Genezingsmeditatie 22

Deze genezingsmeditatie ontbreekt grotendeels.

Gebed

Vader, hetgeen zo lang reeds is gezien door hen, die geleerd hebben in Uw Boek des Levens te schouwen, komt nader  en nog zijn zij, die niet horen kunnen, niet gereed gekomen.

Laat mij al hetgeen ik bezit - al hetgeen ik vergaard heb door de ervaringen en de pijnigingen des levens neder mogen leggen op het altaar van Uw Dienst, opdat mijn offer aangewend zal kunnen worden in Liefdebetoon.


Er zullen uren komen waarin mijn ziel trillen zal onder de aanvallen van de vrees, onder de beproevingen van de twijfel  

Laat, O Vader, geen woord van ontrouw over mijn lippen komen. 

Mogen mijn ogen Uw Beeld blijvend aanschouwen ook wanneer de nacht komen zal en mijn tegenstanders zich reeds verheugen op mijn val! 


Het Wonder dat Gij mij betoonde is groot  

Uw Genade onuitputtelijk! 

Uw Barmhartigheid onbegrensd. 

Laat mij niet ondergaan in de kleinheid van mijn denken, in de zwakheid van mijn hart, in de rusteloosheid van mijn ziel.

De Roep, die Gij mij deed vernemen, God, blijft als een sterkend Weten leven in mijn hart  en zal mij de Overwinning bekend maken  op de tijd die Gij bepaald hebt! 

Gij zijt mijn Rust, mijn Hoop, mijn Kracht  geloofd zijt Gij, O Vader, want de Zoon heeft U herkend!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene