De leer van Aquarius - Era

Het is in filosofische kringen vrijwel algemeen bekend dat tijdens de Aquarius-era een nieuwe religieuze overtuiging de wereld zal binnentreden.

Vele speculaties doen hierover reeds de ronde.

Men kan duidelijk bemerken dat de mens gevoeliger wordt voor een leer die vrijgekomen is van dogmatische stellingen en die waarlijk de aanduiding: "universeel" verdient.

De oude religieuze denkbeelden worden langzaam maar zeker omver gestoten en de mens baant zich een weg naar de ongevormde, abstracte denkwereld die zo kenmerkend is voor een Aquarius-periode.

Dat deze omwenteling zou komen is reeds lang geleden voorspeld door wijzen, denkers en profeten.

Kenners van de kosmische invloeden kunnen deze omwenteling in het denkleven van de mensen lange tijd vooruit voorspellen, gezien wereld en mensheid onlosmakelijk gevangen liggen in de werkingen der kosmos.

Er zijn echter binnen de universele leringen vier fundamentele pijlers, die de mensheid niet kunnen vernietigen:

 1. Het Openbaringenboek van Johannes, de profeet van de Aquarius-era, of het laatste uitreddings tijdperk der huidige mensheid.
 2. De Bergrede leringen van Jezus Christus, die universeel zijn.
 3. Het achtvoudige Pad der wereldboodschappers, dat in directe binding staat met de Zaligsprekingen.

Ten vierde: De zieleverlossing middels de verwerkelijking van het achtvoudige Pad, zoals aangetoond werd door o.a. de middeleeuwse broederschappen der Katharen, Rozekruisers en Graalridders.

Enige eeuwen geeft het Petrus-geloof, het dogmatische geloof der stenen kerken, reeds de toon aan, doch in de laatste jaren, samengaande met de inzet van de Aquarius-era, is er een tendens kenbaar die het einde van dit Petrus-geloof gaat inluiden.

Petrus, de rots of de steen, wilde de Religio, “de dienst van de ziel aan God" gevangen nemen binnen de omklemming der verstening. Hetgeen zijn “opvolgers” ijverig hebben betracht.

Eeuwenlang werd binnen stenen gevangenissen de levende werkzaamheid tussen God en mens tot een versteende beeltenis, die elke ziele-ontwikkeling wurgde.

De universele, levende ziele-verlossende leer werd tot een dogma, tot een vormendienst en tot velerlei afgodendiensten.

De levende trilling van de leer der bevrijding glipt tussen de handen der mensheid door terwijl zij vecht om brokstukken van de waarheid.

De wereld is vol met godsdiensten en religieuze overtuigingen, maar zij is moe geworden van de ontelbare woorden, die haar oceanen zouden kunnen dempen, en die niet bij machte waren haar te bevrijden, uit de verstening van Petrus.

De Aquarius-tijd brengt echter het ontwaken uit de verstening met zich mede, want Petrus zal worden opgevolgd door Johannes, de vertegenwoordiger van de innerlijke abstracte spiritualiteit.

De dogmatische leringen zullen plaats moeten maken voor een levende, alomtegenwoordige trilling die de mens aanzet tot verwerkelijking van hetgeen hij beluistert, en gelooft.

Johannes, de geliefde apostel van Christus, is degene die de verinniging tussen pelgrim en pad zal brengen.

In de afgelopen eeuwen stond de Religio buiten de mens zelf. Men zocht God, het Licht, de Motor van het Universum binnen een kunstmatige omheining; nu zal de mens God zoeken als innerlijke werkelijkheid.

Deze God zal als het volmaakte wezen in de mens nederdalen en het zoeken buiten zichzelf zal een einde nemen.

In deze Aquarius-era zal de spirituele zoeker gevoerd worden tot het mysterie vàn en ín zichzelf.

Hij zal gaan ervaren dat de door hem afgelegde lange weg niets anders is geweest dan een blindelings tasten langs de stenen ommuring, die door Petrus en zijn trawanten werd opgericht.

De overgang van het Petrus naar het Johannes-geloof houdt momenteel een groot deel van de mensheid bezig. Daarom zullen allen, die reeds afscheid namen van deze versteende Petrus-leringen een open oor vinden bij de ontwakende mensen.

Aan de ene kant is dit verblijdend, aan de andere kant wordt de deksel van de doos van Pandora opgelicht.

Men kan ook zeggen: het Openbaringenboek van Johannes met zijn zegeningen en verschrikkingen, wordt aan de mensheid bekend gemaakt.

Langzaam maar zeker wordt de mensheid de Openbaringen binnengeleid, en sommigen zullen daarvoor terugschrikken, doch anderen zullen het grote geheimenis willen ontdekken.

De in denken en gevoelen zichzelf van dogma bevrijdende mens, zal kunnen worden tot een Johannes, de geliefde van de Meester, en hij zal het Boek der Openbaringen kunnen gaan verstaan.

Hiervoor moet in deze mens een zelfontwikkelde spirituele voorbereiding plaats gevonden hebben. 

De Johannes-mens uit de Aquarius-era, heeft tot opdracht zijn Openbaringen te schrijven en de zeven gemeenten hun instructies te geven en tot de orde te roepen.

In de huidige pelgrim van de Aquarius-era zullen de zeven zegelen verbroken moeten worden, opdat de zeven gemeenten die in Asia zijn tot ontwaken zullen komen.

Deze zeven gemeenten zijn gelijk aan de zeven chakra's, die als spirituele kernen in de pelgrim aanwezig zijn:

 • het heiligbeen-chakra - Ephese
 • het milt-lever-chakra - Smyrna
 • het navel of zonnevlecht-chakra - Pergamus
 • het hart-chakra - Thyatira
 • het keel-chakra - Sardis
 • het voorhoofds-chakra - Philadelphia
 • het kruin-chakra - Laodicéa.

Elke spiritualiteit in de mens wordt door deze spirituele kernen aangewakkerd. Ieder mens leeft uit en door deze zeven gemeenten van Asia.

Het levenspatroon van de mens is altijd een gevolg van de "standing", of de rotatie van zijn gemeenten.

Bij de materiële mens, die zich heeft opgesloten binnen de versteende religie van Petrus, blijft het Openbaringenboek nog gesloten, en de brieven aan de zeven gemeenten worden nog niet geschreven.

Dan is de tijd tot ontwaken voor deze gemeenten, die zich klaar moeten maken voor de laatste fase nog niet aangebroken.

Daarom zullen slechts die mensen door de engel worden geroepen, die inzicht hebben verkregen in hun waarachtige zijnstoestand.

Deze ontwaakte mensen zijn tot vóór de poort gekomen in de muur die Petrus van Johannes scheidt.

Zij zijn degenen die eindelijk de poort hebben ontdekt en zich onbeweeglijk daarop gericht willen houden om deze poort niet uit het oog te verliezen.

Zij bereiden zich innerlijk voor op de aanwezigheid van de engel, die hen de opdracht gaat geven om de zeven brieven uit te schrijven.

Iedere beweging die zij maken kan een fatale fout worden.

Daarom bewerken zij in zichzelf de ontlediging, de stilte, het grote Nirwana, waarbinnen Johannes en de Engel elkander kunnen ontmoeten.

Deze pelgrim wordt stil in de harmoniserende stroom van hart en hoofd, terwijl het derde oog, de spiegel der pinealis, op de poort blijft gericht om de trillingen van de brieven te kunnen ontvangen.

Het schrijven van de zeven brieven is het positieve afscheid nemen van de Petrusleringen en het binnengaan in de Johanneïsche verwerkelijking.

Wij zouden hen, die innerlijk gevoelen dat zij vóór deze overgang staan en die innerlijk zeker weten: " Ik zie de doorgang" willen helpen om te komen tot:

 1. de onbeweeglijkheid en de reiniging;
 2. tot het vernemen van de brieven en
 3. tot een spirituele openbaring van hun zeven gemeenten.

Hieruit moet volgen een ontwaken uit de ban der verziekte en verworden zeven ge meenten of chakra's en het binnengaan in de trillingsfeer waar Christus de acht Zaligsprekingen tot de zijnen overdraagt.

Wij stellen ons op het standpunt dat zij die deze universele verwerkelijkingsleer willen praktiseren behoren tot de pelgrims, die hun zoeken op het horizontale vlak hebben gestaakt.

Hierin is ook begrepen het overal aftasten van leringen, die louter filosofie inhouden en de mens nimmer van Petrus tot Johannes brengen.

Zij die een praktische verlossingsleer willen volgen zijn mensen, die de poortwachter Saturnus gaan veranderen in een wijze ervaringsrijpe grijsaard die genegen is de poort te openen tussen de verstening en de levende spiritualiteit, voor de pelgrim die het wachtwoord kent.

Deze mensen zijn te vergelijken met de Katharen der middeleeuwen, die zich rein, onberoerd hielden temidden van het strijdgewoel; zij zijn eveneens te vergelijken met de middeleeuwse Rozekruisers-alchemisten, die het lood van Saturnus omsmolten in goud, en tenslotte zijn zij te vergelijken met de Graalridders die het zwaard van de aanval veranderden in het Kruis der Liefde.

U kunt met betrekking tot broederschappen de historische geschiedschrijving nalezen.

Deze pelgrims kennen alle éénzelfde ervaring: hun zoeken heeft zijn hoogtepunt bereikt en zij bevinden zich innerlijk in een grensland.

Dit grensland ligt niet in de wereld maar het bevindt zich rondom en in de kandidaat, in zijn denken, in zijn gevoelen, dáár waar zijn levensritme bezig is zich om te schakelen en de verstening van Petrus plaats gaat maken voor de etherische spiritualiteit van Johannes.

Hoewel hij zich temidden van de woelingen dezer wereld bevindt kent deze pelgrim niettemin de onaardsheid van het innerlijke grensland, waar de materie terugwijkt en waar de Johannes-mens het visioen van de engel der Openbaringen schouwt.

Als groep, zowel als individu, kan men zich in dit grensland bevinden, en men kan slechts succesvol daar doorheen reizen wanneer het Openbaringenboek innerlijk geopend wordt en de zeven brieven worden geschreven, waarop de zeven gemeenten in één levenschenkende harmonie met het Ene Woord ten Leven moeten antwoorden.

1970 - 2019, copyright Henk en Mia Leene