Aforismen

Mia en Henk waren een enthousiast gebruiker van aforismen, gezegden, uitspraak, etc. De verschillende aforismen die ik in de verschillende teksten heb gevonden zijn hier verzameld. Indien is bekend wie de schrijver van een aforisme is, dan is dat vermeld. Helaas heeft Mia dit echter niet altijd aangegeven.

Ware macht wordt uitgeoefend in stille ogenblikken.


Sleutelgedachte Inleidende les astrosofische leringen

Wees als de oceaan, die alle stromen en rivieren in zich opneemt. 

De machtige kalmte van de oceaan blijft onbewogen, hij gevoelt de stromen niet.


Sleutelgedachte les 1, astrosophische leringen

Bewaar de zang des levens in uw geheugen en leer daaruit de les van harmonie.


Sleutelgedachte les 2, astrosophische leringen.

Het Tao des Hemels zegent en schaadt niet; 

de Wijze volbrengt de weg, maar hij streeft niet.


Sleutelgedachte les 3, astrosophische leringen.

De Wijze zegt niet wat hij doet, maar hij doet niets dat niet gezegd kan worden.


Sleutelgedachte les 4, astrosophische leringen

Hij, die geen kruis kreeg opgelegd, was het nog niet waard.

Paracelsus

In les 4, astrosophische leringen

De vier waarheden schenken de mogelijkheid uit te breken uit de zodiakale gevangenis.

Boeddha

In les 4 astrosophische leringen.

 De vervluchtiging van de zodiakale kentekenen brengt de kandidaat de overwinning.

Boeddha

In les 4, astrosophische leringen.

De mens moet het zodiakale juk afwerpen.

Boeddha

In les 4 astrosophische leringen.

U moet de vier waarheden doorschouwen met het innerlijke oog en de innerlijke kennis, monniken!

Boeddha

In les 4, astrosofische leringen

Laat uw ziel harmonisch arbeiden met de wijsheid, gelijk uw ademhaling met de lucht.


Sleutelgedachte les 5, astrosophische leringen.

Het Goddelijke Zelf is als de Zon en het heft, evenals de ether, slechts de gevleugelden omhoog.


Sleutelgedachte les 6, astrosophische leringen.

Het is niet voldoende een waarheid te bezitten, maar de waarheid moet ons bezitten.


Sleutelgedachte les 7, astrosophische leringen

De twaalf krachten der ziel moeten in harmonie komen

Meester Eckehart

In les 6 van de astrosopische leringen.

Wie eenmaal een blik geslagen heeft in de sfeer van het Eeuwige, die zal nimmer de herinnering aan die heerlijke ervaring verliezen.

Daarom blijft hij de Eeuwige trouw.


Sleutelgedachte les 8, astrosophische leringen.

Zolang mijn kennis en mijn innerlijke inzicht met betrekking tot de drie verdelingen van de Vier Waarheden en hun Twaalf Aanzichten, niet gereinigd is tot de Vier Edele Waarheden, heb ik de top van de hoogste Verlichting nog niet bereikt, zo heb ik onderkend.

Boeddha

In les 8 astrosophische leringen.

Wanneer ik de twaalf aanzichten niet heb gereinigd in Vier Edele Waarheden, heb ik de volkomen Verlichting niet bereikt!

Boeddha

In les 8 astrosophische leringen.

De innerlijke mens moet, gelijk ijzer dat gesmeed wordt, van tijd tot tijd het vuur ondergaan en door harde klappen worden getroffen.


Sleutelgedachte les 9 astrosophische leringen.

De Liefde is toegeeflijk voor de fouten der mensen, voor hun zwakheden.

De Waarheid, daarentegen, is gestreng en meedogenloos.

De Waarheid tolereert noch onwetendheid, noch zwakheid, noch onreinheid.

Juist hierin bestaat haar volmaakte schoonheid.

En daarom moet de zwakke zich tot de Liefde wenden,

de onwetende tot de Wijsheid,

de bedrukte tot de Rechtvaardigheid,

en hij, die volmaakt wil worden tot de Waarheid.

Bogomilen uitspraak

In les 9 astrosophische leringen.

De weg naar de uiteindelijke vrijheid ligt in uw zelf. Die weg begint en eindigt buiten het zelf.


Sleutelgedachte les 10 astrosophische leringen.

Hetgeen van de aarde is, keert terug tot de aarde en hetgeen het Leven des Hemels bezit, herneemt zijn vlucht naar de Hemelse Hoogten.


Sleutelgedachte les 11 astrosophische leringen.

Wanneer de ziel in u groeit, wordt u zich van een Rust bewust, die niet door uiterlijke beroeringen verstoord kan worden.


Sleutelgedachte les 12 astrosophische leringen.

Zou iets duizend mijlen weg zijn, indien u het zoudt willen hebben is het wezenlijker, dan hetgeen zich in uw schoot bevindt en dat u niet wilt hebben.


Sleutelgedachte les 13 astrosophische leringen.

Men moet de zodiakale ban doorbreken

Boeddha

In les 13 astrosophische leringen.

De eerste kennis is verborgen in ieder individu, daarom moet de pelgrim een opgravingswerk in zichzelf verrichten onder leiding van de Geest.


Sleutelgedachte les 14 astrosophische leringen.

Daar waar twee of drie aanwezig zijn in Mijn Naam, ben Ik in hun midden.

Christus

In les 14 astrosophische leringen.

Want de Hemel helpt slechts die mens die zichzelf helpt!

De ouden

In les 14 astrosophische leringen.

De edele Parel ligt in vele, door leed en droefenis gekwelde gemoederen, dichterbij, dan in hem die meent, dat hij haar gegrepen heeft.


Sleutelgedachte les 15 astrosophische leringen.

Al bezit men alle gaven, dat wil niet zeggen dan men Shiva kent!

De archaïsche Yoga

In les 15 astrosophische leringen.

Wat het hoofd niet wil, komt het hart niet binnen en omgekeerd.

Spreekwoord

In les 15 astrosophische leringen.

Bedroef de Heilige Geest die in u is niet, en doof het Licht niet, dat in u aangestoken werd.


Sleutelgedachte les 16 astrosophische leringen.

Het geluk woont niet in bezit en in goud,  het geluksgevoel heeft zijn thuis in de ziel.


Sleutelgedachte les 17 astrosophische leringen.

De ziel des mensen is gevormd uit Gods’ geest en de wind.

Henoch

In les 17 astrosophische leringen.

De Diepe Vrede van Bethlehem inspireert mij!


Sleutelgedachte les 18 astrosophische leringen.

De Diepe Vrede van Bethlehem inspirere mij, Heer!


Sleutelgedachte les 23 astrosophische leringen originele versie.

Niets wordt vernietigd.

God vernietigt niet, Hij herschept.

Druïden

In les 18 astrosophische leringen.

In de lotus mijner ziel, zijt Gij, Heer der Heren!


Sleutelgedachte les 19 astrosophische leringen.

Omvat mij tijdens de eenzaamheid van Uw Pad, O Licht !


Sleutelgedachte les 20 astrosophische leringen.

De geur der lotus stijgt op van het altaar uwer Dienst, Heer.


Sleutelgedachte les 21 astrosophische leringen.

Herstel mijn vleugelen, zodat ik U zal wedervinden, Licht.


Sleutelgedachte les 22 astrosophische leringen.

Dat de kraaien van zorg en kommer over uw hoofd vliegen kunt ge niet beletten.

Maar dat ze zich in uw haar nestelen kunt ge verhinderen.


Sleutelgedachte les 23 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Wie geen ongemak verdragen kan,

wordt niet voor grote dingen opgeroepen.


Sleutelgedachte les 24 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Wees nimmer bevreesd voor de ogenblikken —

zo zingt de stem van het eeuwigdurende.


Sleutelgedachte les 24 astrosophische leringen in de originele versie.

Op het ogenblik dat ik de stille stem van binnen onderdruk, houd ik op nuttig te zijn.


Gedachte les 25 astrosophische leringen bij de zestien punten in de bewerking van Henk Leene.

Het woord geduld is een schat in het huis.


Sleutelgedachte les 25 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Liever een kaars aansteken, dan over de duisternis klagen.


Sleutelgedachte les 26 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Men vergist zich nooit zo gemakkelijk, als wanneer men denkt de weg te weten.


Sleutelgedachte les 27 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Inzichten zijn als spijkers: hoe vaker men er op slaat, hoe dieper ze binnen dringen.


Sleutelgedachte les 28 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Diep door het waaien van alle veranderingen rustig Gods oog zien.


Sleutelgedachte les 29 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Wie zijn hart voor eerzucht opent, sluit het voor de rust.


Sleutelgedachte les 30 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De dwaas doet wat hij niet laten kan, de wijze laat wat hij niet doen kan.


Sleutelgedachte les 31 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Als ik een groene twijg in het hart draag, zal een zangvogel daar op gaan zitten.


Sleutelgedachte les 32 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De best gesloten deur staat wijd open.


Sleutelgedachte les 33 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Steek geen vuur aan, dat je niet meer kunt doven.


Sleutelgedachte les 34 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Niemand is verder van de waarheid dan hij die alle antwoorden weet.


Sleutelgedachte les 35 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Beter is het dichtbij goed te doen,

dan in de verte wierook te branden.

Sleutelgedachte les 36 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Naar geluk en ongeluk leidt er geen poort, beide komen als je hen uitnodigt.


Sleutelgedachte les 37 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Ook een weg van duizend mijlen begint met een eerste schrede.


Sleutelgedachte les 38 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Zolang de tijd niet dringt brandt men geen wierook; als het dringend wordt omklemt men de voeten van Boeddha.


Sleutelgedachte les 39 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Elke schone gedachte is als een bloem, waarvan men de kortstondigheid betreurt.


Sleutelgedachte les 40 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Koester dat wat men liefheeft en de liefde van de pelgrim zal hem tonen wie hij is.


In les 40 astrosophische leringen.

De zandkorrels van de tijd glijden door de zandloper van mijn leven om mede straks het strand van de oceaan der eeuwigheid te vormen.


Sleutelgedachte les 41 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De roos van het geluk geurt bedwelmend, maar haar leven is kort.


Sleutelgedachte les 42 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Het lied van de regendroppels troost een eenzaam hart, wanneer men binnen zit.


Sleutelgedachte les 43 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Hoeveel golven zullen er breken op het strand van mijn weerspannigheid, voordat mijn hart U vindt, Schepper?


Sleutelgedachte les 44 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De regen weende van vreugde om de heerlijke geur die het hart der aarde vrijgaf.


Sleutelgedachte les 45 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De zee wierp de schone schelp aan mijn voeten; zij ruiste het geheim van de diepte in mijn oor.

Zo vond ik de vrede.

Sleutelgedachte les 46 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

De grootste daden bloeien in het verborgene, net als de schoonste bloemen.


Sleutelgedachte les 47 astrosophische leringen in de bewerking van Henk Leene.

Ik heb mijn hele leven naar de wijsheid gezocht, zei de oude man, en vandaag zag ik zijn voetstap!


Afsluiting les 47 astrosophische leringen.

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene