Vanwaar zijt gij gekomen, o Ziel? 

En waarheen wendt gij uw schreden? 

Tot wie is uw hunkering gericht?

Weet, dat hetgeen gij zoekt, zich binnen uw bereik bevindt, doch gij ziet het niet en hoort het niet.

Vanwaar kwam uw blindheid, o Ziel en waarom ging gij onder in die nacht der vergetelheid? 

Is daar niet die roep uit de verten? 

Is daar niet onophoudelijk die vermaning: Zoekt eerst het Koninkrijk Gods?

Hoort gij niet meer de klank van het Eerste Woord, o Ziel?

Waarom zijn uw oren doof geworden en mist uw hart de gevoeligheid van den beginne? 

Waarom zijt gij hard geworden als een dode materie, o Ziel? 

Verbergt gij uw aangezicht, opdat niemand uw schaamte schouwe?

Hoor!

Er IS een Leven voor u bewaard!

Er IS een Waarheid die niet vergaat!

Er IS vergeving voor al wat gij deed!

Geloof in God, die u schiep en die de Liefde uitdraagt die niet door mensenharten en mensenhoofden begrepen kan worden, tenzij dat zij in Hem weder geboren zijn.

Vertrouw op God, die de Kern is van het Eeuwig-zijnde en door wie en in wie alle waarlijk Levende dingen zijn. 

Bouw op Hem uw veste waarin gij wonen zult en gij zult binnengaan in die glorievolle Opstanding, waarin u wàs, voordat de wereld geschapen werd!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene