Bezinningsmeditatie 35

Mogen Inzicht - Heilbegeren en Deemoed ons deel worden, opdat wij luisteren zullen met het Innerlijk Gehoor, opdat wij vernemen zullen de Stem van Hem die roept in de woestijn, opdat wij zullen ontwaken uit de afgescheidenheid van ons aardse bestaan. 

Amen


Wij lezen u enkele gedeelten uit een alchemisch geschrift uit het jaar 1785:

Gij, die uw Godsvrucht en hunkering naar Wijsheid toont, en u niet buigt voor de Geest der wereld. 

Gij, die God zelve en Zijne Stem herkent, 

En naar het Waarheidslicht in zuivere ijver streeft. 

Gij, die de Hermetische Kunst boven alle schatten eert, daar deze Kunst de grootste schat uit 't innerlijk verlost,

Uw hart zal vertroost en verheugd worden door de straal der Wijsheid. 

De Waarheid zult gij vinden - vanaf het begin tot het einde. 

Zo gij maar zoeken blijft met volle overgave. 

Bereid daarom uw gemoed - maak u waardig, 

Dan zal de Waarheid u tot de Levensbron geleiden.

Stort uw hunkerend hart in de overvloed des Heren en hoop op Hem alleen; slechts daardoor zult gij winnen!

De genade des Allerhoogsten zal u, zo gij hem vertrouwd - en op hem bouwt, het grootste Wonder schenken." 


Amen

Vriend, waar gij ook zijt, treedt eerst in uw binnenkamer, beproef uzelf en doorvors uzelf, leer uzelf grondig kennen en herkennen, en vertrouw op God, die ons wonderbaarlijk geleid heeft en vanaf het eerste ogenblik lief heeft gehad. 

Want alle goede gaven komen van boven, van de Vader des Lichts, bij wien geen verandering noch wisseling van Licht en Duisternis is.

Hij, de Vader aller schepselen, ontfermt zich over allen, die zich door Hem laten leiden en het Woord Gods waarlijk beluisteren. 

Wie kan over de grootsheid van zijn ontferming spreken? 

Hij heeft ons den Zoon - zijn meest geliefde en het beste wat Hij bezat - geschonken; en heeft Hij ons - met den Zoon - niet àlles geschonken ? 

De wijsheid die alles bestuurt, verhoogt uw kinderen en zij die zonder huichelarij zijn, hun zal de Wijsheid haar geheimenissen openbaren. 

Om de kracht Gods echter te ontdekken en de spirituele materie van de Steen der Wijzen te zoeken en te vinden, behoeft men niet een reis naar vreemde landen te maken, zoals jarenlang door vele kandidaten van de Hermetische Kunst gedaan is. 

Want de mens draagt in zichzelf de goddelijke magneet en de beste materie om de Kunst der Kunsten te beoefenen. 

Om de studie, de uitvoering van deze Kunst waarachtig te volvoeren moeten wij echter voor alles de verzegeling van de Heilige Geest bezitten, daar alles anders verloren is. 

Datgene dat men buiten leert en schrijft, moet verankerd liggen in de heiligheid des Geestes Gods. 

Want door en uit onszelf de geheimenissen te ontdekken is een onmogelijkheid. 

Wij moeten òf de roeping van Gods wege, òf de lering van zijn dienaren, engelen of mensen, bezitten. 

Ons begeren en ons verlangen moet dus uitsluitend gericht zijn op het Rijk Gods en zijn gerechtigheid, zo wij de troost en de hoop ervaren willen, dat God, in zijn oneindige goedheid, ons ook zijn kracht in deze wereld niet onthouden zal.

Mens, zoek eerst God, en ga de stilte binnen - Gij zult het Andere zo gewis verwinnen !


Eerst moet men zijn hart vernieuwen - zijn eigengerichtheid verlaten en ingaan in de stille geladenheid van de overgave, zo alleen zal men iets bereiken in de Hermetische wetenschap. 

Indien men dit nalaat, blijft men bij alle vermeende geleerdheid, moed en bekwaamheid, toch blind, volkomen blind. 

Mag en zou een goddelijke wetenschap in een onreine ziel nederdalen ? 

Dat geschiede nooit ! 

De schoonste wijsheid is: God lief te hebben en de Godvrezendheid is het begin der Wijsheid, die rijkdommen schenkt en het Algoede met zich voert. Zie er echter streng op toe, dat uw Godvrezendheid niet met huichelarij vermengd wordt, maar laat oprechtheid en redelijkheid uw gehele wandel beheersen; want God staat de oprechten bij en steunt hen. 

Wij moeten om Wijsheid te verkrijgen en nieuwe schepselen te worden, noodzakelijk in de trilling van het eeuwige Woord verzinken, en onze wil moet tot niets worden, opdat God iets uit ons maken en ons in de Hermetische Kunst inwijden kan. 

Wij moeten God om een rein hart en een nieuwe geest bidden en ons zo lang voorbereiden, tot wij in overeenstemming zijn met het Hoogste Wezen. 

Wij zullen smart en tranen kennen, gezucht en gekerm, doch wij zullen voort moeten gaan, totdat de Geest woning bij ons maken wil. 

Dit is de weg, die men bewandelen moet om een spoedige verlichting deelachtig te worden. 

Het wiel van de angst dezer natuur moet getroffen worden door de bliksem van het Goddelijke Levenslicht, opdat het breke en stille staat, in afwachting. 

De wedergeboren mens bezit een goddelijk of hemels lichaam, waarin de heilige drie-éénheid leeft, hij bezit een astraal lichaam en een stoflichaam. 

De astrale mens moet zich door de vurige Levens- en Licht tinctuur voelbaar en balsemend doortrilt weten, zoals een in-het-vuur-liggend-ijzer doorgloeid wordt en met het Vuur één wezen schijnt te zijn, terwijl ook het uiterlijke lichaam door wonderbaarlijke ervaringen gegrepen wordt en door het Licht der Lichten van zijn vloek verlost en vernieuwd wordt. 

Met het Water des Levens uit de glazen zee, of de Goddelijke Liefde-essentie, moet onze innerlijke mens doordrongen worden, bezield worden, geïnjecteerd worden, opdat het ware Beeld Gods wederom in ons opgericht worde en wij een geestelijke wedergeboorte vieren kunnen. 

Daarom bedriege zich niemand met een valse wedergeboorte, en neme deze dingen niet zo licht, zoals velen gewend zijn te doen, want het eeuwige Heil der mensheid hangt hiervan af. 

Mens, wilt gij wijs worden en God en uzelf herkennen, dan moet gij u de lucht dezer wereld geheel en al ontwennen. 

Amen

Epiloog

Wanneer de tegenstand zich in mij ter ruste legt 

in de schoot van het Niet-Zijn, 

dan treedt Uw Licht, O Eenheid, naderbij 

en het samensmelten van de twee is als een bekroning, 

waarin het Goede Einde zich openbaart in ziel en geest.


De alchemische bruiloft wordt bezegeld 

door de opstanding van de vuurvogel, 

die zich verheft tot de hemelen van azuur, 

waarin het Woord der Schepping geschreven staat.


Moge ik verstaan dat de arbeid van de poortwachter 

oneindige verten voor mijn blik ontrolt, 

en mogen uiterlijke pracht en praal mij niet verblinden.


Want de bruiloft wordt niet gevierd in de feestzaal dezer wereld, 

maar in de saturnale afgronden, 

waar de demonen knielen en het Licht de Omzetting volbrengt.

Amen


Het alchemisch werk worde door u doorgrond èn volbracht, opdat u de bruiloft viere ! 
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene