Epiloog

Heer, doe Uw gerechtigheid opgaan over de hoofden van hen, 

die schreien. 

Doe Uw Wijsheid geworden in de wereld der verdwazing, 

en verhoor de gebeden van hen, die geleerd hebben te bidden onder de 

slagen in Uw School des Levens.

De eeuwen nemen vorm aan in de mensengeslachten en de natuur e 

vaart de onwetendheid der generaties.


O Licht, het einde dat door U geschouwd werd, komt naderbij, 

en het beest der Openbaringen rijst op uit zijn bestaansgrond.

Laten mijn woorden u mogen bereiken 

Laat mijn hart niet nodeloos gebroken zijn 

en mijn ziel niet sterven onder haar weeklachten.


Zij, die de wereld liefhebben, houden de poorten hunner ziel gesloten - 

en Gij klopt op hun deuren. 

Maak mij tot één die luisteren kan - zo Gij klopt. 

Maak mij tot Een die de Waarheid uwer Wetten verstaan kan, wanneer 

zovelen om mij heen neervallen in doodsnood. 

Laat mij zien en begrijpen - God - dat Gij Uw Wet vervult òver de 

begrenzing der tijden heen .


In Uw Eeuwigheid glijden de dagen en jaren ineen tot niets en doven de 

pijnen van hen, die lijden moeten 

Daarom O God, hef mij op in de Oceaan Uwer Wijsheid, in de Vuurbron 

Uwer Liefde, en herschep mij tot de Zoon, die weet !

Amen 


1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene