Wij lezen u nu nog een fragment uit het boekje: "De Hemelse en Hermetische Parel". 

Herinnert u zich hoe de hemelse wijze Christus de gelijkenis vertelde van de koopman, die naar goede paarlen zocht, en toen hij een kostbare vond, al het aardse daarvoor weggaf en deze kostbaarheid daardoor tot zijn bezit maakte?

Naar deze, in onze ziel verborgen kostbare parel, naar deze lelie in het dal moeten alle mensen zoeken; want haar bezit brengt wijsheid en eeuwig leven, en de onsterfelijkheid zal ons deel worden. In haar ligt de schat der schatten, de gezegende Steen der Wijzen en alle heerlijkheid. 

In ons zelf bevindt zich de beste schatkamer der natuur; het allergrootste geheimenis der natuur, de hoogste tinctuur is zelf in de mens, en de magneet om deze schat te zoeken vindt men eveneens in de mens zelf. 

Hij is het centrum of het middelpunt aller dingen; alles wat in de grote wereld is, is ook in de kleine wereld, in de mens. Want in ons treft men hemel en hel aan, licht en duisternis, leven en dood, vuur en lucht, en zo vindt men ook in hem het universele zaad voor al de drie rijken.

Alles wat wij wensen en verlangen ligt in ons: wij behoeven het slechts naderbij te wenken om het tot ons eigendom te maken. 

Geen menselijk verstand kan uitzoeken, begrijpen en doorvorsen, welk medicijn uit microcosmoi te bereiken is, want in die microcosmoi ligt de genezing van alle gebreken verborgen. 

De priester der goddelijke Natuur en de leerlingen der Wijsheid worden dikwijls door de dwazen dezer wereld mishandeld, doch de priesters en de wijzen slaan in het geheel geen acht op woord en geschrift van deze door eigenliefde gedrevenen. 

Alleen de natuurlijke en nog niet wedergeboren mens benadert God niet gaarne met gebed, om zich door Hem te laten verlichten en door Hem Wijsheid en waarachtig Verstand te ontvangen: de natuurlijke mens heeft de duisternis meer lief dan het licht en streeft meer naar wereldse wetenschap dan naar de Wijsheid Gods. 

Gelijk de mensen, die liever door de maan dan door de zon verlicht willen worden zeer dwaas doen, zo doen ook zij nog dwazer, die meer door de wereldse wijsheid dan door Christus de goddelijke Wijsheid verlicht willen worden. 

O dwaasheid, wanneer iemand gelooft meer door het schepsel dan door de schepper verlicht te worden.

Wie mij hier juist  verstaat, die heeft het begin tot de geestelijke eeuwige Wijsheid gevonden.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene