Voorbereiding

Voer uw gedachten tot over de grens van het zijn — treedt binnen in het niet-zijn en geef u over aan het alomvattende Goddelijke Bewustzijn.

Gebed

Wanneer het hart rust vindt in de ademhaling van Vader-Moeder, kan de ziel vluchten in het Land des Vredes.

Sluit de zinnen van mijn verstand — Sluit de zinnen van mijn wil — Sluit de zinnen van mijn gemoed

O Grote Waker aan de poort tussen het zijn en het niet-zijn!

Trek mij door uw Melodie der onbegrensde Wijsheid tot in de Waarheid van het eeuwige Bestaande — waar de Gerechtigheid de Intuïtie en het Geweten omarmt in de vereniging van het antwoord der Liefde.

O lichtende Geest des Levens — neem mij op in uw stromen en geleid mij naar de kusten der Vrijheid. Daar war uw Altaar wacht op de offerande der Vrijheid.

Amen

Trek u terug in uzelf en schouw de waarheid.

Bepaal door dit woord het begin van uw Pad en vestig uw denken op het Goede Einde van uw Pad.

Besef dat binnen de stilte van uw denken, in eenheid met uw gemoed, u plaatsen kan op de Weg tot de Hoogten.

Peil de diepten van de Wijsheid, pelgrim!

De leer der zeven geesten of demonen is zo oud als de wereld en in alle uithoeken der aarde heeft men deze bestudeerd.

Corresponderende met deze zeven leidende principes zijn er de zeven hoofdzonden en tegenover hen staan de zeven edele gaven. Beide zijn voortbrengselen van de planeten en wij zijn ervan overtuigd dat iedere Lichtzoon zijn hoofdzonden moet kunnen opheffen door de edele gaven, wil hij tenslotte de harmonie binnen de zevenheid bereiken.

Nu is het vrijwel ondenkbaar, dat een ziel, van de ene dag op de andere, tot een volmaakte harmonie geraakt, maar het is wel mogelijk, dat iedere ernstige kandidaat enkele van de edele gaven verwerft, terwijl zijn affiniteit met de hoofdzonden wegvalt.

Een gedeeltelijke overwinning, niet teniet gedaan door funeste eigenschappen, is reeds voldoende om uitgetild, ontheven te worden aan de zonden. De woorden uit de heilige Taal: « Zo gij één schrede tot Christus gaat, komt Hij u twee schreden tegemoet », is hierop van toepassing.

De Chaldeeën, de Egyptenaren, de Grieken, de Indiërs, de Gnostici, de middeleeuwse Alchemisten, Paracelsus leerden allen, dat de mensheid onder zeven funeste invloeden te lijden heeft. Uit deze zeven kwaadaardige stralingen komen alle ziekten voort. Dientengevolge zijn er zeven geneesmiddelen of arcana.

Dit zijn heilmiddelen met een verborgen geneeskracht.

Paracelsus zegt in zijn geschriften, dat het te betreuren valt dat de geneeskunde de wijsheid der zeven arcana vergeten is.

Een arts uit de 19de eeuw spreekt van de herontdekking van de zeven Arcana en hun toepassing.

De redenering van deze oude wijsgeren is zo verbluffend eenvoudig en logisch, dat het merkwaardig is dat de moderne geneesheer deze kennis heeft verlaten.

Ieder mensentype heeft zijn eigen medicijn, gebaseerd op zijn affiniteit met een bepaalde instroming. Men kan dit via de kruidentherapie terugvinden, maar het is evenzo in de alchemische geneeswijze te herkennen. Zulk een geneeskunde heeft dan niet slechts betrekking op een organische ziekte, maar kan tevens een disharmonie in de zinnen of driften opheffen.

Een mens wordt ziek wanneer er een onevenwichtigheid in de samenwerking der zeven geesten bestaat. Zijn zij louter demonisch, dan is de mens onherstelbaar ziek: zielsziek.

Zodra de zeven stralen, planeten of geesten tot overeenstemming kunnen komen, komt de mens in het stadium der toebereiding.

Hij bezit dan deze zeven gaven der hemelse lichten:

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene