Epiloog

Gij die de dood niet kent,

in wien de eeuwigheid zijn vleugelen breidt

over het Boven en het Beneden,

bewaar de Vonk des Levens in mij,

zodat de schaduwen van Hades wegglijden

in hun schuilhoeken.


Heer, Gnosis der diepten! Gnosis der Hoogten!

Niemand vermag u te kennen, 

noch uw Aangezicht te schouwen,

allen zullen zij ter aarde vallen en hun gelaat verbergen,

want Gij zijt Licht!

Lichtender dan alle zonnen,

lichtender dan alle vuren!


Heer, Gij, die de hemelen bevestigde door uw Adem!

Gij, die de aarde vormde door Uw Gedachte!

Luister naar mij, die tot u komt in het kleed uwer Koninkrijk!

Bewaak mij tot in de wedergeboorte in Uw Eeuwigheid,

bewaak mijn ziel, bewaak Uw kracht-in-mij!

En roep mij met de Naam die Gij mij gaf

aan het Hof Uwer Lichten, Heer!

Amen


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene