Er is geen reden voor vrees, noch voor de angsten dezer schijnwereld, zo gij uzelf durft overgeven aan het Licht, dat gij niet ziet, doch dat gij herkent met de intuïtie uwer ziel. 

Hebt gij voldoende vertrouwen in de gaven uwer ziel, dat gij deze sprong durft wagen, kandidaat? 

Hebt gij  genoeg ervaringen ondergaan om de leringen nimmer meer te vergeten? 

Hebt gij de letters van de Naam Gods in uw hart voelen branden, wanneer gij twijfelde op het kruispunt der wegen? 

Hebt gij de Kracht van de Vader der Schepping in u voelen lichten, wanneer gij ter neder zat in wanhoop en moedeloosheid? 

Hebt gij de Liefde van Hem, die alle levenden doortrilt, gevoelt in de zweepslagen, die gij ontving in het uur dat gij door angst overmand werd? 

Hebt gij dan eindelijk verstaan, o kandidaat op deze Weg der Verwerkelijking, dat gij nimmer alleen gelaten wordt in de bange uren van uw levensworsteling? 

Hebt gij dan eindelijk begrepen, kandidaat, dat zo gij roept uit ziele-pijniging,  het antwoord komt? 

Hetzij door harde ervaringen, hetzij door de balsem der Liefde, hetzij door de innerlijke Kracht des enen Levens? 

Waarlijk, hij die klopt aan de Poort der Eeuwigheid zal binnen gelaten worden, zo hij in staat is het wachtwoord te spreken. 

Pijnig uw hersens niet af voor het bezit van dit Wachtwoord, mijn vriend, leg uzelf geen strenge straffen op, noch vermoei u met uitputtende leringen. 

Dit Wachtwoord zal u geschonken worden om NIET, zo gij weet te wachten en deze wake doorbrengt met de Werken der ziel. 

Niemand is uw Meester, dan Hij die zich IN u en OM u bevindt, als een vernieuwende Adem des Levens, als een Woord, als een Kracht, als een Verlossing. 

Dit Woord, deze Logos kruisigt gij, zo gij de wereldse wegen volgt en zo gij die ene Poort ten Leven IN u openbeukt met de leringen der imitatie. 

Kruisigt gij uzelf, opdat deze Logos op moge staan uit het graf van uw wezen. 

Verzet u niet langer tegen deze zelfkruisiging, maar leer uw ziel kennen en herken in haar uw Ware Zelf.  Door deze herkenning verlaat gij uw ik-natuur en deze zal zichzelve kruisigen. 

In die kruisiging sterven ook de noden van het ik, de smarten, de ziekten, de pijnen. 

En in een apotheose van Licht staat daar de Ene, die Was en die Is en die Komen zal, voor u, gelijk eens voor Johannes, en spreekt:

"Vreest niet, want Ik ben het, die altijd bij u was, de Vader-Moeder- Zoon, die In u en Om u is.

Leg daarom het jachten van uw oude leven stil, O kandidaat en zie vooruit naar deze Ontmoeting in de grot op de Olijfberg. 

O machtig Licht, dat heel mijn leven vullend, zo In en Om mij is, doortril de verbrokenheid van mijn wezen, opdat ik één worde In U. 

Amen 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene