Dan weeft het Oerlicht een trillingskleed om u heen, waarop de pijlen der aanvallers afstuiten. 

De sleutel tot alle Geheimenis blijft de reiniging door de Stilte en gij zult deze Stilte in uw dagelijkse leven moeten tillen als een geschenk des Allerhoogsten. 

Niemand kan u deze Stilte schenken, dan Hij, die IN u is. 

U behoeft slechts te luisteren naar de fluisteringen uwer ziel, u behoeft slechts Stil te worden voor uw God. 

Uur na uur offert gij op het altaar van de wereld-moloch en gij begrijpt niet dat uw zielebloed wegstroomt langs dit altaar van zijn eredienst. 

Is er werkelijk geen ogenblik waarin gij u tot de Eenheid die u genezen kan, die u helen kan, die u verlichten kan, keren kunt? 

Hij, die het Pad der Omzetting wil gaan, zal toch begrijpen dat hij zijn leven veranderen moet - er een andere vibratie binnen moet leiden, opdat door de dagelijkse arbeid héén de trilling der zielewereld hem Levend houdt. 

Zo niet, waaruit bestaat dan uw hunkering, waaruit uw zo vurige willen, waaruit uw offerande? 

"Wek de ziel ten leven!" zo zeggen de Boodschappers. Indien gij uw ziel niet levend houdt door de dagen héén, is uw gang op het Pad der Omzetting een moeizame arbeid. 

Gij doet dan niet anders dan uw ziel opwekken in haar stervensure, totdat het eens te laat zal zijn om haar de levens-stromen des Licht toe te voeren. 

Uw ziel moet krachtiger worden, uw gewone wezen verzwakken, doordat de Trillingen des Lichts uw verbintenis met de moloch dezer wereld verbreken .

Hetgeen niet wil zeggen dat ziekte en zwakte u moeten overvallen, kandidaat! Integendeel! 

De reinheid der gedachten versterkt uw levensenergie, doch uw denken richt zich niet naar materiële belangen. 

De reinheid van het hart vult u met een harmonisch Licht, dat uw bloed zuivert van alle giften, waardoor ziekten u niet meer zullen slachtofferen. 

De reinheid van de wil bestaat uit het ontbreken van de arrogantie, waardoor het Universele Wilsvuur zich aan uw wil kan mededelen en de deemoed van de waarachtige kandidaat zich in u bekend maakt. 

Uw gedachten zijn als onwillige kinderen, zij zijn slechts te regeren door de Liefde, die door een Kleed van Beschermende Stilte hun weerstand breekt. 

Uw gedachten zijn niet te regeren door de wil, zij zullen veranderen in geboeide duivelen, die, zodra de wil een ogenblik verzwakt, zich tot hun overheerser zullen keren en een verwoesting aanrichten in uw wezen. 

Daarom moet er een ogenblik zijn waarin u uw dag heiligt, kandidaat, een ogenblik waarin u zich overgeeft aan de Geest, die als een Barmhartige Vader u het Brood des Levens overdraagt, waardoor gij de ganse dag geen zielehonger meer gevoelt. 

Het Pad der Rozen is niet voor de lauwen, die zeggen "ik kan niet", maar het is voor de sterken, die niet versagen onder de aanvallen der natuurdemonen. 

Uw geloof zij daarom een innerlijk bezit, en geen uiterlijk monument waarachter gij uw ongelovigheid verbergt. 

Uw vertrouwen zij een ziele-gave waarin gij de zekerheid van de aanwezigheid des Lichts bewaart. 

Uw blijdschap zij een innerlijke vreugde, die ontspruit  aan de fontein van het Levende Water, waarin de kleuren der Geestzon zich afwisselend weerspiegelen. 

Moge uw Godsdienst geen dogma zijn, dat in stand gehouden wordt door uiterlijke wetten, maar moge uw leven één doorlopende dienst zijn aan de God der Goden, zodat uw levenswandel een getuigenis zij van den Levenden Schepper der oorspronkelijke Hemel-Aarde. 

Moge deze Godsdienst geboren worden uit uw vrije Wil, die zich wederom aan u bekend maakt door het fluïdum uwer ziel. 

Gij dient uw God, zo gij waarlijk een dienaar wilt zijn in de Tempel van uw wezen, de Tempel die Hij u ter beschikking gesteld heeft. 

In deze Tempel kunt gij Uw Godsdienst praktizeren, kunt gij uw offeranden brengen, kunt gij uw heilige stonden houden. 

Gij draagt deze Tempel met u mede, beseft gij dat, kandidaat? 

Wanneer deze Tempel rein geworden is door uw Arbeid, zult gij geheiligd zijn. 

Zo deze Tempel levend is door de machtige Trilling van de Eeuwig Levende, zult gij verlost zijn. 

Zo deze Tempel verlicht wordt door de gereinigde Vuren, in denken, willen en gevoelen, zult gij de godenzoon zijn, die de Werken Uws Vaders verricht.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene