Evangelie van de heilige Twaalven:

Zoals alle schepselen vanuit het ongeziene in deze wereld komen, zo keren zij weder tot het ongeziene en zij zullen wederom komen — totdat zij gereinigd zijn.

Laat de lichamen van hen die heengaan aan de elementen overgegeven worden en de Vader-Moeder die alle dingen vernieuwt zal de engelen opdracht geven over hen te waken.

En laat bidden, dat hun lichamen in vrede mogen rusten en hun zielen mogen ontwaken tot een vreugdevolle opstanding.

Zalig zijn zij, die de werken der gerechtigheid in dit leven gewerkt hebben, want zij zullen de kroon van het leven ontvangen.

Zoekt gij eerst het Koninkrijk der Gerechtigheid en alle dingen zullen u toegeworpen worden. Zoekt alles in eenvoud en geeft geen aanleiding tot valse roem. Zoekt eerst om bekleed te worden met barmhartigheid, en met het gewaad der verlossing en het kleed der gerechtigheid.

Wat baat het u indien gij deze niet bezit? Indien gij geen liefde hebt zo zijt gij als het geluid van koper — en het geklank van de cymbaal.

Zoek gerechtigheid, liefde en vrede en alle schone dingen zullen u worden toegeworpen

de ordening van het koninkrijk — 4de deel Evangelie v.d. Heilige Twaalven

En als de Zoon des Lichts in hun midden stond — hief hij zijne handen en sprak het gebed der goddelijke Zonen:

Ere zij U, Vader, Ere zij U, Logos,

Ere zij U, Genade, Ere zij U, heilige Geest.

Ere zij uw Heerlijkheid.

Dan nam hij het brood en sprak:

Dit is de materie des Lichts — neem en eet het — opdat het u gans vervulle;

Dan nam hij het vocht uit de druiven en sprak:

Dit is het bloed van de Levende — neem en drink het opdat gij in Levende blijve.

Zo bevestigen zij de Broedermaaltijd en de Liefde van den Vader, de oorsprong van alle heiligen, bleef bij hen.

Moge deze ook bij ons blijven.

Amen

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene