De tweede gemeente: Smyrna

  1. En schrijf aan den engel van die van Smyrna: Dit zegt de eerste en de laatste, Die dood geweest is, en weder levend is geworden:
  2. Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk) en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans.
  3. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.
  4. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden. 

Het is begrijpelijk dat in de pelgrim de zeven gemeenten of chakra's te lijden hebben onder elkanders misstappen. Daar zij onderling met elkander in binding staan veroorzaakt hun verkeerde rotatie een kettingreactie die het gehele lichamelijke en geestelijke stelsel van de mens aantast.

Zodra Epheze of het heiligbeen- chakra zich heeft overgegeven aan de ademhaling van de verziekte yin en yang-stroom, stimuleert hij het nauw met hem in verbinding staande milt-chakra tot de foutieve instelling, waarop de engel in de tweede brief aan de zeven gemeenten doelt.

De experimentele levenshouding van Epheze dat misbruik maakt van zijn mogelijkheid, tot trillingsverandering of grensoverschrijding, heeft een funeste uitwerking op de gemeente Smyrna.

De sterke invloed van Epheze of het heiligbeen-chakra leidt een pelgrim tot wils- en ademhalingsexperimenten.

Iedere spirituele methode vindt zijn weerspiegeling in het dagelijkse handelingsleven van de mens.

In de zoekende mens leeft een hunkering naar de volmaking van den beginne.

Hij doet wanhopige pogingen om de flauwe herinnering aan de oorspronkelijke Volmaaktheid als realisatie in het leven te roepen met behulp van kunst, religie en wetenschap.

In de religie heeft dit fanatieke zoeken tot het forceren van de wil en de ademhaling geleid, waarmede de pelgrim zichzelf tracht te dwingen tot een bewustzijnsverruiming en een psychische gevoeligheid die hem in staat zou stellen te globetrotten in de onzichtbare gebieden van de aarde-planeet.

Op deze wijze meent hij de grens tot het land der hoge spiritualiteit te hebben overschreden.

Bij allen die op bovengenoemde wijze spiritueel experimenteren vindt de grote misleiding plaats in de gemeente Smyrna.

Smyrna of het milt-chakra wordt geregeerd door de hemeldemon Jupiter, die ook wel Vader Ether wordt genoemd.

Vanuit het milt-chakra wordt het etherisch dubbel-lichaam van de mens naar buiten geprojecteerd, hetgeen bewust geschiedt middels occult-spiritistische methoden.

Tijdens de lichamelijke slaaptoestand begeeft dit etherische dubbel zich naar de etherische gebieden van de aarde-planeet, de sferen waarbinnen de spirituele experimenteerders ook hun indrukken opdoen.

Jupiter heerst over het etherische lichaam der mensen, vandaar zijn macht over het milt-chakra.

Zodra Epheze door wilstraining wordt gedwongen uit een geforceerde ademhaling te leven, wordt Smyrna of het milt-chakra uiterst gevoelig voor de onzichtbare gebieden van ons kosmische stelsel en ontstaat er een toestand waarbij de pelgrim mediamiek, magnetisch en helderziend genoemd kan worden.

Het contact met de onzichtbare gebieden is sterker geworden dan normaal en wordt door de onwetende mensen als een extremiteit beschouwd.

In werkelijkheid zijn deze verschijnselen, niets anders dan het gevolg van een onevenwichtige levenshouding, een ziekelijke toestand van de zeven gemeenten, in het bijzonder van de gemeente Smyrna.

Deze mens, die zo dikwijls zijn medemensen door zijn abnormale sensitiviteit intimideert, is vrijwel afgesloten van het zevenvoudige woord ten Leven dat de zeven

gemeenten samen moeten stellen, daar hij volkomen opgaat in zijn eigen abnormaliteit en deze zelfs als een gave en een genade aanbidt.

De hemeldemon Jupiter regeert deze mens door zijn demonisch etherische kracht en in samenwerking met Epheze wordt de levensboom of het ruggemerg, "de boom” waaraan de pelgrim is bevestigd, gevoed uit de verkeerde etherische sappen.

Het ruggenmergstelsel, waarmede al de zeven gemeenten zo nauw in binding staan, ontvangt hierdoor sterker dan tevoren de disharmonische trilling der kosmos.

Een doorlopend verontreinigde trilling daalt neder en stijgt op via de stam van de “levensboom” en dringt etherisch en lijfelijk via het bloed de organen binnen en bewerkt de zeven chakra's of gemeenten.

Jupiter of Vader Ether brengt de pelgrim het grote bedrog der zinsbegoocheling. Hij die meent via de kracht van Jupiter of het milt-chakra over nieuwe gaven te kunnen beschikken en nieuwe sferen binnen te gaan, zal tot zijn schade en schande vroeg of laat ontdekken dat hij niets anders heeft bereikt dan een verzieking, verzwakking en verontreiniging van zijn gehele lichamelijke en geestelijke stelsel.

Mensen die zich met deze "geestelijke" experimenten bezig houden trekken de onreinheid magnetisch tot zich, zij vergaren deze onreinheid binnen hun etherische lichaam, waardoor zij een onrein fluïdum verkrijgen, dat hen een onreine uitstraling verleent.

Deze onreine etherische trillingen verzieken de “levensboom” aan de wortel, dáár waar hij zich vastgrijpt in het "leven". Het heiligbeen-chakra wordt gevaarlijk onheilig, wat tot gevolg heeft dat de "levensboom" van de kandidaat zijn kracht verliest en zich niet meer zelfstandig, individueel kan handhaven.

De krachtdadige verstoring van de Yin- en de Yang-stroom, waardoor deze geen enkele harmonische hogere levenskracht meer kan doorgeven, bewerkstelligt in de kandidaat die onmachtige of afhankelijke toestand die zo vaak te constateren is bij mediamieke personen.

Hun “levensboom” of ruggemergstelsel, het centrum van hun levensenergie, kan worden beheerst door willekeurig welke mens die zijn eigen levensritme sterk in de hand houdt.

Het machtige wilsvuur van dit heersende type wordt dan overgebracht in de "levensboom" van het wilszwakke medium met alle gevolgen van dien.

Op deze wijze kan men "magnetisch genezen", hypnotiseren, overheersen en gebruik maken van ondergeschikten.

Daarom is de beheersing van de gemeente Smyrna of het milt-chakra van groot belang voor de pelgrim. De tijd waarin deze gemeente zijn kracht mag tonen is nog lang niet aangebroken.

U kunt dat nalezen in de tweede brief.

De saturnale overheersing van Epheze belet de jupiterische macht waarlijk de grens tussen “zijn” en "niet-zijn" te overschrijden. De kosmische ring van Saturnus kent men ook in de onzichtbare gebieden.

Deze "ring" is een trillingsmacht, een trillingsmuur die nooit doorbroken kan worden wanneer de pelgrim niet beschikt over de oorspronkelijke zevenvoudige klank of het zevenvoudige woord, het "wachtwoord" voor Saturnus.

Deze saturnale trillingsring houdt de experimenterende pelgrim altijd gevangen en al meent hij de “grens" overschreden te hebben wanneer hij in het onzichtbare gebied dwaalt, in werkelijkheid doolt hij slechts binnen het saturnale gebied rond, waarover Saturnus, Satanaël, de Poortwachter de wacht houdt.

Jupiter, de mede-hemeldemon van Saturnus, is niet bij machte diens ringvormige ommuring te doorbreken. Onder de zeven hemeldemonen is slechts Saturnus degene die waakt over de toegangspoort tot het andere Rijk, het onaardse of harmonische trillingsgebied.

Daarom is de engel van deze gemeente “Hij die de zeven sterren in de rechterhand houdt.” Saturnus is degene die de zeven gemeenten of chakra's, en hun demonen kan regeren. Hij is de machtigste onder allen, hoewel hij de meest “gebondene" of de schijnbaar "laagste" onder hen is.

Het saturnale metaal, het lood, is een minderwaardig metaal, zo zegt men, niettemin wordt het lood alchemisch omgezet in goud.

Deze Saturnus wordt ook wel de Tempelwachter genoemd, of Satanaël of Lucifer, die in de legenden de broeder van Christus wordt geheten.

De eerste gemeente Epheze beheerst de levensboom, de tweede gemeente Smyrna regeert over het etherische leven van de levensboom.

Zowel Epheze als Smyrna geleiden de levensenergie van de pelgrim.

Zodra deze pelgrim uit de "demonische" kracht van Epheze èn Smyrna leven gaat en hij zichzelf een schijnbare macht toe-eigent door de mediamieke gaven van Jupiter, de heerser van Smyrna, sterft hij een spirituele “dood”, hij wordt ongevoelig voor de roep tot ziele-verlossing.

Daarom zegt de engel tot de gemeente Smyrna:

Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weder levend geworden. Die overwint zal van de tweede dood niet beschadigd worden!

De omgewende Saturnus, die tot een Christuskracht wordt, belooft:

Ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is.

De door de saturnale poort schrijdende ziel ontvangt zo het waarachtige Leven.

De omgewende Jupiter, Vader Ether, die tot een etherische stroom van spirituele levenskracht wordt, belooft de kandidaat de "onsterfelijkheid" in het etherische gebied.

Hij, die waarlijk doet hetgeen in de brief aan Smyrna staat zal niet "beschadigd worden” door de trillingen uit het etherische gebied omdat hij daar pas gebruik van zal maken, wanneer hij “overwonnen” heeft.

Jupiter en Saturnus vormen een machtige twee-eenheid, die de pelgrim een geweldige overwinning dan wel een verdoemenis kan brengen. De materie, de verharding van Saturnus, en de etherische, psychische verharding van Jupiter vormen de onoverkomelijke belemmering tussen het “zijn" en het "niet-zijn”.

Wanneer het heiligbeen-chakra de harmonie tussen de Yin- en de Yang-stroom heeft hersteld, en hen beide heeft opengesteld voor de goddelijke trilling wordt Jupiter of het milt-chakra niet aangezet tot geëxperimenteer in de onzichtbare gebieden, maar zijn etherische kracht blijft dan in de pelgrim. Er wordt geen etherische kracht verspild door de wijze Vader Ether of de tot de orde geroepen gemeente Smyrna.

De levensboom zal dus niet verzieken en sterven, de levenskracht van de pelgrim zal niet uit hem vlieden en hij kan dus niet geslachtofferd worden door anderen en daardoor immuun worden voor de individuele Roep Gods.

De engel zegt dan ook klaar en duidelijk tot Smyrna:

"Vreest niet, al zult gij lijden en zijt getrouw tot de dood (d. w. z. tot de "dood" van het oude Epheze, de dood van de verharde en misleidende Satanaël) en Ik zal u geven de kroon des levens."

Juist Smyrna, dat beschikt over de etherische krachten van de mens, of van Asia,

het microscopische veld der mensen, moet trouw blijven tot de "dood", de "dood in het omzettingsvuur" waarin de overwinning wordt behaald en de engel met de zeven sterren in de rechterhand opstaat.

Trouw zijn is de moeilijkste opgave voor Smyrna, omdat deze gemeente méér macht bezit dan de overige gemeenten en omdat de wil deze macht kan aanzetten tot een demonisch vuur dat de "tweede dood" kan veroorzaken.

Er zijn duizenden pelgrims die door de verleiding van Smyrna op het spirituele pad gevallen zijn en die nu op alle mogelijke manieren trachten de kroon van de levensboom onder hun wilsmacht to brengen.

Het zoeken van het overgrote deel der mensheid is gericht op de vertroosting brengende kracht van de heilige Zevengeest, doch men zal deze nimmer vinden binnen de sfeer der onheilige zevenheid, die gevangen ligt in de saturnale ommuring.

Slechts nà de omzetting van Saturnus, Satanaël of de verharding der materiële persoonlijkheid, zal de werkelijkheid van het Bergrede-leven aan de mens worden geopenbaard.

De Trooster vertegenwoordigt de heilige zevenklank van de omgezette zeven demonen die herschapen zijn in zeven goden.

Deze omzetting van demonen in goden geschiedt, zoals in het Nuctemeron van Apollonius van Tyana gezegd wordt: In het Eerste Uur.

Slechts wanneer dit Eerste Uur is volbracht kan de spirituele bouw worden gerealiseerd.

Kan het bouwwerk van de Bergrede: de acht Zaligsprekingen, worden uitgevoerd.

Men zegt Christus te zoeken, doch in werkelijkheid doet de mens niets anders dan de Trooster zoeken, de afgezant van Christus.

Hetgeen ook juist is.

De Trooster brengt de Christuskracht in de pelgrim, maar hij is de Christus niet. Christus is degene, die de Zaligsprekingen uitdraagt!

Dat is de hoogste spirituele verwerkelijking.

Op de zevenvoudige roep van de Trooster daalt de Christus opnieuw in de pelgrim neder? als een wedergeboorte Christi.

Daarom wordt het spirituele Pad van zieleverwerkelijking niet gevormd door het zevenvoudige Pad der Omzetting, maar door het achtvoudige Pad van Christus.

Het zevenvoudige Pad is daartoe de voorbereiding.

De weg van Christus is de samensmelting van de pelgrim met de acht Zaligsprekingen, zo de Bergrede tot leven brengende

Wanneer Jupiter of het milt-chakra is omgewend groeit in de pelgrim het vertrouwen op de universele onzichtbare Meester.

De gereinigde etherkracht in deze mens schept een realiteit in het onzichtbare gebied en hij heeft geen behoefte meer aan bevestigingen in het zichtbare gebied.

De nog niet omgewende, demonische Jupiter (het experimenterende milt-chakra) moedigt de pelgrim aan tot het zoeken van een imitatie-meester, een vervanger, daar deze etherisch krachteloos wordende mens iemand moet hebben aan wie hij zichzelf kan toevertrouwen.

Zijn levensenergie-arme levensboom zoekt een energiebron om zich op te laden.

De engel waarschuwt Smyrna hiertegen, zeggende:" Vrees niet, gij zult een verdrukking hebben van tien dagen, enkelen uwer zullen zelfs in de gevangenis geworpen worden”

Jupiter, het chakra van de milt kan gevangen genomen worden door meesters, experimenten, en spiritueel etherisch verkeerde doeleinden, waardoor de pelgrim zijn zo noodzakelijke "vrijheid" gaat verliezen.

Wanneer zijn levensboom gevoed wordt door de etherische trillingen van anderen is hij een gevangene geworden, daar denken handelen en willen zich vormen gaan naar het levenspatroon van de overheerser.

Zij, die lijden in de verdrukking de volle tijd lang (tien is het getal der volheid) zullen zien hoe deze jupiterische gevangenschap, deze ontkrachting van het miltchakra, hun mede-pelgrims inspint en hoe deze gevangenschap zijn uitwerking heeft in denken, gevoelen en willen, om tenslotte de kroon van de levensboom zijn vruchten te ontnemen. 

Het kruin-chakra verliest zijn hogere weerspiegelende werkzaamheid.

De gedragingen van "Vader Ether" vinden weerklank in alle gemeenten, en drukt het stempel van de "tweede dood" op het voorhoofd van de kandidaat, waardoor hij direct te herkennen is door hen, die parasiteren op de "levensbomen" van deze onzelfstandigen.

De kleurschakering van de vlam aan het voorhoofd is het getuigenis van de levenstoestand van de levensboom en iedere "meester in het rijk van deze tweede dood" kan zo zijn onderdanen herkennen.

Deze voorhoofdsvlam is niet te verbergen en hij vormt het onomstotelijk herkenningsteken van de pelgrim.

(Het was bij de Indiaanse stammen een gewoonte om deze vlam door een voorhoofdsband te verbergen, een occulte beschermingsmethode die heden wederom ingang vindt bij de jongere generatie. Een opmerkelijke tendens van deze tijd, waarin okkult-magische praktijken enorme aftrek vinden bij vooral jonge mensen.)

Het gevangen genomen worden en het sterven binnen het rijk van deze "tweede dood", zoals de engel van Smyrna het noemt, komt in deze Aquarius-era steeds meer voor, nu de strijd tussen stof en geest, Petrus en Johannes, zo volop aan de gang is. Ontelbaren glijden weg in de demonisch jupiterische omarming, vóórdat zij zelfs aan de poort van Saturnus hebben kunnen kloppen.

Magische mantrams, direct versterkt door de meesters uit dit rijk van de “tweede dood”, versterken de gevangenbewaking totdat de gevangene volkomen is "gestorven" en de "kroon des levens” hem wordt ontnomen.

Heden is het woord van de engel van Smyrna: “sommigen van ulieden zullen in de gevangenis geworpen worden opdat gij verzocht wordt", zeer actueel.

De pelgrim, op zoek naar Reinheid en Geest moet zich nimmer laten verleiden door hen "die in de gevangenis van de tweede dood" geworpen zijn, ook al spreken deze van schijnbare wonderen!

De kandidaat die zijn jupiterische kracht, zijn milt-chakra beheerst en het binnen zijn eigen macht houdt, is vrij!

Hij blijft vrij, want hij voedt zijn levensboom uit de, door het omgewende Epheze en het zich "stil" houdende Smyrna, geproduceerde nieuwe levenskracht!

Dat is vrijheid.

Het betekent niets anders dan het in vrijheid groeien tot het Ziele - individuum, dat beschikken kan over de zeven magische trillingen van de Trooster.

Deze pelgrim brengt zijn levensboom tot groei zonder schadelijke, uit het onzichtbare dodenrijk komende invloeden en hij kan de Trooster volgen op zijn weg-omhoog, tot dáár waar de Christus wacht.

Deze gehele zevenvoudige omzetting is niet de arbeid van een enkele dag! Binnen deze zevenvoudige werkzaamheid ligt de "verdrukking van tien dagen."

Vader Ether, de stralende kracht ín de mens en ook in de kosmos, moet zich vrijwillig tien dagen lang, gedurende de volledige tijd der omzetting, terugtrekken in de schaduw. 
De milt-leverkracht, de deur waardoor Jupiter de pelgrim in- en uitgaat, moet toegesloten blijven.

(Leverziekten duiden altijd op een onevenwichtigheid in de etherische werkingen van de kandidaat.)

Drankzucht, mediumschap, overheersing door wilsmagiërs, leiden tot miltleveraandoeningen, waaruit dan weer andere organische evenwichtsstoornissen optreden.

Daarom moet iedere pelgrim op het Pad naar de Overwinning leren zich te houden aan de raadgevingen van de zevenvoudige engel uit de Apocalyps van Johannes.

In deze Johannes Aquarius-era zullen de “zonden” van de zeven gemeenten op alarmerende wijze naar buiten treden en mens en wereld slachtofferen.

De machtsoverdracht van Petrus, de steen, aan Johannes, de geliefde van Christus, is in volle gang.

Wereld en mensheid ondergaan de omwending die daarvan het gevolg is.


1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene