In de Eenheid met Uw alomtegenwoordige Trilling der Volmaking, O Licht, treedt de Waarheid ons tegen en wij zullen niet vrezen. 

In de Eenheid met de Harmonie van Uw Oorsprong, O Trilling uit het Absolute, vergeten wij de uitvluchten en valstrikken die ons ik ons legde. 

In de Eenheid met de Stilte van Uw Wezen, O Majesteit der Vuren, vervagen al die disharmonische beelden, die ons verschrikten en ons weerhielden de grens te overschrijden tussen zijn en niet-zijn. 

Het is voor ons aardgebonden wezen onmogelijk U te kennen, O Onkenbare, daar Gij de begrenzingen dezer natuur overschrijdt en de afmetingen Uwer Wijsheid niet te benaderen zijn door ons begrensde weten. 

Hoe zouden wij de arrogantie durven bezitten U te omschrijven, U te benaderen, U te doorgronden? 

Benaderen wij U niet veel meer door ons te storten in de afgrond van het Niet-Zijn, waarin het ik niet vermag door te dringen? 

Zouden wij U niet eerder leren kennen door ons los te maken van dit Ik, het achter te laten aan die rand van de afgrond, tussen ziel en persoonlijkheid? 

Jaren, eeuwen wellicht, deden wij onvermoeibare pogingen om deze afgrond, deze stroom van de Styx te omzeilen, te negeren, doch het moment komt naderbij, Onkenbare Kracht des Als, waarop wij ons voorover moeten storten in dat grensland tussen zijn en niet-zijn. 

Wij balanceren op de rand van de diepte en wij menen de bodem der afgrond te kunnen peilen en daarom gevoelen wij vrees! 

Doch zij die vrezen weten niet, Lichtkracht der Eeuwigheid, dat zodra onze voeten de grond loslaten Uw afgevaardigden naderbijsnellen om ons over de afgrond heen te dragen tot in de bescherming van Uw trillingsveld. 

Het moment nadert waarop velen springen moeten, O God, en met een gil vallen zij neer in de diepte en zij zullen Uw Heerlijkheid niet kennen, daar zij vol wantrouwen, onwil en onreinheid waren.  

Leer mij daarom, Kracht der Wijsheid, de Waarheid te aan-vaarden. 

Leer mij de Reinheid kennen in al haar aanzichten,

en laat mij vertrouwen op Uw Liefde-wonder, opdat de kracht dezer Liefde mijn hele wezen doortrekke, 

en zo het Universele Medicijn der Heling mij gebruike tot Uw Eer! 

Bron der Reinheid! 

Bron der Waarheid! 

Bron der Liefde! 

Uw Wezen moge zich openbaren aan mijn ziel, opdat zij U kenne en velen met haar! 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene