Lof zij U, Licht der Lichten!

Dank zij U, Motor van het Universum!

Ere zij U, Oorsprong des Levens!


Alle wateren stromen naar uw Goddelijke Oceaan,

alle vonken keren tot Uw Vuur terug,

alle luchten scharen zich rondom Uw Geest,

geheel de aarde vindt zijn Begin en zijn Einde in U,

Oergrond van alle bestaan!


Mijn zinnen leggen zich ter ruste

in de stilte van uw eenheid,

waarin het lied van de strijd verstomt

en de tranen zijn geworden tot paarlen

die het hart der lotus sieren.


Alle uiterlijke vormen vervagen

zodra het oog de innerlijke vorm aanschouwt

die de waarheid omtrent Uw Heerlijkheid tentoonspreidt!


Niemand is groter dan U, Heer der Heren!

Niemand is Meester buiten U.

Gij zijt de Meester van het Universum

dat zijn eigen grenzen niet kent,

waarbinnen hemelen, aarde en planeten hun wetten volgen

en alle schepselen slechts gehoor geven

aan het godenlied dat Gij hen ingeschapen hebt!


O Machtige Kracht, Adem van al wat leeft!

Mijn mond is niet bij machte woorden te vormen

die Uw Naam zouden kunnen bekend maken,

want wie ben ik, een stofje in uw onmetelijke Ruimte,

een bedelaar aan de Tafel Uwer Vervolmaakte Dis!


Indien een enkele korrel van uw Goddelijke Maaltijd

mijn ziel tot voeding moge zijn,

hoe gelukkig zou ik zijn, Vader der Hemel-Aarde!

Een enkele korrel van uw Manna

is meer dan vele broden der mensen!


Lof zij U - Voeder der Zielen!

Al mijne krachten loven Uw Naam!

Al mijn zinnen richten zich op Uw Leven!

Gij zijt de Eenheid

en buiten U is niemand die waarlijk IS!


Zon des Geestes doe uw zaadkorrel in mij rijpen,

opdat ik het Brood des Levens schenken kan!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene