Wanneer zijt gij gekomen, O Ziel?  

En waarheen wendt gij uw schreden? 

Tot wie is uw hunkering gericht?

Weet, dat hetgeen gij zoekt, zich binnen uw bereik bevindt. 

Doch gij ziet het niet en hoort het niet. 

Vanwaar kwam uw blindheid, o ziel en waarom ging gij onder in die nacht der vergetelheid?

Is daar niet steeds die roep uit de verten? 

Is daar niet onophoudelijk die vermaning: Zoek eerst het Koninkrijk Gods?

Hoort gij niet meer de klank van het Eerste Woord, o ziel ?

Waarom zijn uw oren doof geworden en mist uw hart de gevoeligheid van den beginne? 

Waarom zijt gij hard geworden als een dode materie, o ziel? 

Waarom verbergt gij uw aangezicht, opdat niemand uw schaamte schouwe? 

Hoor ! 

Er IS een leven voor u bewaard! 

Er IS een Waarheid die niet vergaat! 

Er IS vergeving voor al wat gij deed! 

Geloof in God, die u schiep en die de Liefde uitdraagt, die niet door mensenharten en mensenhoofden begrepen kan worden, tenzij dat zij in Hem weder geboren zijn. 

Vertrouw op God, die de Kern is van het Eeuwig-zijnde en door wie en in wie alle waarlijk Levende dingen zijn. 

Bouw op Hem uw veste waarin gij wonen zult en gij zult binnengaan in die glorievolle Opstanding, waarin u wàs, voordat de wereld geschapen werd.

Indien er dan enig begrip onder ons woont, indien er dan enige Liefde onder ons is, indien er dan enige Waarheid onder ons bestaat, laten wij één worden in hunkering,  één in streven - één in werken - één in geloven - één in beloften, want daar waar de eenheid leeft, kan de vertwijfeling en de splitsing door versplintering niet voorkomen. 

Sluit de rijen - vorm een keten waarin de schakels geworden zijn tot glinsterende juwelen - hard en kostbaar als een diamant. 

Gij zijt die schakels - uw ziel is het kostbaar juweel dat de keten maakt tot een onoverwinlijke barrière tegenover de aardse stoottroepen .

Waarom laat gij u steeds verwonden door de zwarte vijand, die u maakt tot een speelbal van zijn luimen?

Waarom staakt gij niet de ongelijke strijd, en concentreert u zich op het smeden van het innerlijke wapen, dat u verstrekt werd door Hem die nimmer overwonnen werd? 

U verliest uw kracht, uw vertrouwen en uw inzicht door u dagelijks te verbinden met de tegengestelden, door u te werpen in de pijnlijke ontmoetingen van licht en duister. 

Dat wat komen moet, zàl komen - met u of zonder u! 

Sta op - ontwaak - zie om u heen: over het strijdperk strijkt reeds het licht van een komende dageraad 

Snel dat Licht tegemoet en maak u gereed tot een Leven in dat Licht. 

Dat wat verdwijnen gaat, zal verdwijnen, met u of zonder u. 

Scheur u los van een wereld, die geen eeuwigheidswaarden bevat en waarmede u geen enkele polariteit bezit, hetzij door uw tijdelijke stofgestalte. 

Verzamel uw eeuwigheids-bezittingen en bouw van hen een nieuwe gestalte, gehuld in een blinkend harnas, bewapend met het Wapen der 

Liefde, en der Goddelijke Wijsheid. 

Stijg uit boven het leven van alledag en het gewoel der strijdenden, die vechten om lijfsbehoud, uit angst voor het onbekende en ongeziene. 

Gij ontwakende ziel, kent uw wegen, kent uw doel, kent uw doorstane lijden. 

Wordt het niet de hoogste tijd dat gij u voegt bij hen die U roepen en u omringen met hun Liefde? 

Nog is het mogelijk, nog resten u de spaarzame ogenblikken waarin gij ziende zijt, waarin gij u bewust zijt van uw toestand. 

Benut die momenten - werk - voordat de avond valt  en versaag niet. 

Hij, die u roept, Hij, die u wacht, is nabij. 

Open de Poort ten Leven en laat Hem binnen, die klopt!

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene