Gebed

O Licht, aan het begin staande van een nieuwe Werkelijkheid is er niets waarop wij bouwen kunnen dan Uw Genade. 

Door de ervaring van het leven geslagen, door pijnen en smarten gekerfd en door de zweep van Uw Vaderschap voortgedreven zijn wij gekomen tot de eerste Dag, waarop het Vuur Uwer Heiligheid ontstoken zal worden. 


In de grenzeloosheid van Uw Sfeer is hetgeen wij verrichten niets. 

Al hetgeen wij volbrengen is gedoemd onder te gaan in de wieling der eeuwen 

Maar Gij zijt daar, O Licht, eeuwig, vol van mededogen en Gij kent de verborgenheden onzer zielen. 


Zo dit begin door Uw Aanwezigheid en Majesteit geheiligd mag worden: groots is Uw Naam, O Licht! 

Liefde is de vrucht van Uw Arbeid. 

Moge deze Liefde ook onze Arbeid sieren.


Laat mij verstaan dat niets waarlijk wordt zonder uit Uw Schoot geboren te zijn.

Uit U vloeit Reinheid, Waarheid, Liefde.

Laat mij deze drie Zuilen oprichten door de Werken in Uw Tuin der Rozen, O Licht!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene