O niet te meten Licht, dat om ons golft als een etherisch Lichtgewaad, doet onze Herinnering ontwaken. 

O Oerkracht die in dit Licht verborgen is, doe de trilling onzer aardgebondenheid verstommen en verplaats ons in de aanwezigheid van de trillingen der Geroepenen. 

Niemand kan Uw grootsheid meten, o Kracht des Universums, niemand kan Uw Gelaat waarlijk beschrijven, want de woorden der tijdelijkheid zijn zinloze klanken in de straling van Uw Wonder. 

Niemand kan de Stilte van Uw Levende Aanwezigheid herkennen, dan zij die deze ervaring in Uw ethervelden geleerd hebben. 

O God, mensen hebben U velerlei namen gegeven, volkeren hebben U geloofd en gehaat, stervenden hebben U aangeroepen en ontheiligden hebben U vervloekt. 

O God, geen Naam is de Uwe, geen woord kan Uw Heerlijkheid vertolken, geen klank kan Uw Hoogten bereiken, geen voet kan de treden naar Uw Lichttroon bestijgen. 

En toch, O God, Macht van ons Waarlijke Zijn, toch zullen wij tot U opklimmen, gehuld in het gebed onzer ziel, geborgen in het onzichtbare Kleed Uwer Herkenning. 

Gij zijt Eén en niet te delen, Gij zijt aanwezig en niet te verstoten, Gij blijft stralen aan de Hemel der Hemelen en de Oernatuur is de schoot waarin Gij doorlopend Uw Geheimenis baart. 

Zo wij U menen te kennen, O grote God, Schepper, Licht, is het slechts een atoom van Uw Wezen, dat ons beroerd heeft en Uw Majesteit aan ons bekend maakte. 

In dat atoompje schuilt duizendmaal meer heerlijkheid dan in het universum van deze doodsnatuur, Licht des Levens. 

Maak ons tot dienaar in het Veld Uwer Werkelijkheid en voer ons tot daar waar geleden wordt, omdat het Licht niet geschouwd wordt. 

Voer ons tot daar waar duisternis is, omdat de Waarheid verkracht werd. 

Voer ons tot daar waar onwetendheid is, omdat Uw Heerlijkheid niet aanvaard werd. 

Wees nabij, o God, Heer der Heren, wanneer hulp van node is, en doorboor de diepe duisternis, opdat een atoom van Uw Lichtkracht Wijsheid brengen. 

Zo wij, Licht, Kracht van mijn Ziel, Uw trilling bezitten, neem al het Uwe! 

Zo er in deze duisternis Licht kan schijnen, gebruik onze kracht. 

O Licht van den Beginne, plaats ons op de wegen der lijdenden, en laat ons een Vlam zijn tot Heiliging. 

In Uwe Handen, o Vader, bevelen wij al onze zielekracht!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene