Voorbereiding

Kom tot rust in de harmonie van het Goddelijke Zijn en geef u over aan de Alkracht.

Gebed

In Uw Sfeer binnengaande, O Almachtige vallen alle belemmeringen weg en de onrust van mijn ziel vlucht heen om zich te verbergen in de bron van haar dualistische bestaan.

Vanuit de gevangenis van mijn denken zoek ik de Poort van Uw Vrijheid waar de boeien der onbaatzuchtige Liefde zich als een zegen om mijn handen sluiten.

Leer mij verstaan, Heer der Onbegrensde Hemelen dat mensen niet vermogen Uw Vrijheid te onderkennen voordat zij het Beeld Uwer Majesteit in hun zielen mededragen.

Op het Pad van Uw geestelijke werkzaamheid léér mij behouden hetgeen van U is, opdat het Brood des Levens onophoudelijk aanwezig zij!

Amen

De Boeddha zegt:

Zolang mijn kennis en mijn innerlijke inzicht met betrekking tot de drie verdelingen van de Vier Waarheden en hun Twaalf Aanzichten, niet gereinigd is tot de Vier Edele Waarheden, heb ik de top van de hoogste Verlichting nog niet bereikt, zo heb ik onderkend.

De Vier Waarheden moeten worden gezuiverd tot de Vier Edele Waarheden, dit is een vorm van transfiguratie.

De vier elementen, aarde, water, lucht en vuur in de mens, moeten worden omgezet tot de vier heilige spijzen. De activiteit tot die omzetting verleent de ether, of het vijfde element.

Eigenlijk is de gehele leer in deze enkele zinnen uiteengezet. 

De moeilijkheid is nu echter om de grandioze diepte van deze eenvoudige waarheid te verwerkelijken. Het doel van deze leringen is de methode van verwerkelijking vlak voor de  kandidaat te plaatsen.

De twaalf aanzichten van de schijnwaarheid, die op aarde heerst, staat natuurlijk direct in verbinding met de zeven hoofdzonden, die deze schijnwaarheid inspireren. Het overwinnen van de twaalf aanzichten zou de mens geen moeite kosten, wanneer hij afstand genomen had van de zeven hoofdzonden.

Iedere hoofdzonde staat in verbinding met enkele aanzichten van de schijnwaarheid, die in werkelijkheid een leugen is.

De hoofdzonde, die de kandidaat regeert, vertakt zich in twaalf ondergeschikte zonden, die men kan zien als de trawanten van de zeven duivelen.

Op deze wijze benadert men eveneens het Gnostieke Evangelie van de Pistis Sophia. In het Boeddhisme ziet men twee aanzichten als de fundamentele pilaren, waarop de levensweg wordt gebaseerd, nl. de Ram en de Schorpioen, het leven en de dood.

In de schijnwaarheid regeert de Mars-drift de Ram, terwijl de ongebreidelde Mars-begeerte de dood brengt.

In het Scheikundig Huwelijk moest Christian Rosencreutz zijn keuze maken op de zevende dag, in het achtste uur. Voordat de mens de Poort des Doods of de Poort van het Endura binnengaat, moet hij tot een besluit gekomen zijn, zo niet, dan sterft hij waarlijk de zieledood. Daarom moeten de eerste zeven aanzichten van de schijnwaarheid omgezet zijn in de lichtende aanzichten van een Edele Waarheid.

Ieder pelgrim behoort dit in zichzelf te bewerkstelligen.

Hij moet allereerst de onwetendheid overwinnen, een onwetendheid, die door de aard van het Ramteken tot een veronderstelde waarheid leidt. Door innerlijke onwetendheid, onzekerheid, leeft men in veronderstellingen, die de werkelijkheid niet benaderen.

De pelgrim bouwt een schijnwereld op, waarin hij zijn denken en gevoelens verbergt en van waaruit hij gaat leven. Wanneer de mens deze arrogante levensinstelling niet loslaat, is er geen sprake van een juist begin om de vier edele waarheden te ontmoeten.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene