Voorbereiding

Ontspan u — plaats uzelf in het Tao van het absolute niets, in denken en in gevoelen:

Gebed

O Licht, mij neer te laten zinken in de bronnen Uwer Wijsheid is slechts de hunkering mijns harten;

ik laat mij mede-bewegen met de ingaande stromen Uwer Tao — waarbinnen de onrust mijner gedachten de stilte vindt, waarin de eeuwigdurende beweging mijn denken voert tot de poort der bevrijding —

Om mij heen is er niets dan het leven-schenkende trillen van Uw aanwezigheid, O Kernkracht, en de begrenzing van mijn ego wordt verbroken door de alomtegenwoordigheid van het Universele Ego van den Absoute.

In deze oceaan van Wijsheid badende vindt mijn hart de oorsprong va zijn levensklop — en  mijn denken kent eindelijk de onbegrensheid van het verglijden in het grote Denken des Als.

Hoe klein is mijn begrip, Licht des Levens! Hoe begrensd is mijn kunnen, mijn willen. Grif daarom — in dit ogenblik van alomvattend erkennen — uw grootsheid in mijn bloed — opdat de herinnering van uw Tegenwoordigheid — in mij levens blijve, O Vader-Moede der Levenden!

En voer mij tot de bron der Gnosis, die Gij in mij verborgen hebt.

Amen

Versterk hierdoor het ritme van het Volkomen Leven. Belevendig de diepten van deze woorden binnen de innerlijke stilte — lees daarna bijgaande astrosphische tekst.

Betracht een ogenblik stilte na lezing en wissel — indien u met meerderen bent — zo nodig van gedachten.

Zoek in de Stilte uw Kracht — niet in uw woorden.

Men zal begrepen hebben, dat het Ge-weten en de intuïtie onontbeerlijke gaven zijn op een Pad van verlossende verwerkelijking.

Indien de mens dit weet, heeft hij niets anders te doen dan de consequenties te aanvaarden en door een dagelijkse innerlijke stilte te trachten deze beide gaven in zichzelf op te delven, waarna hij in het dagelijkse leven hun raad zal opvolgen en dus zijn levenshouding daarnaar bepaalt.

intuïtie en Geweten zal de mens het smalle pad opvoeren, dat uit de zodiakale ban leidt.

Zodra men voet op dit Pad heeft gezet, ontmoet men de Groten der wereldboodschappers, want de Boeddha zegt bijvoorbeeld: « De vier waarheden schenken de mogelijkheid uit te breken uit de zodiakale gevangenis » en « de vervluchtiging van de zodiakale kentekenen brengt de kandidaat de overwinning ».

In de verwerkelijkende astrosofie staat de mens dus niet alleen, hetgeen hem tot troost kan zijn!

Indien de kandidaat iedere dag arbeidt aan de vervluchtiging van zijn zodiakale zelf door middel van een innerlijke stilte en bezinning en door realisatie van het pad van geweten en intuïtie, zal hij tot de overwinning komen!

De vier waarheden hangen nauw samen met de vier elementen der natuur, die in de kandidaat verborgen zijn en waarop hij reageert.

Deze vier waarheden doorschouwen via het innerlijke oog en via de innerlijke kennis, m.a.w. via Intuïtie en Geweten, is de top van de berg bereiken. Zo spreekt de Boeddha.

Het achtvoudige Pad, zoals wij dat de kandidaat willen voor-houden, is het belijden van de dubbele polarisatie der vier waarheden in hun hoogste aanzicht.

Door hen te belijden worden zij teruggebracht tot hun oorspronkelijke Zijn.

De waarheid van het vuur is gelijk aan de kracht van de wil, die achter het geweten drijft. De overgave van de wil is het overdragen van de gave van het geweten aan een vuurprincipe dat veel hoger ligt dan de oude wil. Zodra de mens hiertoe in staat is, wordt de stem van zijn geweten niet slechts een stem der morele verwerkelijking, maar vooral van de spirituele realisatie.

Als de Boeddha zegt: « De mens moet het zodiakale juk afwerpen », dan bedoelt hij daarmede, dat hij door het terugkeren tot de innerlijke bewustzijnstoestand van de ziel, de doorgang door de ring van Saturnus kan bewerken. De vier waarheden, gelijk de vier elementen, vormen tezamen de basis waarop de mens zich afzet.

Een hoge moraal is vanzelfsprekend bij iedere kandidaat.

Het is de eerste, zeer lichte aanraking van de waarheid van het vuur, gekenmerkt door het vuur en het teken van de Ram.

Op zichzelf brengt deze aanraking echter nog geen resultaat. Het is slechts in harmonie met de andere drie waarheden dat de overwinning bereikt kan worden.

Vele kandidaten blijven echter steken in de belijdenis van deze eerste waarheid op het horizontale vlak. Zij strijden dan voor recht en eerlijkheid in de wereld en zo worden zij vechters met het zwaard in de hand, omdat zij de eerste waarheid nog niet doorschouwen met het innerlijk oog en door middel van de innerlijke kennis.

Daartoe is de individuele innerlijke stilte noodzakelijk, die door deze kandidaten wordt voorbijgezien in de loeiende brand van hun wil tot uitdragen van de eerste waarheid.

Wij zouden tot de kandidaat willen zeggen: voeg de bezinning van Boeddha aan het intellectuele omvatten van de waarheid toe. Het achtvoudige pad kent twee realisaties: die van de innerlijke stilte en die van de uitdragende werkelijkheid.

De onderste cirkel van de acht is de realisatie hier op aarde, de bovenste cirkel is de hemelse werkelijkheid van de innerlijke belevenis. Deze beide moeten aaneen gevoegd worden door de kandidaat, als middelpunt van dit proces.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene