Oorsprong

De meest oorspronkelijke uitleg van het woord alchemie is: Al-de-Chêmie - de toebereiding van het zwarte poeder. 

Het geschrift waarin de gevallen engelen (Lichtzonen) hun, aan de vrouwen bekend gemaakte, kennis schreven, heette: CHÊMA. 

De Alchemie is de wetenschap van de omzetting van de metalen - zoals deze in de overlevering is beschreven en waarnaar verwezen wordt in enkele papyrussen. De oudste van die authentieke chemici: Zosime de Panopoliter, vermeldt dit in zijn boek 'Imouth', opgedragen aan Imhotep. 

Hij schreef rond de derde eeuw, in de tijd van de oude gnostieken, in de tijd van Basilidus Valentinus, de tijd ook waarin de Legende van de Lichtzonen als middelpunt van kennis en religie genomen werd. 

Zo tegen de 9de eeuw werden alle boeken over alchemie verbrand, de gevestigde kerkelijke autoriteiten gingen ervan uit dat alle kennis van astrologie, magie, getallen, alchemie, een overdracht was van 'demonen' en aldus uit de herinnering moest worden verbannen. 

Het zou een kennis zijn die het menselijke begrip te 'boven ging'. 

En allen, die zich daarvoor interesseerden, hadden, van binnenuit, een verbintenis met de demonen. (Lichtzonen). 

De ouden zagen een analogie met het 'planten van de Boom der Kennis' in het Paradijs en het overdragen van deze kennis aan de mensheid, via de Lichtzonen. De vrucht daarvan misleidde de mensheid. 

De papyrus van Leiden, die uit een graf uit Thebe komt, bewijst dat de alchemie inderdaad toen reeds bestond. (De papyrus werd verzameld door de vice-consul van Zweden in Alexandrië, in het begin van de l9de eeuw, en werd gekocht in 1828. 

Uit het geschrift van Zosie aan Olympiodore citeren we:

Heel het Egyptische rijk wordt beïnvloed door deze psammurigische kunsten (omzetten van metalen en zand). Priesters mogen zich er slechts aan wijden. Men legt deze kunst uit met behulp van de optekeningen der ouden - en iemand die daarvan iets bekend maakt, wordt gestraft. Werklieden, die hieraan meewerken staan in dienst van de koning. Het was een wet bij de Egyptenaren over dit onderwerp niets te publiceren. 

Zowel de alchemie als de magie mochten slechts worden bekend gemaakt aan de zonen van de koningen. Het was een heilige wetenschap.

Clement van Alexandrië zegt: « Priesters geven hun kennis slechts door aan de erfgenamen van de troon of aan degene onder hen,  die uitblonk in deugd en wijsheid. »  

Hiermede verwijst men er reeds naar dat de alchemie een wijsheid, een geestelijke kennis is en GEEN materiële kennis. 

Op het beeld van Ptah-mer, hogepriester van Memphis (in het Louvre) kan men lezen: "Er was niets dat hem verborgen bleef; hij bedekte met een sluier de betekenis van alles wat hij had gezien." 

Plutarchus schreef: « De filosofie van de Egyptenaren bedekte verschillende geheimen door de sluier van fabels. »  

In een manuscript dat een alchemische beschrijving geeft kan men vlak eronder lezen: « Verberg dit geheim, want het bevat heel de arbeid. » 

Hetzelfde leest men in de middeleeuwse alchemische geschriften. 

Over de Steen der Wijzen zijn verschillende benamingen in omloop, reeds in de oudheid: 

« De verkalkte schelp heet: ASbestos (kalk), arsenicum, ZOUT, aarde van Chio. » 

Het binnenste is het echte ei: het wit, het geel of goud, het rood, dat het vocht van het ei is, vermengd met koper van de schaal, is roest. 

Het vergelijken van een ei met de Steen der Wijzen doet men tot in de middeleeuwen, omdat in het ei alle ingrediënten voor de hoogste geestelijke symboliek aanwezig zijn. 

Astrologie en alchemie hebben direct verband in de oude papyrussen en men vergelijkt het teken van de Schorpioen, zich veranderende in adelaar met de alchemie. 

Het zweren van een eed van geheimhouding was bij de Egyptische alchemisten heel gewoon. 

In een ander oud Egyptisch manuscript spreekt Isis tot haar Zoon Horus en vertelt aan hem, dat deze openbaringen haar werden medegedeeld door Amnaël, de eerste van de engelen en de profeten, als beloning voor haar omgang met hen. 

In de tempel van Memphis is een oude naam voor alchemie bewaard gebleven: Chêma. 

Tot in de zevende eeuw werd de naam Osiris als symbool gebruikt voor Zwavel en lood. (Denk aan de Tarot). 

Stephanus van Alexandrië, alchemist en arts, vermeldt dit in de zevende eeuw, Olypiodorus, tijdgenoot van Zosime verbindt de chemie met het graf van Osiris, waarvan de leden zijn verborgen en slechts het gelaat zichtbaar is. (alchemisch plaatje in de Splendor Solis) 

Isis, Osiris, Typhon en Horus zijn namen die veelvuldig voorkomen in de oude alchemische geschriften. Vandaar de overeenkomst met de Tarot en alchemie. 

In de schriften van Zosimus komen de vier elementen overeen met de samenstelling van het lichaam en de vier tincturen worden geassimileerd door de vier hemelstreken: het Noorden is Mélanosis: de zwarte tinctuur; het Westen (couchant) de Leucosis: de witte of zilveren tinctuur; het Zuiden: de Iosis of de violette tinctuur; het Oosten de Xanthios: de gouden of gele tinctuur. 

Maneton, de ook door Plato geciteerde Egyptische priester, schrijft dat Hermes Tresmegistos 36.525 alchemische boeken heeft nagelaten. 

In de tijd van Alexandrië schijnen daarvan resumés te hebben bestaan. 

Er waren 42 boeken van Hermes die men gebruikte tijdens ritualen en processies. Twee moest de priester uit zijn hoofd kennen: de hymnen en  de koninklijke regels. 

De hymnen van Hermes werden altijd geciteerd tijdens inwijdings-ceremoniën; Zosime lijkt in zijn taal op Hermes, een mystieke alchemie. 

Zosime citeert eveneens een pseudo-Zoroaster, een alchemist en tijdgenoot van hem. Men zegt een apocriefe boek van Zoroaster; of is hij het zelf??? 

Ook verwijst hij naar Joodse uitspraken, o,a. van Salomo en Juda, de Jood, zelfs naar Noach. 

Men spreekt eveneens van een chemie van Mozes (geciteerd in Exodus 31:3-5, 35:30). 


De heilige wetenschap - volgens Zosime - werd door bedrog aan de Joden bekend gemaakt en door hen aan de rest van de wereld. 

« Raak de Steen der Wijzen niet met uw handen aan, gij zijt niet van het ras van Abraham », zegt Marie de Jodin. (een alchemistische schrijfster). Zij moet een gnostieke Jodin zijn geweest, haar naam werd bewaard in: au bain-marie (verhitten zonder direct in aanraking met vuur te komen, heet water). 


Oorspronkelijk was de slang Ouroboros een alchemisch symbool, hij was de bewaker van de tempel.

De draak is de bewaker van de tempel. Offer hem, vil hem, scheidt het vlees van het gebeente en gij zult vinden wat gij zoekt.

Het tweede meesterwoord: scheidt het vlees van het gebeente. Lied van de ziel en de slang. 

Een van de oudste overleveringen zegt: "Een man van brons is gesprongen in de heilige bron; hij verandert niet slechts van kleur, maar van lichaam, van metalen lichaam en hij wordt een man van Asemon, daarna een man van goud. (Asemon is een legering van goud en zilver). 

Dit is zuiver alchemistisch; de Hermetische symboliek is zon en maan. 

1970 - 2018, copyright Henk en Mia Leene