De tijd komt naderbij waarin u de trilling van het Absolute zult gewaarworden, o kandidaat. 

Hebt gij u toebereid? 

Zijn uw zintuigen teruggekeerd tot de bron van hun levensuitdrukking en hebben hart en hoofd het oude leven uitgedaan om zich geheel te keren tot een ander levensveld. 

Zolang gij geen afscheid kunt nemen van de gewoonten dezer stofsfeer, kunt gij het Pad der Verborgen Wijsheid niet succesvol betreden. 

Al uw ontberingen, uw leringen, en uw methoden zullen u niet baten, zo gij geen vaste grond gevonden hebt in de Aarde van het Nieuwe Levensveld. 

In die Aarde hechten zich de wortels van uw Levensboom om de etherische sappen van het Volmaakte Zijn op te nemen en door de slangenstaf omhoog te stuwen. 

Gij zijt gebouwd rond de Levensboom; als een onafscheidelijke metgezel volgt gij die Levensboom op al zijn wegen. 

Waarin vindt deze Boom zijn Kracht? 

Waarin zijn voeding?

Baadt hij zijn bladerenkroon in de straling van het Geest-Zonnevuur, opdat lichtende vonken aan deze kroon ontspringen?

Gevoelt gij u levend door de aanwezigheid van uw Levensboom of zijt gij moede geworden door het wegvloeien van uw energie?

Dan hebt gij uw Levensboom niet geplant in de Goddelijke Aarde, o kandidaat, maar zoekt hij zijn voeding in de tijdelijke wereld, die steeds ten prooi is aan op- en neergangen. 

Zo zult gij nimmer de Harmonie vinden, noch de rust om u te wijden aan de taal der Eeuwigheid, die zich niet stoort aan op- en neergang, maar de universele Stroom des Levens zonder ophouden volgt. 

Zo gij deze Taal der Eeuwigheid niet kunt beluisteren, waar bevinden zich dan uw zintuigen?

Zijt gij doof geworden, kandidaat, terwijl gij innerlijk hongert naar verrijking? 

Zijt gij blind geworden, kandidaat, dat gij niet bemerkt hoe het Licht des Geestes deze duisternis doorboort om u te bereiken?

Hoor! 

Open uw gehoorzintuig - open uw waarnemingszintuig. 

Eenmaal heeft de Universele Macht gezegd: Er zij Licht!   

ER IS LICHT, kandidaat!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene