Gij moet als Hij, onbevlekt ontvangen worden, d.i. wederom geboren worden in Bethlehem, zoals Jezus aan Nicodemus uiteenzette in de nacht der tijden, toen deze tot Hem kwam.

Christus moet geboren worden in de stal, in de Augiasstal van uw eigen innerlijke microcosmos, in de kribbe van uw hart; dan wordt gij vanaf dit ogenblik gevoed met het Brood des Levens uit het Broodhuis waarin gij geboren wordt ..... Bethlehem. 

Alles heeft Hij u voorgeleefd; voorgeleefd, door af te dalen in de Jordaan zijner reiniging, ..... voorgeleefd, onder alle omstandigheden, tot in Gethsemané, en daarna tot in en door de dood heen in het Eeuwige Leven.

Hij heeft de wereld overwonnen; houdt goeden moed en volgt Hem, niet door achter Hem aan te lopen, maar door te doen de dingen die Hij gedaan heeft. 

Hij was zo begaan met het lot van deze wereld, dat Hij zichzelve heeft gegeven tot een zoenoffer, opdat ieder die in Hem gelooft, zalig zal worden en het Eeuwige Leven hebbe! 

Niet te zijner tijd, eens ..... morgen of overmorgen, maar heden, hier en nu!  Op deze Aarde gelijk in de hemel. 

Want in deze mens is de Hemel op aarde gekomen. 

En nu verzeker ik u, dat wie zo dit pad betreedt en alles achter laat, zoals hij alles achter moet laten als de dood klopt; wie dus niet omziet naar hetgeen achter hem is èn gelooft, dat hij zeker in zal gaan in dat beloofde Land. 

In een land, waarin Hij ons op aarde is voorgegaan, en dat nauwelijks door een voet is betreden, en waarvan geen sterveling op aarde ooit heeft durven dromen. 

Dit land, waar ik nu over spreek, is geen droombeeld, ..... noch een hersenschim, ..... noch een luchtkasteel of een fata morgana, ..... noch een "ideaal". 

Het is de enige werkelijkheid, de enige realiteit!

Het is het Rijk van de Levende God.

De Wakende Levende God.

Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden, en God zal over u en in u lichten. 

Gij zijt een slapende en dromende God, en uw droom, die is voor u een realiteit,  . doch het is slechts een Maya, ..... een begoocheling. 

Als slaapwandelaars gaat gij over het aardoppervlak, en als iemand u aanraakt en u wakker tracht te maken, dan schudt gij hem af; gij droomt zo bijster lekker.

Gij verkiest de nachtmerrie van het leven, boven de bewuste klaarheid der eeuwigheid, en zelfs de natte dweil van de oorlog, kan u niet uit uw trance-toestand doen ontwaken. 

En daarom laten wij de dingen zien, zoals zij werkelijk zijn.

En laten wij Die Ene niet hemelhoog verheffen, zo hoog, dat Hij onbereikbaar voor ons wordt. 

En laten wij die Christus niet aanbidden op een afstand van tweeduizend mijlen of tweeduizend jaren. Want die Jezus zijt gij en Christus zijt gij, mits gij tot de erkenning wilt komen van uw dode, lege, doelloze leven .....

Mits gij tot zelfkennis wilt komen en de eerste schrede op deze Weg durft te zetten.

Amen

(De Grote Omissie)

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene