Kandidaat des Lichts, er zullen vele verzoekingen komen op uw weg, en gij zult deze verleidingen alleen moeten tegentreden, daarom zult gij in uzelf de zekerheid van de ware kandidaat moeten bezitten:

  • de zekerheid van het geloof 
  • de zekerheid omtrent de Ene Waarheid 
  • de zekerheid van uw innerlijke Licht 
  • de zekerheid van uw onuitwisbare Vreugde 
  • de zekerheid van uw onderkenning van het Oeratoom 
  • de zekerheid van uw innerlijk Weten  
  • de zekerheid van het Vertrouwen  
  • en de zekerheid van de Eerste Liefde. 

Deze Acht Gaven, al zijn zij slechts als kiem aanwezig, schenken u de overwinning en niemand kan u belemmeren op de Weg tot de Verlichting, zo gij deze gaven tot ontwikkeling brengt. 

In de Achtbladige Roos der Verlichting ligt de redding van uw ziel en die van uw medemensen besloten. 

Denkt er echter aan, ernstige pelgrim, dat deze Roos zich nooit ontvouwt op gezag, noch door dwang, noch door kunstmatige methoden, maar de volle schoonheid van deze Roos komt pas tot ontluiken, wanneer gij haar verzorgt volgens de regels van de Wet der Verborgen Wijsheid en deze zult gij kennen, zodra gij de eenvoud des harten binnengaat en uw innerlijke Nirwana betreedt. 

In de reine lucht van dat Nirwana groeit deze mystieke Roos, door het Licht der diepe, innerlijke Inkeer ontvangt zij het Leve en als de tijd aangebroken is, waarop haar laatste blad zich openvouwt, dan stroomt het Licht als een Nieuwe Adem door uw leden en verlicht al uw verborgen bronnen, al uw kernen. 

Zo zult gij één en al Licht zijn, ja, gij zult dan "de Verlichte" genaamd worden en gij zult zijn als de gekruisigde, daar uw ik dezer natuur zichzelf geofferd heeft en zijn plaats schonk aan het Ik uwer ziel. 

Dan zijt gij Boeddha, de Verlichte, en Christus, de Wedergeborene in één. 

Dan zijt gij een atoom geworden van de eeuwigheid, waarin Boodschappers onophoudelijk geboren worden en sterven terwille van de verlossing der mensheid. 

Dan streeft gij niet meer naar verlossing, want gij kent dan de vrijwillige gebondenheid uit liefde tot de mensheid. 

Dan spreekt gij niet over verlichting, want het Licht is IN u, en Om u en gij zijt het Licht geworden. 

Dan is er die grote eenvoud - die rijkdom tot armoede maakt en armoede tot rijkdom.

De denkers tot kinderen maakt en kinderen wijsheid schenkt en die allen daar stelt in naaktheid en waarheid - en zij zullen zich niet schamen, want op deze wijze wordt de eerste stap tot de Verlichting volbracht. 

Zij, die verlicht zijn, heiligen hun medemensen, zij lenigen pijnen en drogen de tranen van hen, die smart ervaren. 

Zo gij dan, kandidaat, een Licht in u vindt, arbeidt met dit Licht.

Zo gij dan een vleug van het Nirwana in u vindt, heel door dit Nirwana. 

Zo gij dan Wijsheid in uzelf onderkent, bewijs haar door de Vrede van Bethlehem uit te dragen. 

Laat door uw aanwezigheid Vreugde geboren worden. Laat door uw aanwezigheid Licht geboren worden. 

Laat door uw aanwezigheid Heiligheid geboren worden. 

Daar waar u gaat, wees een Vonk des Lichts en verbreidt de gaven der Verlichten. 

Neem al wat gij bezit, en schenk aan allen, die het waardig zijn. 

Het Licht der Lichten vermenigvuldige uw gave. 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene