Spreid in u een Veld van Harmonie, kandidaat, opdat de disharmonie sterve. 

Spreid in u een Veld van Lichtende Kennis, opdat gij kunt putten uit de Bron van Inzicht. 

Spreid in u een Veld van Majesteitelijke Waardigheid,waardoor de verbrokenheid van uw wezen bedekt worde. 

Spreid in u een Veld van Uitzichten, waarin de horizon steeds schoner wordt. 

Spreid in u een Veld van Blijvende Waarden, waaruit u schatten kunt nemen, die nimmer vergaan. 

Spreid in u een Veld van Heiligheid, opdat u aan de wereld bekend worde als een helende, een Heilige. 

Spreid in u een Veld van Zekerheid, opdat de twijfelenden en de angstigen steun kunnen vinden. 

Spreid in u een Veld van Vreugde, opdat zij die de droefenis kennen, uit de droefheid losgerukt worden. 

Wees niet bedrukt, zo de levensomstandigheden u benauwen. 

Wees niet bevreesd wanneer de donkere wolken der tegenstanden u trachten te verstikken. 

Wees niet wanhopig wanneer het Licht schijnt te verdwijnen achter de sluier der kommernissen. 

Zo gij gekozen hebt, kandidaat, zijt gij nimmer alleen, maar de waardevolle kandidaat ontvangt beproevingen om hem te toetsen of zijn geloof in de Waarheid der Gnosis oprecht en standvastig is.

Of zijn Liefde voor de ziel onbaatzuchtig is. 

Of zijn moed groot genoeg is om alles terzijde te stellen terwille van de zieleverlossing. 

En of hij, tenslotte, waarachtig de Geest verkozen heeft boven de stof, daarmede een nieuwe levensinstelling tot zich trekkende. 

Verheug u daarom in uw moeiten - verheug u in de aanvallen der tegenstanders - verheug u in de innerlijke hunkering, die niet aflaat. 

Zoek de tegenstanden niet - zoek de moeiten niet - zoek de misleidingen niet. 

Zij zoeken u, zodra gij u opwaarts beweegt naar de Poort, die zich reeds voor u openen gaat. 

En weet, kandidaat, dat Heiliging en Rust slechts voortkomen uit de binding met de Licht-trilling, die slechts dan tot u komt, wanneer gij u openstelt, in reinheid en waarheid. 

Zonder deze binding met het Universele Licht zult gij u nimmer van de horizontale dreven kunnen losmaken. 

Daarom, laat het Licht binnen en draag het daarna uit, als een getuigenis. 

Laat zoveel Licht binnen als u mogelijk is, doordat, gij open zijt, en rein, en zonder enige terughouding  en getuig van dit Licht in uw komende levensperiode. 

Getuig door uw daden, opdat gij een Heler zult zijn voor hen, die lijden. 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene