Wij lezen u voor uit een alchemisch-hermetisch geschrift uit 1699.


Wanneer ik dit geschrift schrijf om hen te overtuigen, die onze filosofie slechts een hersenschim en een paradox vinden, volg ik slechts het voorbeeld van verschillende meesters in deze goddelijke Kunst van Bouw. 

Ik zal trachten hen van hun vergissingen te genezen en hen de zekerheid en de onomstotelijkheid van de princiepen van onze wetenschap te bewijzen, die gebaseerd is op de natuur-wetenschappelijke wetten. 

Ik zal slechts vaag spreken over de praktijk van de wetenschap, doch onder mijne woorden zal er voor u, waarachtige discipelen van Hermes en waarachtige Kinderen van de Koninklijke Kunst, een scherpe tekening verborgen liggen, waaruit de Weg tot Bereiken op te maken is. 

Mijn enige doel is u, waarachtige discipelen, te dienen als gids op een weg die zo moeilijk te volgen is. 

Men moet zich op deze weg laten leiden door de Noordster en de sporen die men daarin ziet afgedrukt. Zo zal de blik steeds op de hemel gericht blijven en zal de wereld aan het oog onttrokken worden. 

De afdrukken van de voetstappen der zoekers zijn veelvuldig en men vindt zoveel verschillende paden, die bijna alle in een verschrikkelijke woestijn eindigen, dat het bijna onmogelijk is om de rechte weg niet te verliezen, die gevolgd werd door de wijzen die door de Hemel uitverkoren werden. 

Al deze zijpaden houden de waarachtige Kinderen van de Koninklijke Kunst slechts zeer kort vast, de één reeds bij het begin, de ander terwijl hij bezig is onze Goddelijke Filosofie te bestuderen, terwijl sommigen zelfs met het einde in zicht en met de Klank van het Magische Woord op hun lippen, nog verward kunnen geraken in het labyrint. 

Juist voor het bereiken van het gelukkige Einde zal de weg het zwaarste zijn en weinigen beseffen dat. 

Ik waarschuw u ernstig, dat de praktijk van onze Kunst het moeilijkste ding op aarde is - niet wat betreft. zijn handelingen, maar ten opzichte van het doorschouwen van de woorden onzer filosofie. 

Aan de ene kant is deze gericht tot de Rede, doch aan de andere kant moet er in de discipel een diepe innerlijke kennis bestaan van de werkingen en princiepen der kosmos en der Goddelijkheid. 

Het moeilijkste is om de juiste materie voor onze arbeid te vinden, om deze materie te bereiken moet duizend-en-één donkere sluier doorbroken worden, waarin zij verborgen ligt. 

Men moet deze materie met haar eigen naam aanspreken, die verborgen ligt tussen miljoenen diverse namen, die door velerlei filosofen uitgesproken werden. 

De discipel en de volgeling van de Hermetische Kunst moet deze materie kennen in al haar aanzichten en in al haar schakeringen. 

Men moet het geheime vuur der Wijzen kennen, dat het enige werkzame bestanddeel is, die deze materie kan openen, vervol-maken, zuiveren en omzetten in water. 

Hiervoor moet men doordringen tot aan de bron van het Hemelse Water, dat de Steen belevendigt, zuivert en oplost. 

Er is een geheime sleutel die dit hermetische Werk ontsluit, doch die in het bezit is van de waarachtige Wijze en slechts over-gedragen wordt aan de Kinderen der goddelijke Wetenschap. 

Gij, die hunkert naar de ontsluiting van het grote geheim en u kinderen van de Ware Wijsheid betoont en die de taal der Wijsheid kunt beluisteren, - de sloten zullen voor u geopend worden. 

Gij zult de Sleutels bezitten van de Natuur en de goddelijke Kunst, wanneer gij u, met heel de inzet van uw diepste wezen, beijvert om de tekening te begrijpen die ik u met woorden opgetekend heb, in termen, die noodzakelijk zijn voor hen, die gelijk u, geroepen. worden, om de heilige mysteriën te doorgronden. 

Ik zal u zes sleutels ter hand stellen waarmede gij binnen kunt treden in het heiligdom van de Koninklijke Kunst van Bouw en waarmede gij alle verborgenheden kunt ontsluiten van de Universele Waarheid. 

Mogen uwe handen deze sleutels in ootmoed aannemen. 

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene