De hoop keert van zijn hemelreis terug en brengt de Boodschap van de Vader mede:

Ik leg Chrêstos opnieuw in uw ziel, Geliefd Kind, bewaar Hem tot in eeuwigheid;


En de gelijken, zij die van het Koninkrijk des Vaders stammen, gevoelen ontroering, want er zal nooit wanhoop zijn — en de strijd zal niet eindeloos voortduren — en de egocentriciteit en de zielloosheid zullen niet overwinnen —

want de hoop bracht het zaad des Lichts mede terug uit het Huis van den Vader, waar Hij het opnieuw Zijn leven inblies — opdat de thuiskomenden voortdurend herinnerd zouden worden aan hun afkomst.

Zo keerde in de harten en de zielen van de Lichtgeborenen het Licht weder — en konden zij, zonder droefenis en angst, hun vergissing gedenken — want de genade van hun Schepper zal op gezette tijden een Licht ontsteken in de aardse dreven, waar de lichtloosheid rondwaart, op zoek naar zijn prooi.
Neen, neen, gij zult niet van het Licht worden gescheiden, gij niet, die uit het Licht geboren zijt en tot het Licht wilt teruggaan —

gij zult een materia mater van uzelf maken waarin het zaad voor de wedergeboorte des Lichts geplant zal worden —

en ook gij zult uw hoofd opheffen wanneer de stem roept: Mirjam, Mirjam, gij universele moeder, gij oergrond van de geestelijke ontvangenis, wanneer zult gij toebereid zijn?

Want kan het Licht ooit het Licht vergeten? Kan een Lichtgeborene ooit de lichtloosheid aanbidden? Kan een vonk het vuur verraden?

Weest daarom verheugd, gij ziel uit geest — weest daarom hoopvol, weest daarom vredig — het gaat voorbij, het gaat voorbij al die duisternis, want de hoop is teruggekeerd en hij rust op de Berg der goden — en hij ziet uit naar de Lichtgeboorte die mensheid en aarde bemoedigen zal.

Kijk mede, kijk mede mensenkind; kijk mede, kijk mede, de sterren maken zich reeds gereed om heen te gaan; kijk mede, kijk mede, het Aurora van een nieuw Leven tekent zich af aan de horizon;

houdt uw oog gericht op de geest; luister naar de hoop; verraadt uw innerlijke adeldom niet en uw wijding in de nacht der nachten zal voltrokken worden.

Geduld, mensenkind, geduld; nog een korte wijle en gij zult getuige zijn van de apotheose.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene