt än de övriga församlingarna och för att viljan kan ansätta denna makt till en demonisk eld som kan orsaka den ”andra döden”. Tusentals pilgrimer har fallit på sin andliga stig på grund av Smyrnas vilseledning och försöker nu på alla möjliga sätt ställa livsträdets krona under sin viljas makt.

Sökandet hos den allra största delen av mänskligheten är inriktat på den Heliga Sjuandens tröstande aspekt, men den aspekten kan man inte finna inom den oheliga sjufaldens sfär, för den är omgiven av den saturniska muren.

Endast efter den materiella personlighetens omsättning av Saturnus, Satanael eller förhärdandet, kan verkligheten hos livet enligt Bergspredikan uppenbaras för människan i fråga och Tröstaren (Den Helige Ande, även kallad Hjälparen) frambringa den heliga sjuklangen från de omsatta sju demoner som återskapats till gudar. Denna omsättning av demoner till gudar är det som framställs i Första Timmen i Apollonius från Tyanas verk Nuctemeron (Verket framställer 12 timmar, d.v.s processen i 12 steg). Först när denna Första Timme är fullbordad kan Bergspredikans åtta saligprisningars byggnadsverk upprättas. 

Man säger sig söka Kristus men söker i själva verket bara Tröstaren som han har sänt oss, och detta är också riktigt. Tröstaren leder Kristuskraften till pilgrimen men är inte Kristus för det är han som framställer saligprisningarna, det högsta andliga förverkligandet! På Tröstarens sjufaldiga kallelse sänker sig Kristus åter ner i pilgrimen som en Kristi återfödelse.

Därför blir den själs-förverkligande Stigen inte formad av omsättningens sjufaldiga stig utan av Kristi åttafaldiga stig. Den sjufaldiga stigen är bara förberedelsen. Kristi väg är pilgrimens uppgående i de åtta saligprisningarna, dess levandegörande av Bergspredikan.

-   -   -   -  -

När Jupiter, eller mjält-leverchakrat, har blivit omvänd, växer pilgrimens förtroende för den osynlige Mästaren. Den renade eterkraften i honom skapar en verklighet i det osynliga området och han behöver då inte längre bekräftelser i det synliga området medan den ännu inte omvände demoniske Jupiter (det experimenterande mjältchakra) driver pilgrimen mot en imitationsmästare, en ersättare, då han på grund av sin eteriska kraftlöshet behöver någon att anförtro sig åt. Hans livsenergifattiga livsträd söker en energikälla att ladda upp sig genom. 

Ängeln varnar Smyrna för detta när han säger:

Var inte rädd för vad du skall få utstå i tio dagar. Se, djävulen kommer att kasta några av er i fängelse.

Jupiter, mjältens chakra, kan hållas fången genom mästare, experiment eller andligt-eteriskt felaktiga målsättningar och pilgrimen förlorar så den frihet han så mycket behöver. När hans livsträd närs genom andras etersvängningar har han blivit till en fånge eftersom tänkande, handling och viljeinriktning styrs av härskarens livsmönster. Den som lider under förtrycket hela tiden ut (tio är fullhetens tal) upptäcker hur denna Jupiters fångenskap och uttömmande av mjältchakra lurar med sig medpilgrimer och påverkar tanke, känsla och vilja så till den grad, att den berövar livsträdets krona dess frukt. Kronchakra förlorar sin högre återspeglande verkan.

Fader Eters beteende får sin återklang i alla församlingar och sätter sin prägel av ”den andra döden” på kandidatens panna, så att han direkt kan kännas igen av dem som vill parasitera på denne den osjälvständiges livsträd. Färgskiftningarna på hans panna vittnar om hans livsträds tillstånd och på det sättet kan varje ”mästare av den andra döden” känna igen sina underordnade. Denna pannans låga är pilgrimens omisskännliga igenkänningstecken.

(Bland vissa indianstammar används ett pannband för att dölja denna låga, det är en gammal ockult metod, och vanan togs ett tag upp som mode bland europeiska ungdomar, de har överhuvudtaget en tendens att ta upp urgamla ockult-magiska bruk.)

Att bli uppfångad av och dö i det som Smyrnas ängel kallar "den andra döden", framträder allt oftare i denna den begynnande Aquarius-eran; striden mellan materia och ande - Petrus och Johannes - är i full gång. Otaliga halkar in i detta jupitergrepp innan de alls har hunnit klappa på Saturnusporten. Magiska mantran, direkt förstärkta av mästarna av den andra dödens rike, intensifierar fångövervakningen tills fångarna ”avlider” och deras krona tagits ifrån dem. 

Idag är Smyrnas ängels ord "Se, djävulen skall kasta somliga bland eder i fängelse" högst aktuella. Den pilgrim som söker Andens renhet får aldrig låta sig förledas av dem som underkastat sig den andra dödens fångenskap, inte ens om de talar om skenbara "under". 

Den kandidat som behärskar sin jupiterkraft, sitt mjält-leverchakra, och bevarar den i sin egen makt är fri! Han får sitt livsträd att växa och förblir fri, för han när sitt livsträd genom den nya livskraft som stiger upp ur det omvända Efesus och flyter fram genom det lugnade Smyrna. Det är frihet. Det betyder bara att kunna växa till en själsindivid och detta i frihet, växa till en som förfogar över Tröstarens Sjufaldiga Vibration.

Denna pilgrim får sitt livsträd att växa utan inflytanden från det osynliga dödsriket och han kan följa Tröstaren på sin väg uppåt till den punkt där Kristus vakar. Hela denna sjufaldiga förvandling är inte avverkad på en dag! Inom denna sjufaldiga verksamhet ligger ”tio dagars möda". Fader Etern måste under dessa tio dagar träda tillbaka.

Mjält-leverkraften, den dörr genom vilken Jupiter går in och ut i pilgrimen måste sluta sig. (Leversjukdomar antyder alltid en störd jämvikt i de eteriska verkningarna hos patienten). Dryckenskap, mediumskap, behärskande genom viljemagi o.s.v leder alltid till störningar i levern och mjälten med många följdsjukdomar. Varje pilgrim på Omvändelsens Stig måste därför hålla sig till rådet från den Sjufaldiga Ängeln i Johannes Uppenbarelse. 

I denna Johannes-Aquarius-era kommer de sju församlingarnas "synder" att framträda på ett dramatiskt sätt och människan och världen bli till offer. Petrus, stenens, överlåtande åt Johannes, den lärjunge Kristus älskar, är i full gång.

Värld och mänsklighet upplever nu den omvändelse som är följden av det!

©2010-2012 Henk och Mia Leene