De eerste typen kennen in hun zoeken de lente, het ontluiken, daarna wordt het zoeken door de tweede typen in een vaste baan geleid, er komt een vaste richting, stabiliteit. De derde typen staan in de concluderende fase, zij kennen het begin en de zijnstoestand en nu bevinden zij zich in de conclusie.

Deze verdeling kan men eveneens herkennen in het leven van de mensen: begin - ervaring - som. Aan de zodiakale typen is dit in hun spirituele en materiële ontplooiing te herkennen. Juist deze zodiakale neigingen brengen de moeilijkheden, want de begintypen moeten vastheid vinden en de afsluiting. 

De stabiliserende typen moeten bewijzen, dat zij het juiste begin in zich omdragen en trachten dan tot een goed Einde te komen.

De concluderende typen moeten nagaan of zij hun begin nog kennen en of zij zich waarlijk kunnen baseren op een ervaring, voordat zij tot een conclusie besluiten.

De vier Goddelijke Gaven: Liefde — Waarheid — Rechtvaardigheid en Wijsheid vormen met de Goddelijke etherische Adem het Volmaakte leven. Alle hunkerenden naar de Geest zoeken ernaar, maar daar zij vervuld zijn van het eigen zoeken, verliezen zij het inzicht en het uitzicht.

God is Ingang en Uitgang, inademen en uitademen.

Tussen beide werkingen ligt de fundering of de verwezenlijking.

De diverse zoekerstypen zouden elkander kunnen helpen door zich te realiseren, waartoe zij behoren: tot de inademing, tot de verwezenlijking, dan wel tot de uitademing. Onafhankelijk van elkander zijn zij niets. Zij zullen deze werkzaamheid individueel en in de wereld moeten uitdragen, wil de vervolmaking en dat wil zeggen God, nader tot hen komen.

Zolang de mens weigert de drie andere zijden van het basisvierkant te accepteren, blijft hij onvolkomen, onbevredigd, waaruit velerlei narigheden ontstaan, psychisch en fysiek.

"God is groot! Hij is Liefde", zo roepen de hunkerenden naar Liefde, maar God is eveneens Rechtvaardig en daardoor gestreng en God is eveneens meedogenloos, de zweep hanterende als een hardvochtig Vader en daardoor volmaakt in zijn Liefde en God is ook Wijsheid, een oase van diepten, die door het menselijke denken niet zijn te peilen, maar waarin de mens zichzelf ook kan verdrinken, zodat alles duisternis wordt.

En God is die machtige Universele Waarheid, waarvan atoompjes in het universum verspreid zijn. Zouden deze één worden, dan is daar die onkenbare Eenheid Gods.

God is niet Degene, die de mens van Hem maakt!

Want  God is alles in één, alle tegengestelden in één, die elkander ontmoeten in die prachtige vermenging der kleurschakeringen, totdat het absolute Wit ontstaat.

Zolang de mens al deze kleuren niet onderscheidt, kent hij God niet, maar ziet slechts zichzelf.

Zoek daarom niet als een beschonkene, dronken van den geest, maar voeg aaneen dat wat gescheiden werd, opdat de kandidaat Eenheid zal vinden!

Slechts in de volmaakte Eenheid vindt gij God!

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene