Voorbereiding

Het Licht der ziel omringt u zodra u zich toesluit voor de uiterlijke wereld. Ga dan uw innerlijke wereld binnen en zoek degene die gij waarlijk zijt!

Wanneer de uiterlijke vormen vervagen vind ik het gelaat van uw eerste Schepping, Vader des Levens!

Mijn ziel zoekt haar weg-terug tot die Schepping — bemoedigd door de resonantie in haar diepten: Keer weder, keer weder, Zoon des Lichts!

Gedragen door de trillingen van uw Geestzon klimt zij opwaarts tot Uw lichtende toppen en doorklieft de schaduwen der onwetendheid.

Houdt mij omvangen door Uw Herinnering, Vader, zodat ik mijzelf herkenne in deze ziel, lichtender dan de dageraad.

Versterk haar hunkering naar U, opdat haar vleugelen zich kunnen uitbreiden over degene die ik geworden ben.

ZO zullen zij tezamen Uw Vuurzang zingen, Vader der Lichten! Gij in mij en ik in U, Eénheid!

Het is sinds lang geen spiritueel geheim meer, dat de mens genezing, evenwicht en harmonie kan vinden door middel van een spirituele bezinning.

De medische wetenschap kan dit heden bewijzen en probeert haar therapie aan deze stelling aan te passen. Geestelijke bevrediging geeft een reactie in het gehele lichamelijk stelsel.

Al diegenen, die uit de Geest zijn voortgekomen, gevoelen zich pas geheel en volkomen mens, wanneer zij deze Geest in zichzelf hebben terug gevonden.

Want, en hier herhalen wij de woorden van Henoch, « de ziel des mensen is gevormd uit Gods’ geest en de wind ».

Dit heeft direct te maken met de hermetische idee, dat de mens is samengesteld uit vijf elementen: water, vuur, lucht en aarde en tenslotte de ziel, die een etherische element vormt. Dit etherische element bestaat uit de essentie van de vier elementen tezamen. Een vermenging van water en vuur geeft gasachtige lucht, waardoor men kan spreken van de geest, die over de wateren der ziel zweeft. In deze gasachtige massa bevindt zich tevens het element lucht, het onbegrensde van de luchten, de voeding voor de ziel en haar grond is de aarde, een reine, hemelse aarde, een zuiver lichaam dat gereinigd en gevoed wordt door het hoogste aanzicht van de vier elementen.  

Een levende ziel is aldus een vijfvoudige eenheid, waar tenslotte een nieuwe zevenvoudige mens uit geboren kan worden.  Vergeet niet dat de getallen symboliek ontstaan is uit de cosmische harmonie Gods.

Vijf elementen, Zeven werkelijkheden, Twaalf poorten, en de hoogste verwerkelijking de Acht zaligsprekingen.

Zo ziet de individuele gevallen Lichtzoon eruit.

Er bestaat geen toeval binnen de natuurwetten, noch binnen de goddelijke wetten. Ieder onderdeel luistert naar zijn eigen wetten, die alle uitmonden in de allerhoogste Eenheid, God, de Geestzon, de Motor van het Al.

Geen enkele bioloog, noch enig wetenschapsmens, kan ontkennen, dat ergens, boven alle menselijke begrip verheven, een krachtconcentratie, begaafd met de hoogste intelligentie, de touwtjes in de handen houdt. Wat de mens doet, is slechts een uitleg zoeken voor de dingen en de processen, die hij waarneemt, maar hij zal nimmer in staat zijn de goddelijke Intelligentie te benaderen. Hoe meer de mens echter begrijpt, des te ruimer wordt zijn wereld. De vergroting van zijn denksfeer en daardoor van zijn levenssfeer, heeft de mens in eigen hand.

Indien men begrijpt dat die harmonische cosmische samenhang, terug te vinden moet zijn in het menselijke stelsel, dan is het vanzelfsprekend, dat men tracht een harmonie tussen de vijf elementen te scheppen. Om de mens heen zijn er bewijzen genoeg te vinden, hoe een verstoring van deze harmonie ziekte en chaos naderbijbrengt.

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene