Breidt uwe vleugelen uit, mijn Zoon, want de Hemelen spannen zich bòven u uit als een bescherming en roepen u het Woord der Geboorte toe — dat in uw ziel zal nederschieten als een bliksemflits —

en u openen, uw herinnering opwekke — als een Intuïtie die u het Land des Lichts voortdurend voorspiegelt als een Beeld dat Leven schenkt.

Gij komt vanuit het Land der Hemelen — ga terùg tot de Hemelen mijn Zoon, het Land waar Zo en Maan hun licht niet doen schijnen, dààr het Lichte zelve aanwezig is.

In het Rijk, waartoe u wordt opgeroepen, is het Licht, mijn Zoon!

Gij waart Licht! Gij zult tot het Licht wederkeren!

In de nacht, vòòr de geboorte-stonde, zal het Licht u opnemen — en plaatsen voor de Troon des Allerhoogsten, die op de zeven Altaren het Vuur ontsteekt waaruit zijn Phoenix herrijst.

Breidt uw vleugelen uit tot de vlucht naar de Hemelen, mijn Zoo — en schenk het Vuur der Gnosis aan allen, die van uw Ras zijn.

Hij, die de Gezalfde wordt genoemd, wijde u met de Olie der geroepenen — met de dauw der gereinigden — met de myrrhe der tranen — en met het vuur der transmutatie —

en wordt de Getuige mijner Gnosis want Gij zijt mijn Geliefde Zoon, die Ik uitverkoren heb!!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene