Machtig Licht, nu de stromen van Genade zich in en om mij bewegen als een golf van Goddelijke Openbaringskracht, voel ik mij wederom geheven tot Uw Volheid. 

Zijn alle aardse  trillingen van mij heengegaan en elke gedachte aan twijfel, wanhoop en bitterheid is gevlucht naar de oorden van hun duistere bestaan. 

Deze toestand van eenheid met het grote Licht vervult mij met vreugde en ik verwonder mij over de kleinheid van mijn oude Zelf, dat mij zo veelvuldig zijn tirannie heeft opgedrongen. 

In mij straalt het zekere weten, dat met Uw Hemelse Trilling, alle stofgebondenheid doorbroken kan worden en geen belemmering mij kan weerhouden van de overwinning, waarin ik geloof! 

In U, zo weet ik, o God, vinden al mijn dwaze problemen een oplossing, vinden al mijn hulpkreten een antwoord, vinden al mijn gebeden hun einde. 

Zodra ik mijzelf voel ondergaan in uw aanwezigheid, herken ik mijzelf als de nietige mens, die worstelt, terwijl er geen worsteling behoeft te zijn, die lijdt, terwijl lijden direct van hem weggenomen zouden kunnen worden. 

In het Licht van Uw Wijsheid, Heer, herken ik al deze dingen, al dit nutteloze streven, al die moeizame pogingen om de toegang tot de Parel te forceren. 

Ik herken mijn zwakheid, en mijn eigenzinnige wil, mijn domheid en mijn gespletenheid en ik gevoel mij dwaas in Uw ogen, o God, omdat Uw Licht mij ontelbare malen de fouten van mijn gedragingen heeft aangetoond. 

Het is voor de individuele mens vreemd om zich "dwaas" te voelen, o God, hetzij dan dat Gij Uw grootsheid als een zwaard des Lichts op hem gericht houdt, opdat hij getroffen worde in het hart van zijn eigen valse verhevenheid. 

Gij weet, Kenner van Uw schepselen, dat de Weg-Terug een gang is vol hindernissen en tegenstrijdigheden. 

Gij weet, hoe in het verborgene Uw schepsel zich verzet, terwijl Zijn mond schone woorden spreekt, en zijn handelingen vol uiterlijk vertoon van heiligheid zijn. 

Gij alleen weet hoe zijn hart een kuil vol bitterheid is en waar giftige slangen rondkruipen, die hem voortdurend hun gif inspuiten, waardoor hij veranderlijk wordt als een kameleon, vandaag U lovende, morgen de wereld erende, vandaag U aanroepende, morgen de wereld aanbiddende, vandaag U te hulp roepende, morgen de wereld om hulp smekende. 

Doch gij Barmhartige, Onkenbare, Alomtegenwoordige, staat als een onbeweeglijke Kracht in het midden van het Al en Uw stromen des Lichts blijven zich vermenigvuldigen. 

Gij zijt de Eenheid, die niet verandert, die nimmer faalt, die slechts Waarheid kent en geen leugen, die slechts Goedheid kent en geen kwaad, die slechts Liefde kent en geen haat, die slechts Leven kent en geen dood. 

Daarom snel ik steeds weer terug op mijn wegen en keer tot U terug, in wie ik van den Beginne geloofd heb, in wie ik blijf geloven, ook al verlaten allen mij en roepen de aanvallers "Ha Ha" wanneer zij mij in doodsnood tot U zien terugkeren. 

O Almachtige, zo ik U blijf zien, door al mijn noden heen, door al mijn belemmeringen héén, door al mijn smarten héén en vooral door al mijn menselijke overwinningen héén, dan blijft mijn Weg beschermd door de Lichtstromen Uwer Genade. 

Dan zullen allen met mij kunnen uitroepen: Het IS geschied, de Eenheid genas alle lijden. 

Neem allen op in die onbegrensde Eenheid en maak U bekend , o God!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene