Dit wordt het Bad van Bethesda, o discipel, waarin gij geheel ondergaat en de engel in het Gelaat ziet, dat schoner is dan alle zonneglans. 

Door het bewegen van het Bad van Bethesda worden de lagere trillingen van u afgenomen en gij gevoelt u gereinigd. 

Waarlijk, er is niets meer dat u tegenhoudt, niets meer dat u belemmert, niets meer dat u benard. 

Het Boven en het Beneden zijn één geworden en er is slechts die intense Stilte, waarin Licht en Leven elkander begroeten, terwijl gijzelf, o pelgrim, ondergaat in het Niet-Zijn, in het Levende Zijn des Geestes, in het Land der Vurige Etherkracht. 

Weet gij, discipel, dat deze gewaarwording uw genezing, uw heiliging, uw overwinning bepaalt? 

Weet gij, dat IN deze ontmoeting uw Licht en uw Leven verborgen liggen? 

Dit Niet-Zijn, hoewel onaantastbaar en toch bereikbaar, niet te meten en toch waarneembaar, dit opgaan in de eeuwige Stromen van het Al, dit is bouwen, scheppen, voorbereiden en trans-figureren. 

Door de aanraking des Lichts wordt gij omgezet in een oogwenk, in een stip des tijds! 

Dit is de werkelijkheid en alles wat gij daarnaast wedervaart is niets dan schimmenspel en Maya. 

Nu kunt gij arbeiden, o pelgrim, nu kunt gij doen waarop gij gehoopt hebt, waarnaar gij verlangd hebt, nu is daar die onmetelijke kracht in u, om u, en gij kunt  daaruit putten tot heiliging, tot verandering, tot vernieuwing. 

Zo gij de essentie van deze trilling benaderen en verstaan kunt, zo gij uzelf verliezen kunt in die grootsheid en uw eigen kleinheid onderkent, zo gij werkelijk weet, waarin uw Verlossing ligt, leg dan af al uw bezoedeling, leg af uw twijfel, uw angsten, uw strijd. 

En geef u over aan het grote Niet-Zijn, waarin het Hart des Eeuwigen Levens klopt. 

Geeft u over aan dit Lichtbad. 

Sta op en wandel in het Licht, o pelgrim, en ZONDIG NIET MEER! 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene