Voorbereiding

Trek u terug in de spirituele trillingen, sluit af voor elke disharmonie, elke horizontaal gerichte gedachte en iedere onrust.

Gebed

Besloten in het Paradijs tussen het zijn en het niet-zijn, daar waar de Levensboom zijn bladeren spreidt over de onwetendheid mijner tijdelijke natuur — luister ik naar de trillingen, die Uw komst voorbereiden, o Almachtige.

Mijn zinnen sluiten zich toe voor de aanvallen der spotters en mijn hart verbindt zich met ’t grote NIET-ZIJN waarin het zijn de offerande brengt aan de Eeuwigheid.

In deze stonde van ontwaken is er niets dan de Stilte waarbinnen Gij u voortbeweegt, O Licht!

Verenig mijn ziel met de Bron van haar Arde — verenig mijn ziel met de Inspiratie van haar Hemel — verenig mijn ziel et de Gaven uit de Schatkamer Uwer Rijkdom, O Vader van het Al! opdat zij haar Koningschap herkenne — en zich hervinde in Degene, die zij eertijds was.

Amen

Mogen uw gedachten geragen worden door de spirituele onveroeibaarheid.

In het Vuur zij de Vader met u!

Het is langzamerhand wel duidelijk geworden dat de Boven- en de Benedennatuur nauw met elkander verbonden zijn via de vijf elementen, de zeven geesten en hun twaalf dienaren, terwijl de ziel en de Geest verbonden moeten zijn, wil het Hogere Leven van boven naar beneden doorstromen.

Daarom wordt de mens op velerlei manieren geconfronteerd met de getallen 5—7—12.

Binnen het getal vijf, het getal der elementen, ligt het zielebeginsel reeds besloten, middels het vijfde element: ether.

Ether is het verbindende abstracte element tussen boven en beneden. Etherische oliën verbinden de ziel met de Geest.

Het element ether kan het Vuur van de Geest oproepen, dat niet tot de natuurelementen, maar tot de Godsorde behoort.

Ether brengt de onrust, die tot zoeken stimuleert.

De vier elementen water — vuur — aarde en lucht vormen echter de basis, waarop het vijfde element zich declareert, al naar de harmonie of de disharmonie der vier elementen onderling. 

Er zijn vier fundamentele pijlers, zoals er vier waarheden zijn.

Deze pijlers herkent men in de elementen, maar ook in de aard van het zoeken der mensheid. Zoals men de mensen in vier grondtypen kan onderscheiden, zo herkent men in hun zoeken hun karakteristieke verlangens. Men kan spreken van een basisvierkant, waarop heel de mensheid zijn zoeken fundeert en dit basisvierkant vindt men als oerbron in de Godheid zelve:

God is Liefde,

Hij is Rechtvaardig,

Hij is Wijsheid,

Hij is Waarheid.

Deze omschrijving van de Godheid komt men in alle leringen en boeken tegen. Dienovereenkomstig zoekt de mens naar: Liefde, Wijsheid, Rechtvaardigheid en Waarheid.

Spreekt men met de mensen, dan komt altijd één bepaalde hunkering naar voren, hij zoekt Liefde of Wijsheid of Recht-vaardigheid of Waarheid. Vanzelfsprekend zoekt men al deze vier goddelijke vertegenwoordigers, maar het handelingsleven van de mens bewijst, dat zijn voorkeur naar één van deze eigenschappen uitgaat.

Een Bogomilen-uitspraak is zo juist in zijn directe waarheid:

De Liefde is toegeeflijk voor de fouten der mensen, voor hun zwakheden.

De Waarheid, daarentegen, is gestreng en meedogenloos.

De Waarheid tolereert noch onwetendheid, noch zwakheid, noch onreinheid.

Juist hierin bestaat haar volmaakte schoonheid.

En daarom moet de zwakke zich tot de Liefde wenden,

de onwetende tot de Wijsheid,

de bedrukte tot de Rechtvaardigheid,

en hij, die volmaakt wil worden tot de Waarheid.


Deze woorden kan men aan zichzelf te verifiëren. 

Hij, die altijd over de Liefde spreekt, gevoelt zich zwak, schuldig, hoopt op vergeving en het uitdelgen van zijn zonden.

Dit principe wenden vele kerken aan.

Daarom wendt de zich schuldig en zwak gevoelende mens zich tot de middelende Jezus- of Mariafiguur, die hem tot een voorspraak zullen zijn. Deze naar Liefde hunkerende mens heeft altijd een behoefte aan vriendelijkheid, warmte, toegeeflijkheid.

De naar Wijsheid hunkerende mens echter zoekt zijn heil en verlossing in de filosofieën aller eeuwen. Hij wil Kennis, zijn onwetendheid uitwissen, zijn honger naar weten voeden.

De naar Rechtvaardigheid zoekende mens is degene, die zich dikwijls bedrukt gevoelt door de grenzeloze onrechtvaardigheid, door de mateloze onredelijkheid van deze wereld. Hij ziet geen oplossing, geen uitweg, slechts een strikte eerlijkheid en rechtvaardigheid lijken hem de enige oplossing. En deze is ver te zoeken in de wereld. Daarom zoekt hij rechtvaardigheid bij God, bij de Geest, hij zoekt rechtvaardigheid en eerlijkheid als verheven doelstelling.

Tenslotte is er de mens die de Waarheid zoekt, hij is noch toegeeflijk, noch mededogend, maar hij zoekt de directe weg tot de Waarheid. Hij wil niet stilstaan bij de drie genoemde eigenschappen, maar hij wil zonder oponthoud tot de Waarheid doordringen. Deze mens is hard voor zichzelf en voor anderen. Hij is de onvermoeide zoeker, die echter dikwijls over lijken gaat om zijn doel te bereiken. Hij is niet tevreden met een halve verwerkelijking, maar hij wil alles of niets.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene