Bezinningsmeditatie 14

Herschep mij, O mijn God, 

Zuiver mij innerlijk en uiterlijk, 

Reinig mijn lichaam, 

Reinig mijn ziel, 

Reinig mijn bewustzijn, 

hier in mijn duistere wezenheid, 

opdat daaruit zal oprijzen 

een geheiligd zielelichaam, 

waarin Uw Kennis en Uw Kracht wonen kan .


Zuiver mij, O mijn God, 

door de magische kracht van de drie Gnostieke zegels: 

Het zegel van mijn mond, opdat ik Uw Woord spreke, 

Het zegel van mijn hand, opdat ik Uw Daad verrichtte, 

Het zegel van mijn reinheid, opdat ik Uw Gemeenschap niet. bezoedele. 

Zuiver mij, O God !

Amen


Waakt over uw leven. Laat uw lichten niet uitgeblust worden en uw lendenen niet ontbonden zijn, maar weest bereid. 

Want gij weet het uur niet, waarin onze Heer komt.

Het enige dat wij bezitten en dat waarde heeft om geofferd te worden, is ons leven! 

Niet ons aardse bestaan, maar dat eeuwigheidsvuur in ons, dat ons aanzet tot het iedere dag bewuster worden van de Bron der onvergankelijke Wijsheid. 

Daarom wordt er gezegd: "Waak over uw leven!

Dit geestelijke leven dat door de grote genade Gods aan de mensen geschonken wordt, is de edele schat, waarover de Ouden spreken en waarvan menigeen zich niet bewust is. 

Heb waken over dit Leven betekent voortdurend waakzaam zijn dat niets of niemand ons dit Leven ontneme, ons onze kroon ontstele. 

Daarom: "Laat uw lichten niet uitgeblust worden en uw lendenen niet ontbonden zijn", hetgeen zeggen wil: doof uw eeuwigheidslichten niet, door u met grenzeloze begeerte over te geven aan het aardse vuur, dat in u zijn eigen lichten ontsteken zal en u zal maken tot een eigendom van zijn levensveld. 

Uw lendenen moeten gebonden liggen in de Heiligheid van de eerste Tempel, van de Voorhof, waarin de pelgrim treden gaat, zo hij zijn eerste belofte heeft afgelegd:

"Vader, Uw Wil geschiede."

Deze eerste belofte maakt hem tot een geroepen Zoon, die het leven der zwijnen afgezworen heeft en nu het land der duisternis voorgoed verlaten gaat.

Zijn lendenen heeft hij omgord met de gordel der Reinheid en het wit linnen kleed, van de aan het Voorhoofd verzegelden, wacht hem aan het einde van zijn gang. 

"Weest bereid", zo klinkt de stem, "want gij weet het uur niet waarin onze Heer komt!

De komst van de Heer is voor ieder anders, vandaag kan Hij bij u binnentreden en morgen bij hem, die naast u gaat. 

Doch de wereld verwacht haar Heer eveneens.

Op een tijdstip dat zij niet verwacht zal deze Heer op de wolken des Hemels de wereld tegemoetzweven en haar kreten van schrik en ontzetting zullen gruwelijk zijn om aan te horen. 

Doch, kandidaat, zoon, die geroepen wordt uit het oude land, uw eigen Heer zal u vervullen met Licht en Kracht en gij zult staan als een Zuil des Heren in de wereld der verschrikkingen. 

"Weest bereid" - leef alsof gij uw Heer elke dag verwacht, leef gelijk een Zoon en een Reine, de modder en de drek uwer omgeving niet achtende, want waarlijk, gij zijt teruggeroepen tot het Vaderland van uw oorsprong en uw Vader bereidt reeds den Hof.

Komt vaak met elkander tezamen, zoekende hetgeen voor uw zielen passend is. Want het zal u geen nut zijn als gij al de tijd geloofd hebt, indien gij niet in het laatste ogenblik volmaakt bevonden wordt.


"Komt vaak met elkaar tezamen", zo wordt er gezegd, zoek degenen die gelijk gij, de Hof der Zielen terug willen vinden en hun innerlijke Schat bewaken, daar zij weten dat daarin hun Leven ligt. 

Steunt elkander door de innerlijke vonken tot elkander te brengen en hen te maken tot het laaiende Vuur des Geestes dat heel de wereld verlicht en de zwakke vlammen aantrekt. 

"Zoek hetgeen voor uw zielen passend is", laat u niet verleiden tot het voedsel der ziellozen, doch geef uw ziel het voedsel dat zij van node heeft en sterk uzelf door de éénmakende Kracht van het Alvuur. 

"Het zal u geen nut zijn als u al die tijd geloofd hebt......", want het geloof alléén schenkt geen volmaaktheid, doch haar werken moeten in het vuur gelouterd worden, aleer de gelovige het Pad tot volmaking betreden kan. 

Keer dan in tot uw binnenste en herken uzelf. 

Zijt gij een gelovige, die de werken des Geloofs volbrengt? 

Of zijt gij een gelovige die slechts de woorden des geloofs spreekt en de werken niet doet?

Het Geloof schenkt de pelgrim een vaste basis waarop hij kan staan, doch deze rots des geloofs zal verzinken in de zee der verdeeldheden, zo hij zijn geloof niet bezield door de werken. 

De werken des geloofs zijn: 

  • Reinheid, 
  • Volharding, 
  • Liefde, 
  • Eensgezindheid, 
  • Blijmoedigheid.

Indien gij al deze werken volvoert zal het Geloof lichten gaan in de bekroning der Volmaking en de kandidaat zal de Tempel des Geloofs doorschrijden om verder te gaan tot de Tempel der Liefde. 

"In het allerlaatste ogenblik zal hij volmaakt bevonden worden", want een ieder voltrekke de werken des Heren op zijn eigen ogenblik en op het tijdstip waarop hij wakende is. 

Voor velen zijn de uren van de dag de momenten van waakzaamheid, voor anderen zijn het de uren van de nacht, waarin zij moeten waken over hun Leven. 

Hetzij dan of u waakt of dat u slaapt, houdt uw Licht brandende, laat de olie in uwe lampen voldoende zijn, opdat het Licht niet dove en laat het duister van de nacht geen beletsel zijn om de lichten uwer gelijken te ontwaren. 

Want weldra zal het morgenrood de hemel kleuren en het juichend lied der vogelen zal de pelgrim doen ontwaken in de Zegepraal van de nieuwe Dag.

In dat ogenblik, mijn vriend, moet gij Volmaakt bevonden worden, want het Licht van de Nieuwe Dageraad zal slechts de volmaakten opnemen in zijn Vrijheidslied! 

Amen

Epiloog

Indien Gij in mij blijft, O Eeuwige, 

zal ik nimmer de dood der verstening smaken. 

Indien Gij in mij blijft, O Almachtige, 

zal ik nimmer de krachteloosheid mijner zinnen gevoelen. 

Indien Gij in mij blijft, O Barmhartige, 

zal ik nimmer de doornen der droefenis in mijn vlees voelen branden. 

Indien Gij in mij blijft, O Getrouwe, 

al ik nimmer de trouweloosheid van mijn hart ontdekken. 

Indien Gij in mij blijft, O Vader-Moeder van al wat IS, 

zal ik nimmer opgenomen worden in de wrede cirkelgang van het wiel 

der doodsnatuur.


Gij, in Wien ik mij zou willen uitstorten 

als in een eeuwig stromende zee, 

in Wien ik mijzelf zou willen vergeten 

alsof ik een blad was op de golven van de oneindigheid, 

luister naar mijn bede:


Neem mij onder de schaduw van uw vleugelen, O Machtigste, 

en verander mij in een bloeiende rank, 

die Uw Boom des Levens siert in de Hof van Eden. 

Laat mijn bloemen geuren 

en velen voeren tot de Alkracht van uw Levende Majesteit, 

en vervul aan mij de woorden uit de Heilige Schrift: 

"Alzo zeg Ik u, indien Gij in mij blijft, vraagt wat ge wilt 

en het zal u geworden!" 

Indien Gij deze bede verneemt, o Vader, 

Het zij zoals Gij wilt, en mijn wil verzinke in de Uwe. 

Amen1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene