O Licht, hebt Gij de weg tot mijn ziel gevonden? 

Zijn de muren der tegenstand verbroken en kunt Gij mij volkomen verlichten? 

Het Pad van Verborgen Wijsheid is geen weg, die zich aftekent naast de brede weg der wereld, doch hij voert in eenzaamheid door een onbekend landschap. 

Zij, die dit Pad betreden willen, zullen zich voortdurend moeten sterken door de Kracht des Lichts, om niet te verdwalen in de landen der duisternis. 

Waarom gaat gij, o kandidaat, dit Pad der Verborgen Wijsheid, en getroost gij u moeiten om het Licht der Lichten te volgen op zijn banen door de dalen der sterfelijkheid? 

Uw Herinnering pijnigt u, uw hunkering naar Licht en Vervolmaking dwingt u uw Leven te heiligen door de aanrakingen uit het Hogere Levensveld. 

Hebt gij, o kandidaat, uw toegangspoorten gesloten voor de aanvallen der ijverzuchtige natuurgebondenen, die uw Licht des Levens nemen willen? 

Hebt gij opgehouden uw mond te verontreinigen door woorden van hebzucht, kwaadsprekerij en nijd?

Hebt gij, nu gij opgenomen wordt in de Tuin des Lichts, uw denken vervuld met de Vergeving, die opwelt uit de Liefdekracht des Lichts? 

Hebt gij uzelf veranderd in een ledige vaas, waarin de gaven Gods slechts nedergelegd behoeven te worden? 

Kunt gij alle verborgen hoeken van uw wezen aftasten, op zoek naar de tegenstander, die zich verschuilt in de donkerste plaatsen van uw innerlijk? 

Laat u dan nu ontledigen door de Kracht des Lichts en vul u tegelijkertijd met deze Kracht der Vernieuwing, die al het oude van u neemt. 

Er is geen twijfel meer in u, er is geen pijn,er is geen wanhoop, geen moedeloosheid, geen angst en geen zorg. 

Gij zijt een deeltje geworden van dat grootse Universum, waarin de Lichtende Geestzon als middelpunt staat. 

Gij zijt één geworden met het Oerbegin, waaruit alle Leven geboren wordt; waarheen alle Leven zich spoedt, waarin alle Leven zich oplost. 

De gebeurtenissen uit deze tijdelijkheid trekken als loze beelden aan u voorbij en gij hebt geen deel meer daaraan, want gij zijt samengesmolten met de trillingen der ziel, waardoor de klanken van het Goddelijke 

Levensritme tot u overgedragen worden. 

Gij schouwt in de verten, en gij ademt de nieuwe etherkracht in, waardoor uw bloed zich vult met de bouwstoffen voor een Nieuwe Mens. 

Zo gij zelf tot Harmonie gekomen zijt, o kandidaat, schenk dan Harmonie. 

Zo gij zelf het Licht ervaren hebt, schenk dan Licht. Zo gij zelf de heiliging verstaat, schenk dan heiliging. 

Gij zijt nu een kandidaat des Lichts, een Getuige der Verlossing, straal uit uw Weten, straal uit Uw Vreugde, straal uit uw Liefde. 

Laat hen die wenen, niet tevergeefs tranen storten.

Laat hen die roepen, niet tevergeefs hun stem verheffen. 

O Licht des Universums, Licht des Levens, Licht der Lichte, vergezel hen!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene