Voorbereiding

Ontspan u en ontledig u Van dialektische belemmeringen.

Gebed

Gij, die het diepste van mijn wezen kent — Vuur — Licht — Kracht — Levensbron !

Tot u wend ik mij met het atoom van mijn oorsprong — en tracht het te voegen in de alomtegenwoordige Trilling van Uw machtige Heerlijkheid‚

In mij zwijgen alle stemmen, die zich tegen U keren — Alle noden, pijnen en zelfkwellingen trekken zich terug in de duisternis waaruit zij geboren waren!

Ik plaats mij in de stralende Lichtcirkel van Uw Aanwezigheid, O Licht der Lichten — en geef mij over aan de aanrakingen van Uw hoge Vibraties —opdat mijn hart zich opene — opdat mijn hoofd ledig worde als een Graalbeker.

In de eenheid tussen U en mij‚ O Oerbron der Harmonie — vind ik het antwoord op mijn ziele-vragen.

Gij, die mij kent — voor Wie niets verborgen blijft — Licht — Waarheid — Verlossing en Kracht — richt mijn leven naar Uw Wil !

Amen

Herinner u deze gedachte dagelijks (spreuk van deze les) — praktiseer daardoor de Stilte en concentreer uw Innerlijke Kracht.

Intensiveer uw Innerlijke Stilte en verdiep u daarna in bijgaande astrosofische inleidende tekst.

Betracht een ogenblik Stilte na lezing en wissel - indien u met meerderen bent, zo nodig van gedachten.

Bewaar de Harmonie — innerlijk en uiterlijk — en u zult voortgang vinden op het Pad!

Het bestuderen van de astrosofische leringen betekent het binnendringen in het eigen, samengestelde trillingswezen.

Voor het begrijpen van de astrosofische leringen behoeft men geen astrologie te hebben bestudeerd, maar men moet slechts in staat zijn, zichzelf te zien als een onderdeel van een kosmisch geheel, waarbinnen trillingen van velerlei snelheden door de ruimte snellen.

Zoals u weet bestaat de gehele schepping uit trillingen en is het scheppingswoord niets anders dan een volmaakt, harmonische trillingssamenstelling, die disharmonische samenstellingen, vormen, uit elkander doet springen en harmonische samen-stellingen hechter aaneensmeedt.

God, de Kern van alle trilling, zien wij als een samenbundeling van trillingen, die tegelijkertijd Klank en Kleur tot eenheid samenvoegt.

Daardoor verliest deze Volmaakte Trillingskracht de bekende kleur en klank en wordt voor de mensheid een bovenaards Licht en een onaardse Klank, zonder kleur.

Deze God, dit Licht, staat buiten het menselijke begripsvermogen en heeft slechts binding met de ziel, d.w.z. de achtergebleven volmaakte, zwakke trillingskracht in het menselijke wezen.

Om deze ziel tot God terug te voeren moet men weten hoe men deze aardse hel der trillingen innerlijk kan verlaten en hoe men de achtergebleven zieletrilling kan versterken en maken tot een hecht bouwwerk. Een vorm, die eenheid vindt in een volmaakte samenvoeging van klank, kleur en vorm, gelijk de Godheid zelf.

Om deze volmaakte harmonie te bereiken behoort de aardse, of persoonlijkheidsmens wezenséén te worden met de ziel, opdat deze geen weerstand meer zal ondervinden.

Deze samensmelting van mens en ziel is een proces, waarbij denken, gevoelen en willen geheel en al doortrokken moeten worden van het weten der ziel.

De stoffelijke begrenzingen moeten doorbroken worden, doordat de ziel haar sterker wordende trilling door de disharmonische trillingssamenstelling van het verbroken aardse wezen heen-straalt. Hierdoor voltrekt zich het alchemische proces: de aardse persoonlijkheid, het lood, wordt aan het vuur, de trillingen der ziel (die de Geest bevatten), toevertrouwd, opdat het lood zal smelten, de aardse persoonlijkheid doorschijnend zal worden, d.w.z. zijn wilskracht, zijn levensdrang zal overgeven en de ziel, als een hechte trillingskracht, zal oprijzen.

Dit noemen wij de Omzetting!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene