Bezinningsmeditatie 25

O Machtig Licht vervul ons  

O Hart van het Goddelijke Universum beziel ons  

O Trilling uit de Bron van het Eeuwige bestaan vernieuw ons.


Uit u geboren, o Licht, 

keer ik tot U terug.

In U ondergaande, o Licht, 

vind ik de klank van den Beginne. 

Door U gestorven tot wedergeboorte, 

ontmoet ik de Ziel des Waren Levens.

Amen


(1 Joh. 4 ; 7, 8, 12)

Laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. 

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is Liefde. 

Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden. 

God is liefde en die in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. 

Er is een manifest der Liefde, die God doet nederdalen in mensenharten; in die Liefde heiligt de mens zichzelve; in die Liefde verlicht de mens zichzelve; in die Liefde vernieuwt de mens zichzelve. 

Laat die Liefde in ons wonen, opdat het Woord Gods openbaar worde:

Ziet, ik heb mijne Naam in hunne harten gegrift!


Een Naam, met vurige letters geschreven in mensenharten, vervult de opdracht van Gods wege om zijn schepselen blijvend te verbinden met hun Schepper.

En in hun monden zal het Woord levend worden en zij zullen hunne werken vervullen en zij zullen nimmer falen in de taak die zij toebedeeld kregen. 

Want er staat geschreven: zo de liefde in hen woont, woont God in hen en daar waar de Liefde verblijft zal de Heer zijn beloften gestand doen. 

Daarom broeders, indien gij de Liefde niet kent zult gij uwe werken moeten vergeten, want zonder liefde zal de Arbeid van Gods wege niet kunnen bestaan. 

De Liefde is als een Licht - zij is als een vuur. 

De Liefde is als een Kracht - zij is als een bezieling. 

De Liefde is als een Stroom - zij is als een balsem.

Zij, die de Liefde kennen zijn getrouw, zachtmoedig, levend,  zij kennen geen bitterheid, noch smart, want in de Liefde zijn zij geworden tot lichtende zuilen in de Tempel des Heren. 

Indien men u vraagt: Waar is uw God? 

Gij zult antwoorden: Hij is in mij - en Hij is buiten mij!  

Hij is boven zowel als beneden - Hij is binnen zowel als buiten. 

Want deze God is groot, alomtegenwoordig, eeuwig en onveranderlijk. 

Buiten Hem is er niemand die bestaan kan in waarheid, zo zij niet Zijn Liefde in zich vervuld weten.

Alle dingen die eindig zijn, kennen God niet, want in de Liefde is geen tijdelijkheid, noch dood, noch verbreking. 

Gij dan, mens, die het tijdelijke en het eeuwige in uzelf bewaart, richt u naar de eeuwigheid, opdat de dood zijn macht over u verlieze en gij zult opstaan in de onbegrensdheid van het Volmaakte Leven. 

Er is een Universele Wijsheid die allen tot zich trekt die zich aan haar toevertrouwen, in die Wijsheid opgaan, in die Wijsheid ondergaan. 

Dat is het doel van hen die op weg gaan om de Waarheid Gods te ontdekken. 

Pelgrim, op reize naar het Lichtende Land, waarin het Geheimenis Gods als een kostbare Steen verborgen ligt: u zult uzelf moeten verliezen - uw bedrukkingen moeten vergeten - uw smarten moeten doven, want in het Land van de Eeuwige Wijsheid kunnen slechts zij binnengaan, die niet-meer-zijn

Amen

Epiloog

Licht des Levens 

Stroom der Goddelijke Harmonie 

Bron van alle Zijn,


indien het mogelijk is, bewaar mij 

in de Lichtschijn Uwer omarming.


Indien mijn "ik" gebroken kan worden 

door de straling van Uw Heerlijkheid, 

ik smeek U Vader, verbreek het.


Zo er vreugde op mijn weg komt 

leer mij de Waarheid te behouden.


Zo er smart op mijn weg komt 

leer mij het Licht behouden.


Zo er strijd op mijn weg komt 

leer mij Uw Vrede behouden.


Leg open voor mij de Majesteit van uw Aanraking 

van Nu aan tot aan de Dag van het volkomen Endura!


Opdat ik nooit vergete, O God

Amen


Doe mij gaan - op de paân - van Uw Wondervol Bestaan en omstraal mij, Heer ! 
1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene