De zesde gemeente: Philadelphia

  1.  En schrijf aan den engel der gemeente te Philadelphia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.
  2. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur vóór u gegeven, die niemand kan sluiten; want, gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.
  3. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u heb liefgehad.
  4. Omdat gij het woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren in de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
  5. Ik kom haastiglijk; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.
  6. Wie overwint, hem zal Ik maken tot een zuil in den tempel mijns Gods en zal net meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den naam mijns Gods en den naam van de stad mijns Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit den hemel nederdaalt van mijn God, en mijn nieuwen naam.
  7. Wie oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

In de pelgrim moeten de zeven spirituele kernen of chakra’s zich omkeren of bekeren, gelijk de gemeenten in Asia.

Daartoe ontvangt de pelgrim "zeven brieven" of zeven aanwijzingen uit de Bovennatuur.

Deze aanwijzingen komen tot hem middels het bewustzijnsleven dat gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de chakra's of gemeenten.

De heiliging of heling van de zeven gemeenten opent in de pelgrim een bewustzijnspoort waardoor hogere vibraties binnen kunnen treden en zo de aard, het bloedswezen en de mentaliteit van deze mens veranderen of omzetten.

Wanneer deze pelgrim de vorige vijf "gemeenten" heeft geheiligd dan wordt er in hem een afwachtende reine stilte geboren.

Binnen deze stilte staat het wonderbare witte licht dat uit het sternum straalt centraal en maakt aan hen, die deze kandidaat ontmoeten, de Diepe Vrede van Bethlehem bekend.

De Morgenster, of de vijfpuntige ster van

Bethlehem is in deze kandidaat rijzende en het ogenblik nadert waarop hij deze ster blinkend en stralend aan zijn voorhoofd zal ontvangen.

De twee "gemeenten" in het bekkenheiligdom (heiligbeen-chakra en milt-leverchakra) hebben hun tempel Gods, de voorhof, geheiligd; de twee "gemeenten" van het hartheiligdom (zonnevlecht-chakra en hart-chakra) hebben eveneens hun tempel geheiligd; nu volgt de laatste inwijding binnen de derde tempel: het hoofdheiligdom waar de "gemeente Sardis" of het keel-chakra het grote Zwijgen is binnengegaan om de twee andere "gemeenten" in het hoofd hun arbeid zo intensief mogelijk te kunnen laten verrichten.

De beslissing ligt nu in handen van de gemeente Philadelphia, hij die "de kroon bezit en de sleutel Davids heeft." Zal deze gemeente, die zulk een belangrijke plaats inneemt, in staat zijn van zijn "hoge plaats" neder te dalen om in eenvoud en bescheidenheid zijn gaven aan de universele Meester aan te bieden?

De slotfase van de totale omkering gaat zich binnen deze gemeente voltrekken.

Alle gemeenten wachten op de daad van Philadelphia en in Ephese wordt de energie gebundeld om deze nà de verlossende Daad van Philadelphia in het hoofd vrij te geven, als een trillingsimpuls die het keel-chakra doet vibreren zodat dit het Woord ten Leven, het Eerste Woord kan uitspreken.

Ephese was de eerstem degene die de Heer binnenliet in het paradijs of het veld van Asia, nu zal hij ook de laatste zijn, die de grote omwending door zijn arbeid beëindigd.

Ephese, die "temidden der zeven kandelaren wandelt" beweegt zich als een op- en neergaande en ook als een omwandelende ademhaling door het gehele Veld van Asia en beheerst en belevendigt alle gemeenten. 

De Apocalyps van het Johannes-evangelie vindt plaats in het hoofdheiligdom, in de inwijdingstempel, waar Saturnus, Satanaël in Christus verandert.

Dit hoofdheiligdom, waar Philadelphia als het voorhoofd-chakra de" troon bezit" kent echter de eigen macht, en daarom is de opdracht die het van de engel ontvangt één van de zwaarste opgaven van alle gemeenten, want hier gebeurt hetgeen men op alle symbolische afbeeldingen ziet weergegeven: hier wordt hij, die aan de levensboom hangt, omgedraaid.

Hot hoofd moet de eigen macht vergeten, overgeven. In het hoofd moet deze grootse wending worden voltrokken, waardoor de. kandidaat een "veranderd" of "nieuw mens" wordt.

In dit heiligdom speelt zich de strijd af om het bezit van de Kroon!

Licht en duister, zielekracht en persoonlijkheidsmacht staan in dit hoofdheiligdom tegenover elkander en de inzet is de Kroon, waarover de engel zegt:

Houd dat gij hebt, opdat niemand uw Kroon neme!


Om deze "Kroon" hebben zich vele lijdensgeschiedenissen geweven, want het bezit van de Kroon maakt de pelgrim tot een machtige heerser.

De gemeente Philadelphia kan dan ook een koninklijke gemeente worden genoemd en hij staat onder de heerschappij van de machtige, alles aan zich onderwerpende zodiakale leeuwenkracht, die de zon tot motor heeft.

De bron van alle persoonlijkheids-energie, de zon van de geconcentreerde Ik-kracht, bevindt zich in deze gemeente Philadelphia.

Hier brandt. een vuur, een licht, een sterk geconcentreerde vibratie, men kan zeggen: de zon van de gemeenten, waarvan zij allen afhankelijk zijn.

De enige gemeente die van tijd tot tijd aan deze machtige heerser kan ontsnappen is het hart, de lichtende, verleidelijke Venus-dienaar, die door zijn intensief verlangen naar schoonheid, geluk en liefde allerlei wegen te baat noemt om aan de klauw van de "leeuw" te ontkomen.

Dit is de voortdurende strijd in de pelgrim: de heerszuchtige macht van het hoofd en de verleidelijke, onhoudbare emotionele kracht van het hart bevechten elkander.

Het hart kan sluw en slim zijn om de. "leeuw op de troon" om de tuin te leiden, doch dit spel tussen beide "lichtende planeten" Zon en Venus brengt nooit de eenheid waardoor de "omwending" voltrokken kan worden.

De machtige heerser achter het voorhoofd zal tot luisteren gedwongen moeten worden opdat hij de woorden van deze engel, die de "zon van de persoonlijkheid" heeft overwonnen, zal kunnen verstaan:

Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft.


Indien de kandidaat deze woorden indrinkt met zijn "leeuwenkracht", met het door de persoonlijkheid geregeerde hoofdheiligdom, worden deze woorden hem tot een oordeel, tot een verdoemenis en de "omwending" zal in het huidige leven van deze mens niet meer plaatsvinden.

De engel die tot Philadelphia spreekt is "de Waarachtige", hij, die niet heeft gepronkt met het machtsvertoon van de persoonlijkheid, maar hij is degene, die de Waarachtige Kracht heeft herkend en daarom "de sleutel Davids" heeft ontvangen.

Zij die gebruik maken van de machtige persoonlijkheids-kracht achter het voorhoofd kunnen gaan heersen over de lagere natuurwezens, en kunnen met behulp van deze wezens zelfs schijnbare "wonderen" doen.

Voor de onwetenden schijnen deze mensen een geweldige kracht te kunnen ontwikkelen en geven zij een imponerend vertoon van schijnbaar spirituele daden.

De wetende mens herkent dé "spitumlanficum-maker" echter direct, want deze ontbreekt de "ene sleutel Davids".

De kracht van de Heilige en de Waarachtige ligt juist in deze "sleutel Davids"!

De naam David wil zeggen: de geliefde. David was de jongste van zeven broeders. Hij was degene, die "kleine Kracht" bezat, niettemin werd hij DE koning, niet een koning, maar DE koning, zoals de Heilige Taal duidelijk zegt, van het geslacht waaruit de Vernieuwer, de Verwerkelijker of Christus geboren zal worden.

Uit deze "Geliefde" wordt de Verwerkelijker geboren!

Daarom zegt de engel:

"Ik bezit de sleutel Davids", de sleutel van de Geliefde, d.w.z. de sleutel van Hem, die van mijn ras is. Met die sleutel kan ik uw poort openen en sluiten, zonder dat iemand daar iets aan toe of aan af doet!

Deze engel heeft de "sleutel Davids" ontvangen omdat hij de Geliefde gebléven is. Omdat de gemeente Philadelphia niet heeft gespeeld met die machtige persoonlijkheidskracht, maar, zoals er staat: "zijn kleine kracht en woord bewaard heeft en de naam niet verloochend!"

De naam verloochenen staat gelijk met vloeken, de Naam uitspreken terwille van het eigenbelang, het "dode" keel-chakra zijn vernielende arbeid laten verrichten.

Sardis of het keel-chakra laten werken met zijn valse naam en de werkelijke Naam verloochenen.

Wanneer deze pelgrim echter zijn "kleine kracht" en het "jongste zoonschap" aanvaardt verloochent hij de naam van de Heilige en Waarachtige niet en kan hij "de kudde hoeden" gelijk David deed.

Dan mag en kan hij de kudde hoeden omdat hij de stralingskracht des Waren Lichts bezit!

Bezield, gesterkt door deze waarachtige "kleine kracht" verslaat David Goliath, de Filistijn.

De "Filistijn" betekent: de dwaler, de afgedwaalde en de naam Goliath wil zeggen: de banneling. 

David, de "geliefde" doodt deze "afgedwaalde" door een steen in zijn voorhoofd te slingeren, daarmede Goliath's voorhoofdskracht vernietigende.

Zodra de machtige egocentrische levenskracht van deze "Filistijn" is gedoofd, valt hij machteloos ter aarde.

In de koningskamer achter het voorhoofd bevindt zich de werkzame trillingsconcentratie van de leeuw der persoonlijkheid, maar er bevindt zich tevens de essentie van de nog niet opgewekte trillingskracht van de "Heilige en de Waarachtige."

Goliath was door deze levenskracht der natuur-aoonen een machtige "reus" geworden, maar de enige die hem zou kunnen verslaan zou David, de "geliefde" zijn, die de "Heilige en Waarachtige" kracht bezit.

Indien de pelgrim erin slaagt zijn handelingsleven te heiligen door de Davidskracht, d.w.z. met behulp van de kleine zielekracht, dan wordt hij de Verwerkelijker, hij die zich losmaakt van de natuur-aeonen en zelfs geen moeite doet om een "koning" over hen te worden.

Maakt hij echter misbruik van de naam David, dan ontvangt hij de sleutel Davids niet, want hij heeft geen recht op deze naam, aangezien hij de "geliefde" niet meer is.

Hij is dan een "afgedwaalde" geworden, één die zich bekwaamt in het "Goliathschap" en die zichzelf een "reus" waant in het land der kleinen.

Deze pelgrim wordt DE koningskracht ontnomen, want Goliath eigent zich de kroon onrechtmatig toe, beklimt de troon achter het voorhoofd en roept zichzelf uit tot koning, tot de imitatie-vorst die danst op de magische melodie van de natuuraeonen.

Hij lijkt te heersen over de natuurkracht, maar in werkelijkheid beheersen deze hèm, bezitten zijn wil, zijn bloed, zijn adem.

Zulk een mens kan wellicht spreken: "Zie, ik heb genezen en ik heb vele machtige werken gedaan!"

Maar de Gerechtige, de Heilige en de Waarachtige zal spreken:

Ik ken u niet!


Iedere Geliefde Gods, iedere waarachtig hunkerende ziel bezit een geopende Deur, die niemand openen en niemand sluiten kan!

Deze pelgrim stelt zichzelf buiten de heerschappij der natuur-trillingen en zijn "Deur" kan door hen niet meer gesloten, noch door hen geopend worden.

Zodra de gemeente Philadelphia de heiliging ondergaat wordt de pelgrim "de geliefde”, dan wordt hij een "David" of "de jongste van de zeven broeders".

De intellectuele denkkracht is de "jongste kracht" in de mens, en zijn ontwikkeling is nog in volle gang. Al die andere "gemeenten" beschikken over een oude kracht, één die al aeonenlang tot ontwikkeling werd gebracht.

Daarom: wees voorzichtig, pelgrim, want gij hebt "kleine" kracht, in alle opzichten! Uw zielekracht is nog "klein" en uw denken is "jong", het heeft de grens tot het eeuwige zijn nog niet overschreden.

Op dit ogenblik dat Ik tot u spreek, Philadelphia, "hebt gij mijn Woord nog bewaard!"

Eén van uw broederen, Sardis, bezit dit Woord ten Leven nog omdat gij Philadelphia, geen misbruik hebt gemaakt van uw koninklijke macht!

"Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, die zeggen dat zij Joden zijn, maar liegen.

Zie, Ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uwe voeten en bekennen dat Ik u liefheb"

"Jood" zijn wil zeggen: evenals David uit de stam van Juda zijn, de stam der Geprezenen, de stam van het Ras van de engel!

Maar déze "Joden" zijn uit de synagoge des satans:

deze hebben hun "kleine Kracht" misbruikt, dus zich overgegeven aan de natuur-aeonen en het leven binnen hun synagoge roemt de valse Saturnus-kracht (satanskracht). Hun synagoge dient de materie, de persoonlijkheid: het lood.

De “Joden” zullen echter voor u neervallen, David, hoewel gij kleine kracht bezit en de jongste zijt, en zij zullen erkennen dat Ik u “geliefde” genoemd heb, mijn uitverkorene.

Gij moet slechts, Philadelphia, houden dat wat gij hebt en niemand uw kroon laten nemen.

Vooral niet door hen, die zeggen dat zij "Joden", d.w.z. van mijn Ras zijn, en het niet zijn, maar liegen!

Iedere natuurgerichte leer, ieder spiritueel experiment, met als middelpunt het ego of een andere gebonden natuurkracht, is uit de synagoge van satan en beoogt niets anders dan het ontstolen van de kroon aan David, hij die uit de zielekracht leeft.

"Omdat gij het Woord mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren in de ure der verzoeking, die over geheel de wereld komen zal", spreekt de engel.

Lijdzaamheid bezitten wil zeggen: berusten.

Berusten in de “kleine kracht” en zich daarover niet boos maken, de leeuwenkracht niet brullend door het eigen wezen laten razen, op zoek naar de prooi: de kroon.

Hij, die de sleutel Davids bezit, opent uw innerlijke Deur wanneer u, pelgrim, zijn Woord bewaart, zijn Naam niet verloochent en uw "kleine kracht" in lijdzaamheid aanvaardt.

Het Openbaringenboek van Johannes is het boek van deze Aquarius-era en daarom zijn de zeven brieven zeer actueel geworden.

Hun inhoud is van toepassing op deze 20ste eeuw.

Heden overspoelen "de verzoekingen" de wereld in de vorm van het misbruiken van de "kleine kracht".

Van alle zijden worden de mensen, de komende kandidaten op het .Pad van Verborgen Wijsheid, beïnvloed om de verborgen "kleine kracht" te loochenen en zich ten dienst te stellen van de Goliath-kracht der natuur-aeonen.

Overal worden leringen en methoden gepredikt om de belangwekkendheid van het voorhoofd-chakra (Philadelphia) en zijn macht en kroonbezit te benadrukken.

Met het gevolg dat Philadelphia méént "de ziel" te zijn en langs schijn-spirituele wegen tot God wil opklimmen.

De persoonlijkheids-zon van de leeuwenkracht-in-het-voorhoofd gaat zich verbeelden de Geestzon te zijn, de almachtige motor van het Oerwezen!

De tendens van deze tijd ligt in het arrogante individualisme van de persoonlijkheid, die zich op de plaats van het ziele-individuum heeft genesteld.

En de aarde-mensheid, zoals er geschreven staat, gaat aan deze verzoeking ten onder.

"Daarom", zo spreekt de engel. "Ik kom haastiglijk!"

De tijden worden gevaarvol, en Ik, uw engel, ken uwe werken, Ik ken uw kleine kracht en de vaak twijfelmoedige angst vanwege de kleinheid vàn die kracht.

Als Ik dan tot u kom, mijn Geliefde-metde-kleine-kracht, dan zal Ik al degenen, die u bedrogen hebben, en die gij aanbeden hebt om hun Goliath-kracht, tot u voeren en hen doen nederknielen in het stof.

Ik doe hen nederknielen voor mijn Kracht die dan in u is, de Kracht van de Heilige en de Waarachtige!

Als u overwint, Philadelphia, dan zal Ik u maken tot een pilaar in de Tempel mijns Gods.

Zodra dit hoofdheiligdom overwint en de leeuwenkracht zijn offerande brengt, (gelijk Juda, de stamvader Davids zijn offerande moest brengen) voegt de zevende gemeente zich in dit geheel als een vanzelfsprekendheid.

Want hier in Philadelphia, waar de vuurkracht van de wil woedt, ligt de werkelijke laatste belemmering. Overwint Philadelphia zijn arrogante wilskracht dan wordt de kandidaat tot de pilaar, de Levensboom in de Tempel zijns Gods.

In het veld van Asia, het middelende microkosmische veld, kan dan de Heer in en uitgaan door de geopende Deur.

Zodra de Heer door het veld van Asia trekt, Zijn Leven schenkt aan de boom die in het midden van dit Paradijs staat, dan opent Saturnus (Epheze) de poort ten Leven en de Omwending wordt als een scheppende Zevenklank naar buiten gebracht.

Dit nieuwe Philadelphia ontvangt drie heilige Namen, die de drie heiligdommen in de kandidaat aanduiden, gelijk in de brief aan de gemeente Philadelphia geschreven staat:

Ik zal op hem schrijven de naam mijns Gods en de naam van het nieuwe Jeruzalem en ook mijn nieuwe naam.

Na de overwinning in Philadelphia ontvangt de kandidaat de drie namen van zijn innerlijke tempels.

Het bekkenheiligdom waarbinnen Saturnus en Jupiter wonen, en waar de Heer binnengaat ontvangt de naam van deze Heer, d.w.z.: het zegel van de God der reine Ethervelden wordt op de levensadem van de kandidaat gedrukt en hij zal dus daaruit gaan leven.

Hierna ontvangt het hartheiligdom, waarbinnen Venus en Mars wonen, zijn nieuwe naam, de naam van het nieuwe Jeruzalem, de Stad Gods.

In deze tempel van Jeruzalem woont dan de Godszoon en de metalen zee van Hiram Abiff, die uit een vermenging van water (Venus) en vuur (Mars) bestaat, wordt gegoten.

Tenslotte ontvangt deze Kandidaat de naam van de engel van Philadelphia en dat wil zeggen: hij is geworden de Heilige en de Waarachtige, degene die de sleutel Davids, de sleutel van de uitverkoren Koning der Koningen bezit.

Uit deze kandidaat met de drie heilige Namen kan de Verwerkelijker opstaan, de Heer der acht Zaligsprekingen.

Deze kandidaat wórdt tot den Verwerkelijker en kan het achtvoudige Pad, dat gefundeerd ligt in de acht Zaligsprekingen, gaan betreden.

Deze Verwerkelijking, zoals duidelijk in de zeven brieven staat, voltrekt zich in het verborgene, in de afwachting, in het bewaren van de "kleine kracht" en het zich overgeven aan de raad des engels.

Deze Verwerkelijking wordt volbracht dóór de "kleine kracht" en nooit anders!

Uit de erkenning van deze "kleine kracht" groeit bescheidenheid, waarachtigheid, heiligheid en nooit de arrogantie en de trotsheid op de "eigen" macht.

Waak daarom over uw voorhoofds-leeuwenkracht, opdat deze niet groeie en u verslinde en zich uw kroon toe-eigene!

Behoudt wat gij hebt, d.w.z. die éne Waarachtige, Heilige Kracht, en Hij, die de sleutel heeft, zal haastiglijk komen.

Alleen zij die de moed bezitten om àlles, die geweldige "reuzenkracht" van Goliath en al die bezittingen van de materiële Saturnus te verlaten, zij zullen te Philadelphia overwinnen en de magische kracht van de drie heilige Namen ontdekken.

Volhard in de lijdzaamheid, juist in deze Aquarius-era waarin de Goliaths ten strijde trekken en bedenk dat David de strijd beslechtte door de leeuwenkracht achter-het-voorhoofd te doden!

Behoudt daarom hetgeen gij hebt, en vreest niet! 


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene